ReadyPlanet.com


อยากเรียน "นิเทศ" ต้องดูทางนี้ ... เตรียมตัวดีๆ กับ TOPIC ACADEMY


อยากเรียน "นิเทศ" ต้องดูทางนี้ ... เตรียมตัวดีๆ กับ TOPIC ACADEMY

หากใครที่มีความมุ่งมั่นและใฝ่ฝันที่จะก้าวเข้าสู่สายอาชีพเบื้องหลังในวงการบันเทิงแล้ว ก็ย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่า “คณะนิเทศศาสตร์” (หรือในบางมหาวิทยาลัยจะชื่อชื่อว่า “วารสารศาสตร์และการสื่อสวรมวลชน” หรือ “คณะการสื่อสารมวลชน”) ก็จะเป็นบันได้ก้าวแรกในการจะนำพาทุกท่านสู่ถนนไปยังปลายทางของอาชีพที่ใฝ่ฝัน
          แต่เดิมคณะนิเทศศาสตร์นั้นมีพัฒนาการมาจากการเน้นการศึกษาทางด้าน “หนังสือพิมพ์” มาก่อน เนื่องจากในยุคอดีตนั้น “สื่อ” ที่มีอิทธิพลมาก เผยแพร่ได้ง่าน พร้อมทั้งมีลักษณะที่น่าเชื่อถือนั้นก็คือด้านวารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์นั่นเอง และสาขาวิชาชีพนี้ก็ได้รับความนิยมจนมีการเปิดการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญาขึ้นเป็นครั้งแรกของเมืองไทย โดยอยู่ในสังกัด “คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศก็ได้มีการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้มากยิ่งขึ้นในระดับอุดมศึกษา
          จนกระทั่งในปัจจุบันคณะนิเทศศาสตร์ เป็นคณะหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าได้รับความนิยมอย่างมากมาย ซึ่งหลักฐานที่จะชี้วัดได้ดี ก็มาจากการที่ “อัตราการแข่งขัน” เข้าสู่คณะนิเทศศาสตร์ในแต่ละมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ “จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย” นั้นมีอัตราที่สูงมาก และเป็นคณะยอดนิยมที่มีผู้เลือกมากกที่สุดใน 10 อันดับแรกแทบทุกปี พร้อมทั้งหากเลือกสอบแอดมิชนั่นหรือเอนทรานซ์ ก็จะพบว่าคะแนนของคณะนิเทศศาสตร์นี้ก็จะมีคะแนนสูงลิ่ว เป็นคณะต้นๆ ของในมหาวิทยาลัยนั้นเลยก็ว่าได้ อีกหลักฐานหนึ่งก็อาจจะดูได้จากการที่แม้คณะนิเทศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ เพียงแค่ 10 คนต่อปีเท่านั้น แต่ก็มีนักเรียนแห่กันไปสมัครสอบมากเป็นหลักหมื่นทุกปี ซึ่งก็เป็นตัวชี้วัดที่ทำให้เห็นความนิยมของคณะนิเทศศาสตร์ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
          คณะนิเทศศาสตร์ในยุคปัจจุบันประกอบไปด้วยสาขาวิชามากมาย ดังนี้
1.    สาขาวารสารสนเทศ (Journalism)
2.   สาขาภาพยนตร์ (Film)
3.   สาขาวิทยุกระจายเสียง (Radio Broadcasting)
4.   สาขาวิทยุโทรทัศน์ (TV)
5.   สาขาประชาสัมพันธ์ (Public Relation)
6.   สาขาโฆษณา (Advertising)
7.   สาขาการละคร / สื่อสารการแสดง (Drama / Performance Communication)
8.   สาขาหนังสือพิมพ์ (Journalism)
9.   สาขานิตยสาร (Magazine)
10.        สาขาสื่อใหม่ บางมหาวิทยาลัยเรียกว่า สื่อใหม่และมัลติมีเดีย (New-Media)
11.        สาขาการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication)
12.        สาขาสื่อดิจิตอล (Digital Media)
13.        สาขาวาทวิทยา (Speech)
14.        สาขาการจัดการ / บริหารการสื่อสาร (Communication Management)
15.        สาขาสื่อสารมวลชน (Mass Communication)          
            การเรียนในแต่ละสาขาข้างต้นก็ขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้ศึกษา ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมหาวิทยาลัยต่างๆ มักจะเปิดสอนในรายวิชาพื้นฐานทางด้านนิเทศศาสตร์รวมกันในช่วง 2 ปีแรก และจะแยกเรียนเน้นสาขาวิชาเฉพาะทางในช่วงปีที่ 3 ดังนั้นการเรียนในคณะนิเทศศาสตร์อาจกล่าวได้ว่าในช่วง 2 ปีแรกจะต้องเรียนรู้หลักการรวมถึงหลักพื้นฐานในสาขาวิชาต่างๆ ของนิเทศศาสตร์เพื่อให้รู้ถึงความชอบและความถนัดที่แท้จริง แล้วมหาวิทยาลัยจึงจะปล่อยให้มีการเลือกเข้าสาขาวิชาเอกอีกครั้งในช่วงปี 1 เทอม 2 หรือในช่วงของปี 2 ตามแต่ข้อกำหนดของแต่ละมหาวิทยาลัย
 
