ReadyPlanet.com
dot dot
กำหนดการ สอบตรง มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ปี 2553

โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2553
สถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ท๊อปปิค อะคาเดมี่
<< ตารางเรียนคอร์สโค้งสุดทายก่อนสอบตรงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2553 >>

คณะ
จำนวนที่รับ
วันสอบ / วิชาที่สอบ
คณะนิติศาสตร์
วิชา ความทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายและความสามารถในการใช้เหตุผลทางกฎหมาย 40%
วิชา SAT 20%
วิชา ภาษาอังกฤษ 20%
วิชา การเขียนเรียงความ 10%
วิชา การย่อความ 10%
300
วันอาทิตย์
ที่ 8 พฤศจิกายน 2553
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 ปี
SMART I 90%
สัมภาษณ์ 10%
90
สอบไปแล้ว
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
หลักสูตรบริหารบัณฑิต 4 ปี
SMART I 90%
สัมภาษณ์ 10%
180
สอบไปแล้ว
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 5 ปี
SMART I 90%
สัมภาษณ์ 10%
45
สอบไปแล้ว
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
หลักสูตรบริหารบัณฑิต 5 ปี
SMART I 90%
สัมภาษณ์ 10%
30
สอบไปแล้ว
คณะรัฐศาสตร์
สาขาการเมืองการปกครอง
สาขาบริหารรัฐกิจ
สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
วิชา ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์
วิชา เรียงความ
สาขาละ 45 คน
วันเสาร์
ที่ 7 พฤศจิกายน 2553
คณะเศรษฐศาสตร์
150
วันเสาร์
ที่ 14 พฤศจิกายน 2553
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
วิชา ความรู้ทั่วไปทางสังคมศาสตร์20%
วิชา ความถนัดทางวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์ 40%
วิชา SAT 40%
120
วันอาทิตย์
ที่ 15 พฤศจิกายน 2553
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิชา เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ 80 %
วิชา ภาษาอังกฤษ 20%
100
วันอาทิตย์
ที่ 15 พฤศจิกายน 2553
คณะสหเวชศาสตร์
สาขาเทคนิคการแพทย์
สาขากายภาพบำบัด
วิชา ความรู้ทั่วไปและมิติสัมพันธ์ เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 50%
วิชา GAT 10%
วิชา PAT2 20%
สอบสัมภาษณ์ 10%
สาขาละ 20 คน
วันเสาร์
ที่ 7 พฤศจิกายน 2553
คณะทันตแพทย์ศาสตร์
วิชา GAT 60%
วิชา PAT2 40%
25
ตามการสอบ
GAT/PAT ของ สทศ.
รอบ 1, 2, 3 ปี 2552
คณะพยาบาลศาสตร์
วิชา GAT 60%
วิชา PAT2 40%
40
ตามการสอบ
GAT/PAT ของ สทศ.
รอบ 1, 2, 3 ปี 2552
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาการละคอน
GPAX 20%
วิชา GAT 20%
วิชา ภาษาอังกฤษ 30%
วิชา การสอบภาคปฏิบัติการแสดง (Audition) 20%
การสอบสัมภาษณ์ 10%
30
ภาษาอังกฤษสอบวันเสาร์
ที่ 7 พฤศจิกายน 2552
Audition สอบวันเสาร์อาทิตย์
ที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2552
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
GPAX 20%
วิชา GAT 20%
วิชา PAT6 10%
วิชา วาดเส้น 20%
วิชา องค์ประกอบศิลป์ 20%
การสอบสัมภาษณ์ 10%
20
วิชาวาดเส้นและองค์ประกอบศิลป์สอบวันเสาร์
ที่ 7 พฤศจิกายน 2552
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
สาขาสถาปัตยกรรม
สาขาสถาปัตยกรรภายใน
สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรม
115
วันอาทิตย์
ที่ 1 พฤศจิกายน 2552
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
สาขาการผังเมือง
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาภาษาอังกฤษ
20
วันอาทิตย์
ที่ 1 พฤศจิกายน 2552
คณะสาธารณสุขศาสตร์
วิชาเคมี ชีวะ ฟิสิกส์
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาภาษาอังกฤษ
40
วันอาทิตย์
ที่ 15 พฤศจิกายน 2552
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สาขาวิชาการจัดการ
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาฟิสิกส์หรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิชาภาษาอังกฤษ
110
วันเสาร์
ที่ 14 พฤศจิกายน 2552
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://reg.tu.ac.th/news/ent_direct_2553.pdf

<< ตารางเรียนคอร์สโค้งสุดทายก่อนสอบตรงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2553 >>

 กำหนดการสมัครคัดเลือก

กิจกรรม
กำหนดการ
สถานที่
รับสมัคร ผ่านระบบอินเทอร์เนต
15 – 29 กันยายน 2552
ชำระเงินค่าสมัคร
15 – 30 กันยายน 2552
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและที่นั่งสอบ
8 ตุลาคม 2552
สอบข้อเขียน (ตามกำหนดการข้างต้น)
1 – 15 พฤศจิกายน 2552
มธ. ศูนย์รังสิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติการแสดง (Audition)
20 พฤศจิกายน 2552
สอบปฏิบัติการแสดง (Audition)
28 – 29 พฤศจิกายน 2552
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มธ.ศูนย์รังสิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ยกเว้น
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
12 มกราคม 2553
( คณะที่ยกเว้นจะประกาศในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 )
สอบสัมภาษณ์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
12 – 13 ธันวาคม 2552
จะแจ้งอีกครั้ง
สอบสัมภาษณ์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะสหเวชศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
16 มกราคม 2553
จะแจ้งอีกครั้ง
สอบสัมภาษณ์
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
17 มกราคม 2553
จะแจ้งอีกครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ยกเว้น
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
1 กุมภาพันธ์ 2553
( คณะที่ยกเว้นจะประกาศในวันที่ 25 ธันวาคม 2552 )
การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ยกเว้น
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
1 – 8 กุมภาพันธ์ 2553
( คณะที่ยกเว้นจะประกาศในวันที่ 4 - 11 มกราคม 2553 )
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันเข้าศึกษา ยกเว้น
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
22 กุมภาพันธ์