การสอบเข้าศึกษาต่อคณะนิเทศศาสตร์
          การสอบเข้าศึกษาต่อในคณะนิเทศศาสตร์นั้นมีอยู่หลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะจำแนกเป็นหมวดหมู่ได้ดังนี้ (โดยบทความนี้จะเน้นการสอบตรงเข้าคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นระบบการสอบที่พิเศษออกมาจากการสอบโดยทั่วไป)
1.    การสอบตรงคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวารสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(รายละเอียดเพิ่มเติมในการเตรีมสอบในแต่ละปี => http://www.2btopic.com/chula/comarts.html)
     การสอบตรงเข้าศึกษาต่อในคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น ผู้ที่สนใจจะศึกษาจะต้องแน่ใจแล้วว่าอยากเรียนในสาขาวิชา “วารสารสนเทศ” (เป็นสาขาที่มีพัฒนาการมาจากภาควิชาการหนังสือพิมพ์ ซึ่งนั่นหมายความว่าสาขาวิชาเอกนี้จะเรียนเน้นทางด้าน “สื่อสิ่งพิมพ์” ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิต กระบวนการตีพิมพ์ กระบวนการเขียน ซึ่งสาขานี้ก็จะบ่มเพาะนักวารสารที่มีความสามารถไม่ว่าจะเป็นด้าน
Graphic Design, ด้านการเขียนข่าว, ด้านการทำข่าว การบรรณาธิการ, การเป็นนักข่าว, การผลิตหนังสือพิมพ์หรือวารสาร แม็กกาซีน, เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต, การคำนวณต้นทุนทางการพิมพ์ ฯลฯ) เพราะเมื่อสาขาวิชานี้เป็นสาขาวิชาเดียวที่มีการเปิดรับเข้าศึกษาโดยวิธีการรับตรงของคณะนิเทศศาสตร์ และจะรับเพียง 10 คนต่อปีเท่านั้น ทั้งนี้เมื่อเข้าศึกษาแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนสาขาวิชาเอกได้อีก (จะไม่เหมือนทั่วไป)
     การเตรียมตัวก่อนสมัครสอบ
     
คุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัครสอบคือ
     1) จะต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป
     2) จะต้องสอบ “วิชาความถนัดทางวารสารสนเทศ” และมีผลคะแนนเกิน 60
%
         (คอร์สเตรียมสอบของเรา => http://www.2btopic.com/chula/comarts.html)
     3) มีผลคะแนนสอบในวิชาพื้นฐาน
              แล้วแต่ปีที่ทางคณะและมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้กำหนด บางปีกำหนดให้ใช้คะแนน GAT บางปีกำหนดให้ใช้วิชาสังคมศึกษาและภาษาไทย 
         (คอร์สเตรียมสอบของเรา => http://www.2btopic.com/chula/comarts.html)
     4) จะต้องมีผลงานด้านนิเทศศาสตร์หรือวารสารสนเทศติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง
              ซึ่งในกรณีข้อ 4 นี้หมายความว่าผู้ที่สนใจจะเข้าศึกษาจะต้องมีผลงานด้านนิเทศศาสตร์ โดยผ่านกระบวนการทำกิจกรรมต่างๆ ระหว่างการเรียนนั่นเอง เช่นการเป็นผู้เขียน ผู้จัดทำหรือบรรณาธิการในการทำหนังสือพิมพ์ เอกสาร วารสารต่างๆ ของโรงเรียน, การทำ
Graphic Design ที่สวยงามและสามารถนำไปใช้ได้จริง, การออกแบบเว็บไซต์ (Website Design), การเขียนนิยายแล้วได้เผยแพร่ในช่องทางต่างๆ และได้ผลตอบรับที่ดี, การฝึกงานในสายวิชาชีพนิเทศศาสตร์, การเป็นพิธีกร MC หรือประชาสัมพันธ์, เล่นหนัง เล่นละคร เป็นนักร้อง ฯลฯ อย่างน้อยควรจะทำอย่างต่อเนื่อง 1 ปีก่อนสอบ มิเช่นนั้น ถึงแม้ผู้สนใจจะสามารถทำคะแนนได้สอบได้สูงจริงแต่หากไม่มีผลงาน ก็มาอาจมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์แน่นอน

เทคนิคในการสอบ
     ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะ “วิชาความถนัดทางวารสารสนเทศ” โดยข้อสอบจะเป็นข้อสอบ “ปรนัย” ทั้งหมดซึ่งจะสามารถวิเคราะห์โครงสร้างของข้อสอบได้ดังนี้
     1) ส่วนความถนัดทางวารสาร
              เป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ เช่นขนาดกระดาษ ขนาด
Pixel ในเว็บ ฯลฯ
     2) ส่วนความรู้ทั่วไป
              จะเป็นข่าวซึ่งจะต้องติดตามมาโดยตลอดในรอบ 1 ปีก่อนสอบ ซึ่งข้อสอบจะเน้นจุดสำคัญที่ผู้สอบจะต้องทราบโดยส่วนมากจะเป็นข่าวเด่นดัง เป็นที่น่าสนใจของในแต่ละปีหรือคำสัญลักษณ์ที่นักหนังสือพิมพ์มักใช้บ่อยๆ
     3) ส่วนภาษาอังกฤษ
              จะมีการวัดทักษะความรู้ทางภาษาอังกฤษ เช่น
Error Identification, Conversation, Passage Reading โดยจะมีมาตรฐานข้อสอบแบบเดียวกับข้อสอบ CU – TEP
     4) ส่วนตรรกศาสตร์
              จะเป็นส่วนชี้วัดทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยการใช้แบบทดสอบทางคณิตศาสตร์ เรื่องตรรกศาสตร์เข้ามา ดังนั้นควรเตรียมตัวในส่วนนี้ให้ดี
     5) การอ่านจับใจความสำคัญ

(สรุปคอร์สเตรียมเพื่อเตรียมสอบของ TOPIC ACADEMY คือ JOL + IJC + GAT NETWORK + GAT ENG + วิชาพื้นฐาน
  ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (คอร์สเตรียมสอบของเรา => http://www.2btopic.com/chula/comarts.html)

เทคนิคในการสอบสัมภาษณ์
     การสอบสัมภาษณ์ในแต่ละคณะ/มหาวิทยาลัยนั้นจะต้องดู
Background และบรรยากาศของในแต่ละสถานที่ด้วย ซึ่งในคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น ควรเตรียมตัวและวางตัว ท่าทีในการตอบคำถามดังนี้
     1) ควรแสดงความมั่นใจในตัวเองออกมา แต่ไม่มากไปจนกลายเป็นคนจองหอง กล่าวคือต้องแสดงความมุ่งมั่น (Motivation) มั่นใจในตนเอง แต่ต้องมีความนอบน้อม และรู้จักกาลเทศะ เคารพอาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์ด้วย
     2) พูดจาเสียงดัง ฟังชัดฉะฉาน ไม่ตระหนกหรือตื่นเต้น ตกใจ
     3) มีความสงบนิ่ง เรียบร้อย แต่แสดงถึงความคล่องแคล่ว ปราดเปรียว ไม่แสดงความลุกลี้ลุกลน ดังนั้นเมื่อนั่งจะต้องนั่งครึ่งเก้าอี้ หลังตรง ไม่กอดอก มือควรประสานกันเพื่อลดความตื่นเต้น และวางไว้บนตัก ซึ่งสามารถใช้มือในการแสดงท่าทางประกอบการพูดได้บ้าง แต่ไม่เยอะจนเกินไป
     4) ตามองตรง
(Keep Eye Contact) ไม่ไขว่ห้าง ไม่สั่นขา ไม่ห่อไหล่ ไม่ขัดหลัง และหากมีกรรมการหลายคน จะต้องกวาดสายตาไปรอบๆ ขณะตอบ
     5) ก่อนจะตอบควรนิ่งสัก 5 วินาทีเพื่อคิดคำตอบ และตอบออกไปอย่างมั่นใจ
     6) คำตอบไหนที่ไม่ทราบ หากเป็นเรื่องให้แสดงความคิดเห็นก็ควรแสดงเท่าที่ทราบ ส่วนหากไม่ทราบในคำถามที่เป็นข้อเท็จจริงก็ควรตอบว่าไม่ทราบ อย่าแถ เพราะจะทำให้ไม่น่าเชื่อถือ
     ส่วนลักษณะคำถามที่ควรเตรียมคำตอบ มีได้ดังนี้
     1) ทำไมถึงอยากเรียนคณะนิเทศศาสตร์/สาขาวารสารสนเทศศาสตร์
              ควรแสดงความมั่งมั่นและความปรารถนาในการเรียน ว่ามีความชอบ ความใฝ่ฝัน และปรารถนาที่จะเรียนในคณะนี้ด้วยใจจริง ไม่ควรตอบว่าลองสอบแล้วบังเอิญติด หรือที่บ้านบังคับ หรือที่บ้านคาดหวัง เป็นต้น
     2) สาขาวารสารสนเทศศาสตร์เรียนเกี่ยวกับอะไร รู้จักได้อย่างไร
              ควรหาข้อมูลให้ดีก่อนทำการสัมภาษณ์
     3) อยากเรียนด้านไหนเป็นพิเศษ
              ควรตอบว่าในปัจจุบันคาดว่าตนเองนั้นถนัดในด้านใด และคิดว่าอาจจะพัฒนาต่อในด้านนั้นได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งการเรียนในคณะนี้จะช่วยพัฒนาขีดความสามารถที่เรามีอยู่ให้เพิ่มขึ้นไป หรืออาจตอบว่าในตอนนี้ความถนัดอาจจะดูคลุมเครือเพราะยังไม่ได้ทดลองทำงานทางด้านวารสารสนเทศครบทั้งหมด ซึ่งหากได้เข้าศึกษาในช่วงระยะ 1 – 2 ปีแรกน่าจะช่วยให้ได้คำตอบต่อตนเองได้ชัดเจนมากขึ้น ไม่ควรตอบว่าไม่ทราบ หรืออยากเรียนเพราะอยากเรียน ไม่รู้เรียนไปทำไม เพราะหากเป็นเช่นนั้นกรรมการสัมภาษณ์อาจจะคิดได้ว่า ไม่อยากให้เรียน เพราะไม่อยากให้เรียน ไม่รู้ทำไมไม่อยากให้เรียนก็ได้
     4) เตรียมคำแนะนำตัวสั้นๆ เกี่ยวกับตัวเอง การศึกษา ครอบครัว กิจกรรมระหว่างเรียน ความสามารถพิเศษ ความสนใจพิเศษ เป็นต้น และควรตอบตามความจริง

2.    การสอบตรงคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยปิดทั่วไป
     โดยส่วนมากการสอบตรงของมหาวิทยาลัยอื่นๆ จะเป็นในลักษณะของ “โควตา” มากกว่าการ “สอบตรง” กล่าวคือเป็นการสอบโดยใช้ข้อสอบกลางของหมาวิทยาลัย และนำผลคะแนนมาเรียงลำดับกันเท่านั้น ไม่ได้เป็นการสอบความรู้เฉพาะสาขา ดังนั้นในรูปแบบนี้จำเป็นต้องเตรียมสอบในรายวิชาสามัญ คือภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ โดยต้องดูในรายละเอียดของแต่ละมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกปี

3.    การสอบเข้าศึกษาโดยวิธีการ Admission
     ในการสอบ Admission ในคณะนิเทศศาสตร์ปัจจุบันนั้น มีอยู่ 2 รูปแบบ ดังนี้
     1) ใช้คะแนน GAT 50%
     2) ใช้คะแนน GAT 40% และ PAT 1 (คณิตศาสตร์) หรือ PAT 7 (ภาษาต่างประเทศ) 10%
     ซึ่งจากทั้ง 2 แบบข้างต้นจะเห็นได้ว่า วิชาที่ควรจะเน้นย้ำมากที่สุดในการสอบ นั่นคือข้อสอบ GAT ซึ่งจัดสอบโดย สทศ. เพราะมีสัดส่วนคะแนนสูงมากสุดถึง 50% ซึ่งแน่นอนว่าหากอยากสอบติดในมหาวิทยาลัยชั้นนำเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น ก็ควรจะทำคะแนน GAT ให้ได้สูงราวๆ 230 – 270 คะแนนจากคะแนนเต็ม 300 คะแนน (หากมีเกรดเฉลี่ยรวม 3.00 ขึ้นไป) จึงจะมีโอกาส
     โดยข้อวสอบ GAT นี้ก็จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนละ 150 คะแนน นั่นคือ
     1) GAT ส่วนการคิดวิเคะราะห์ เชื่อมโยง
     2) GAT ส่วนภาษาอังกฤษ
     ซึ่งวิธีการที่จะทำให้คะแนน GAT สูงถึง 300 นั้นไม่ยาก โดยมีวิธีการคือ จะต้องเตรียมตัวสอบและทำข้อสอบ GAT ส่วนเชื่อมโยงให้ได้เต็ม 150 เสียก่อนเพื่อเป็นฐานสำคัญ เพราะ GAT ส่วนเชื่อมโยงนั้นสามารถฝึกและทำให้เต็มได้ง่ายกว่าภาษาอังกฤษมากและค่อนข้างแน่นอน เพราะ GAT ส่วนเชื่อโยงนั้นเปรียบเสมือนการหัดขับรถ แรกๆ ก่อนขับจะยากมาก ต้องใช้ความพยายาม แต่เมื่อใดที่ขับรถเป็นแล้ว ก็จะเป็นเลย GAT เชื่อมโยงก็เช่นเดียวกัน เพราะ GAT เชื่อมโยงมีหลักในการวิเคราะห์และทำ โดยไม่มีเนื้อหาที่ต้องจำหรือต้องคำนวณนั่นเอง แล้วหลังจากนั้นจึงให้ความสำคัญกับ GAT อังกฤษ โดยหากสามารถทำได้ 40 ข้อ จาก 60 ข้อ เพียงเท่านี้ 250 คะแนนก็จะนอนรออยู่ในกระเป๋า เตรียมตัวเข้าเรียนต่อได้อย่างสะดวกโยธินแล้ว
 
     ดังนั้นคอร์สเตรียมตัวของเรา => GAT NETWORK + GAT ENG + PAT1 + ONET ครับ 
(รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้    GAT NETWORK => http://www.2btopic.com/gat/gatnetwork.html
                                          GAT ENG => http://www.2btopic.com/gat/eng.html
                                           PAT1 => http://www.2btopic.com/pat/pat1.html
                                           ONET => http://www.2btopic.com/ONET/onet.html)
 
4.    การเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยปิด
     การเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยปิดในปัจจุบันนั้น มี 2 สถาบันคือ
     1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(หลักสูตร BJM)
              หลักสูตรนี้จะเรียนทั้งหลักสูตร 4 ปีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยการสอบเข้านั้น ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรอง เช่น TU-GET > 500 คะแนน, TOEFL > 500 คะแนน, IELT > 5.5 คะแนน, SAT I 3 Part > 1,100 คะแนน
              และเข้าสอบข้อเขียน โดยจะเป็นการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษแบบ Academic Writng ในหัวข้อคำถามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งข้อสอบข้อเขียนนี้เองจะเป็นตัวชี้วัดการสอบติดหรือไม่ของผู้สมัครสอบ (ผลคะแนนภาษาหากผ่านเกณฑ์แล้วจะไม่มีผลต่อการพิจารณา)
    
          (รายละเอียดเตรียมสอบเพิ่มเติม => http://www.2btopic.com/TU-INTER/bjm.html
     
     คอร์สเตรียมสอบของเราคือ TU - GET + ACADEMIC WRITING + ACADEMIC WRITING (For BJM)
     (รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ TU-GET => http://www.2btopic.com/inter/tuget.html
                                       ACADEMIC WRITING => http://www.2btopic.com/inter/wri.html
                                       ACADEMIC WRITING fo BJM => http://www.2btopic.com/TU-INTER/bjm.html )
 
          2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
              ผู้สมัครจะยื่นผลคะแนนสอบอย่างใดอย่างหนึ่งด้านล่างนี้ เพื่อชี้วัดศักยภาพผู้เข้าสอบตามลำดับคะแนน
              1)
CU – AAT
                 โดยจะต้องมีคะแนน VERBAL OR  CRITICAL READING  400 ขึ้นไป และ VERBAL AND MATH 900 ขึ้นไป 
              2)
SAT I
                  โดยจะต้องมีคะแนน VERBAL OR  CRITICAL READING  400 ขึ้นไป และ VERBAL AND MATH 900 ขึ้นไป
                 
              (รายละเอียดเตรียมสอบเพิ่มเติม => http://www.2btopic.com/CU-INTER/comart.html)
 
5.    การเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเอกชน
     สามารถสมัครเข้าเรียนตามเงื่อนไขของแต่ละมหาวิทยาลัยที่กำหนด

          อย่างไรก็ดีการเตรียมตัวสอบเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากต่อการเข้าศึกษาต่อ ดังนั้นจึงควรเตรียมตัวไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนเข้าสอบอย่างน้อย 1 – 2 ปี เพื่อประเมินความสามารถและตามเก็บข้อมูลเพื่อการสอบอย่างไม่เร่งรีบและมีคุณภาพ อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้พัฒนาตนเองต่อได้อีกอย่างต่อเนื่องในอนาคต ซึ่งหากผู้สนใจเข้าศึกษามีตัวช่วยที่ดี หรือมีกำลังใจที่ดี การเข้าศึกษาต่อก็จะไม่ใช่เรื่องยาก

 

(หากน้องๆ สนใจคอร์สเรียนของ TOPIC ACADEMY
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://www.2btopic.com/chula/comarts.html
หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 02 619 2700, 087 215 6357
www.2btopic.com | www.facebook.com/topic2u
ครับ)ผู้ตั้งกระทู้ Admin กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ :: วันที่ลงประกาศ 2012-05-19 19:55:13 IP : 58.8.145.54


[1]

ความคิดเห็นที่ 35 (4177873)

                                               

เก้าอี้สำนักงาน | เก้าอี้ทำงาน

 

ลือกเก้าอี้ที่ดีเพื่อสุขภาพที่ดีของท่านในการนั่งทำงาน ไอแอมป์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ ศูนย์รวม เก้าอี้สำนักงาน เพื่อสุขภาพ ราคาโรงงาน รับออกแบบ เก้าอี้สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน โต๊ะทำงาน ตู้เอกสาร ทุกรูปแบบ ท่านสามารถดูสินค้าของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง และสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ 

เว็บไซต์ : https://www.iamp-office.com

โทรศัพท์มือถือ : 061-494-9549 , 064-963-5885
โทรศัพท์ : 02-194-1512
โทรสาร : 02-194-1513
อีเมล : iampcontact@gmail.com
 
ผู้แสดงความคิดเห็น เก้าอี้สำนักงาน วันที่ตอบ 2019-06-29 15:10:20 IP : 124.122.187.86


ความคิดเห็นที่ 34 (4101630)

Mass communication กับ communication management คล้ายๆกันไหมคะ เเตกต่างกันอย่างไร

ผู้แสดงความคิดเห็น Hmurakoshi (Pinkmelon01-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2018-02-04 09:38:50 IP : 223.204.248.47


ความคิดเห็นที่ 33 (4060776)

บอลเด็ดวันนี้ เจ๋งๆที่รวมความมัน แฟนบอลมันมีอะไรมากกว่าดูบอล ดูบอลสด ดูบอลออนไลน์และเรตบอลวันนี้ ที่เว็บไซต์ดูบอลออนไลน์มันๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น บอลบาน (ba11riban-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2017-06-20 16:15:57 IP : 223.207.247.115


ความคิดเห็นที่ 32 (4051180)

บทวิเคราะห์ บอล วัน นี้ ทุก คู่มีให้ ตามมา

ผู้แสดงความคิดเห็น ไกลแค่ไหน (farawayx-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2017-04-27 14:48:39 IP : 49.48.172.20


ความคิดเห็นที่ 31 (3492176)

แบ่งปันค่ะ เมื่อผู้หญิงขับรถก็ต้องปวดหัวกับน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์เบนซินกับเครื่องยนต์ดีเซลต่างกันอย่างไร
ต้องมารู้เรื่องน้ำมันเครื่องอีกถ้าไม่มี -ัวช่วย*0* น้ำมันเครื่องที่คุณภาพสูงที่สุด ไม่ได้ดีที่สุดสำหรับการปกป้องเครื่องยนต์ทั้งสองประเภท
ต้องเลือกตามการใช้งาน เท่าที่ศึกษามามี 2 อย่างที่สำคัญ
1.ความหนืดของน้ำมัน หนืดน้อยใส หนืดมากข้น อยู่ที่การใช้งาน หากใช้งานหนักก็ต้องข้นประมาณนี้ >..<
2.สารเคมีที่เติมเพิ่มเข้าไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขึ้น เช่น สารที่ไม่ทำให้เกิดฟอง เพิ่มความต้านทานความร้อน อะไรประมาณนี้
สำหรับน้ำมันเครื่องยนต์เบนซิน ไม่น่าจะเอา API น้อยกว่า SL มาเติม การเปลี่ยนถ่าย ทะลุ ๑๐,๐๐๐ กิโลเมตร
ส่วน
น้ำมันเครื่องดีเซล ก็ไม่น่าจะเอาน้ำมันเครื่องที่มี API ต่ำกว่า CH-๔ มาเติม การเปลี่ยนถ่ายประมาณ ๑๐,๐๐๐ กิโลเมตร

ผู้แสดงความคิดเห็น รักนะ (laabpedwork1-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-10-13 15:44:34 IP : 49.48.167.216


ความคิดเห็นที่ 30 (3491884)
Everyone loves what you guys are up too. This kind of clever work and coverage! Keep up the fantastic works guys I"ve incorporated you guys to our blogroll. nike schoenen kopen uit china http://www.goapartylovers.com/?nl-5309_nike-schoenen-kopen-uit-china.html
ผู้แสดงความคิดเห็น nike schoenen kopen uit china (xgzahlhs-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-10-07 03:08:26 IP : 173.208.136.90


ความคิดเห็นที่ 29 (3491570)
I feel this is among the such a lot significant information for me. And i am happy reading your article. But want to observation on some general things, The website taste is great, the articles is in reality excellent : D. Just right job, cheers hvide nike air max 95 2016 http://www.fescousa.com/spip.php?dk-6318_hvide-nike-air-max-95-2016.html
ผู้แสดงความคิดเห็น hvide nike air max 95 2016 (xxggtwxkkh-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-10-04 17:19:45 IP : 173.208.136.90


ความคิดเห็นที่ 28 (3491509)
Thank you for every other excellent article. The place else may anyone get that kind of info in such an ideal way of writing? I have a presentation subsequent week, and I am on the search for such information. ray ban wayfarer udsalg 50 http://www.goapartylovers.com/?dk-7706_ray-ban-wayfarer-udsalg-50.html
ผู้แสดงความคิดเห็น ray ban wayfarer udsalg 50 (gspzochzsdt-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-10-04 08:49:41 IP : 173.208.136.90


ความคิดเห็นที่ 27 (3491433)
Very nice article, exactly what I was looking for. nike running mujer outlet http://www.onderdelengids.nl/?es-1181_nike-running-mujer-outlet.html
ผู้แสดงความคิดเห็น nike running mujer outlet (fyxrxl-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-10-03 15:38:44 IP : 173.208.136.90


ความคิดเห็นที่ 26 (3491374)
Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources back to your blog? My website is in the very same niche as yours and my users would genuinely benefit from a lot of the information you provide here. Please let me know if this ok with you. Thanks! red nike air max http://www.wijhebbensarcoidose.nl/spip.php?es-4348_red-nike-air-max.html
ผู้แสดงความคิดเห็น red nike air max (ywkugy-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-10-03 07:10:29 IP : 173.208.136.90


ความคิดเห็นที่ 25 (3491340)
I am extremely impressed together with your writing talents as neatly as with the structure to your weblog. Is that this a paid topic or did you customize it your self? Anyway stay up the nice quality writing, it is uncommon to see a nice blog like this one these days.. oakley whisker titanium http://www.goapartylovers.com/?es-6726_oakley-whisker-titanium.html
ผู้แสดงความคิดเห็น oakley whisker titanium (qitiwptd-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-10-02 22:46:49 IP : 173.208.136.90


ความคิดเห็นที่ 24 (3491303)
My spouse and I stumbled over here different page and thought I might check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to finding out about your web page again. oakley holbrook polarizadas baratas 902 http://www.pequescuela.com/index.php?es-7725_oakley-holbrook-polarizadas-baratas-902.html
ผู้แสดงความคิดเห็น oakley holbrook polarizadas baratas 902 (susmuvinpe-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-10-02 14:10:13 IP : 173.208.136.90


ความคิดเห็นที่ 23 (3491255)
Great info. Lucky me I recently found your blog by accident (stumbleupon). I"ve saved it for later! nike zapatillas hombre http://www.pequescuela.com/index.php?es-223_nike-zapatillas-hombre.html
ผู้แสดงความคิดเห็น nike zapatillas hombre (aisgao-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-10-02 05:12:28 IP : 173.208.136.90


ความคิดเห็นที่ 22 (3491215)
bookmarked!!, I love your website! nike schoenen heren online http://www.fescousa.com/spip.php?nl-5049_nike-schoenen-heren-online.html
ผู้แสดงความคิดเห็น nike schoenen heren online (jkqyhpbb-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-10-01 20:26:55 IP : 173.208.136.90


ความคิดเห็นที่ 21 (3491171)
Good post. I"m facing many of these issues as well.. nike schoenen kopen 2015 http://www.renaultklubben.dk/core/spip.php?nl-6864_nike-schoenen-kopen-2015.html
ผู้แสดงความคิดเห็น nike schoenen kopen 2015 (nuwdvo-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-10-01 11:46:11 IP : 173.208.136.90


ความคิดเห็นที่ 20 (3491130)
Hi mates, fastidious paragraph and nice urging commented here, I am really enjoying by these. maten nike schoenen http://www.fescousa.com/spip.php?nl-2233_maten-nike-schoenen.html
ผู้แสดงความคิดเห็น maten nike schoenen (wmwgtzj-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-10-01 03:10:03 IP : 173.208.136.90


ความคิดเห็นที่ 19 (3491071)
Library always talk about yi: NBA power must try to win the opportunity. stan smith shoes http://www.stansmithshoes.org
ผู้แสดงความคิดเห็น stan smith shoes (bsyfjps-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-29 13:42:20 IP : 208.110.64.202


ความคิดเห็นที่ 18 (3490471)
If you desire to obtain much from this paragraph then you have to apply such techniques to your won website. timberland homme pas cher noir http://leforumdubowling.fr/
ผู้แสดงความคิดเห็น timberland homme pas cher noir (hlxpttqsw-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-19 02:03:03 IP : 173.208.136.90


ความคิดเห็นที่ 17 (3490319)
Hello my friend! I wish to say that this article is awesome, nice written and include approximately all significant infos. I would like to look extra posts like this . nike air max 91 femme http://www.leforumdubowling.fr
ผู้แสดงความคิดเห็น nike air max 91 femme (nlgpnegukc-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-16 23:55:56 IP : 173.208.136.90


ความคิดเห็นที่ 16 (3490212)
Outstanding post however , I was wanting to know if you could write a litte more on this topic? I"d be very grateful if you could elaborate a little bit further. Thank you! lunettes oakley le bon coin king http://www.erressesnc.it/img/index.php?lunettes-oakley-le-bon-coin-king-14002071
ผู้แสดงความคิดเห็น lunettes oakley le bon coin king (youzxelk-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-16 11:50:05 IP : 173.208.136.90


ความคิดเห็นที่ 15 (3490121)
After going over a number of the blog posts on your web site, I seriously like your technique of blogging. I saved as a favorite it to my bookmark site list and will be checking back soon. Please visit my web site as well and let me know your opinion. ray ban aviator vista http://www.italfersnc.com/dist/index.php?ray-ban-aviator-vista-26002590
ผู้แสดงความคิดเห็น ray ban aviator vista (sfwczmmwh-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-15 22:15:23 IP : 173.208.136.90


ความคิดเห็นที่ 14 (3490075)
I am truly grateful to the holder of this web page who has shared this impressive article at at this time. timberland bottes femme montreal http://www.anticaosteriadellabate.it/css/index.php?timberland-bottes-femme-montreal-13000853
ผู้แสดงความคิดเห็น timberland bottes femme montreal (vmmubpiw-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-15 15:19:29 IP : 173.208.136.90


ความคิดเห็นที่ 13 (3490048)
Nice blog here! Also your website loads up fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site loaded up as quickly as yours lol nike free run 2 dame sort lilla sko udsalg http://www.armadia.it/res/index.php?nike-free-run-2-dame-sort-lilla-sko-udsalg-36504879
ผู้แสดงความคิดเห็น nike free run 2 dame sort lilla sko udsalg (bncdfh-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-15 10:49:30 IP : 173.208.136.90


ความคิดเห็นที่ 12 (3490026)
Nice answers in return of this matter with genuine arguments and describing all about that. ray ban 62mm http://www.gribaudolegnami.it/img/index.php?ray-ban-62mm-26001053
ผู้แสดงความคิดเห็น ray ban 62mm (czqsvyhzj-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-15 08:42:54 IP : 173.208.136.90


ความคิดเห็นที่ 11 (3490003)
Hurrah! After all I got a weblog from where I be able to truly take helpful information concerning my study and knowledge. ray ban zonnebril active lifestyle 3459 http://www.erressesnc.it/img/index.php?ray-ban-zonnebril-active-lifestyle-3459-49504789
ผู้แสดงความคิดเห็น ray ban zonnebril active lifestyle 3459 (vnkftpo-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-15 04:00:14 IP : 173.208.136.90


ความคิดเห็นที่ 10 (3489989)
Wonderful website. Lots of useful information here. I am sending it to some friends ans additionally sharing in delicious. And certainly, thanks to your effort! ray ban billigt p? n?tet ica http://www.ascp.it/head/index.php?ray-ban-billigt-p?-n?tet-ica-37501426
ผู้แสดงความคิดเห็น ray ban billigt p? n?tet ica (mvugbjufo-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-15 01:52:11 IP : 173.208.136.90


ความคิดเห็นที่ 9 (3489920)
Hi, just wanted to say, I loved this blog post. It was helpful. Keep on posting! oakley ricambi http://www.candlemas.it/bin/index.php?oakley-ricambi-02500184
ผู้แสดงความคิดเห็น oakley ricambi (oefkcxvzub-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-14 14:10:22 IP : 173.208.136.90


ความคิดเห็นที่ 8 (3489772)
Because the admin of this site is working, no question very rapidly it will be famous, due to its quality contents. klassiske ray ban solbriller clubmaster http://www.studiocarlocaprioglio.it/js/index.php?klassiske-ray-ban-solbriller-clubmaster-37502695
ผู้แสดงความคิดเห็น klassiske ray ban solbriller clubmaster (fxzwiguechs-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-13 16:56:44 IP : 173.208.136.90


ความคิดเห็นที่ 7 (3489486)
Hi friends, how is all, and what you wish for to say on the topic of this article, in my view its really awesome for me. billigste oakley solbriller cykling 1995 http://www.sovirrettifichefiletti.it/js/index.php?billigste-oakley-solbriller-cykling-1995-37003205
ผู้แสดงความคิดเห็น billigste oakley solbriller cykling 1995 (kkalkjpjmd-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-11 19:36:56 IP : 173.208.136.90


ความคิดเห็นที่ 6 (3489404)
Hi there, after reading this amazing article i am too delighted to share my experience here with mates. garanzia occhiali da sole ray ban http://www.fulgorsrl.it/images/index.php?garanzia-occhiali-da-sole-ray-ban-3002718
ผู้แสดงความคิดเห็น garanzia occhiali da sole ray ban (pxpegxrha-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-11 04:32:21 IP : 173.208.136.90


ความคิดเห็นที่ 5 (3452990)

  www.BigDataHost.vn Chúng tôi dịch vụ Hosting giá rẻ Hosting chất lượng Dịch vụ Hosting tốt nhất Việt Nam

 
Đăng kí tên miền miễn phí khi mua cùng gói Hosting , Khuyến mãi miễn phí thời hạn dùng dịch vụ Hosting của chúng tôi
 
Small Package 30GB 950.000đ/năm
Free 1 Domain .com .net .org .biz .info .us
Free 250 Search Engines Submission
Dung lượng 30,000 MB (30GB)
Băng thông 50,000 MB (50GB) (DataTransfer/tháng)
ผู้แสดงความคิดเห็น vietnam host (saa-at-ddd-dot-com)วันที่ตอบ 2016-04-23 16:03:17 IP : 58.8.152.134


ความคิดเห็นที่ 4 (3452916)

 www.BigDataHost.vn Chúng tôi dịch vụ Hosting giá rẻ Hosting chất lượng Dịch vụ Hosting tốt nhất Việt Nam

 
Đăng kí tên miền miễn phí khi mua cùng gói Hosting , Khuyến mãi miễn phí thời hạn dùng dịch vụ Hosting của chúng tôi
 
Small Package 30GB 950.000đ/năm
Free 1 Domain .com .net .org .biz .info .us
Free 250 Search Engines Submission
Dung lượng 30,000 MB (30GB)
Băng thông 50,000 MB (50GB) (DataTransfer/tháng)
ผู้แสดงความคิดเห็น vietnam host (asd-at-hgf-dot-com)วันที่ตอบ 2016-04-22 14:14:55 IP : 182.53.76.32


ความคิดเห็นที่ 3 (3444976)

ตอนนี้ ชิปตลับหมึก มาพร้อม CD และฝาข้างเพื่อใส่ชิปตัวใหม่ who doesn’t wish to get replica Hermes handbags http://www.allpurse.ru   Obviously, it is not. Women from all ages will consistently wish to get the best affluence handbags that absolutely stands out.

There are several affidavit abaft this. The a lot of cogent is the superior of artist handbags. If you are affairs the affluence bags, you can save added money because you do not charge to buy new replica hermes uk bags every division

for a continued time in the future. If we see in abyss the acceptation of sentence, we apprehend that the duke accoutrements of any acclaimed cast do not lose their resiliency as able-bodied as backbone even afterwards several years use.

http://www.bagsky.ru/Sunglass-27.html
 
When you are affairs the uk replica handbags, http://www.skypurse.com you will never acquaintance this bearings at all. The acumen is that normally, these accoutrements accept been bogus from covering or some added such material,

accepting aboriginal color. The aboriginal blush of leather, you apperceive well, never loses grace. People apperceive that covering will become shinier and attractive afterwards all-encompassing usage. The superior of our hermes

handbags is just the affair that the branded companies charge to accomplish http://www.tophandbags.ru become added accepted day by day, and it will allure added barter every day too.

 

ผู้แสดงความคิดเห็น denn (sdf-at-sdf-dot-dfg)วันที่ตอบ 2016-01-09 12:22:11 IP : 59.42.229.6


ความคิดเห็นที่ 2 (3444975)

ตอนนี้ ชิปตลับหมึก มาพร้อม CD และฝาข้างเพื่อใส่ชิปตัวใหม่ who doesn’t wish to get replica Hermes handbags http://www.allpurse.ru   Obviously, it is not. Women from all ages will consistently wish to get the best affluence handbags that absolutely stands out.

There are several affidavit abaft this. The a lot of cogent is the superior of artist handbags. If you are affairs the affluence bags, you can save added money because you do not charge to buy new replica hermes uk bags every division

for a continued time in the future. If we see in abyss the acceptation of sentence, we apprehend that the duke accoutrements of any acclaimed cast do not lose their resiliency as able-bodied as backbone even afterwards several years use.

http://www.bagsky.ru/Sunglass-27.html
 
When you are affairs the uk replica handbags, http://www.skypurse.com you will never acquaintance this bearings at all. The acumen is that normally, these accoutrements accept been bogus from covering or some added such material,

accepting aboriginal color. The aboriginal blush of leather, you apperceive well, never loses grace. People apperceive that covering will become shinier and attractive afterwards all-encompassing usage. The superior of our hermes

handbags is just the affair that the branded companies charge to accomplish http://www.tophandbags.ru become added accepted day by day, and it will allure added barter every day too.

 

ผู้แสดงความคิดเห็น denn (sdf-at-sdf-dot-dfg)วันที่ตอบ 2016-01-09 12:21:43 IP : 59.42.229.6


ความคิดเห็นที่ 1 (3434854)

กระเป๋าถือแบบจำลองขายส่ ง   replica handbags wholesale http://www.bagsky.ru chanel


ปลอมกุชชี่ชาแนล, กระเป๋าโค้
   http://www.replicahandbag.ru

ผู้แสดงความคิดเห็น deccadd (bagsky-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-09-22 02:14:55 IP : 113.109.74.138[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.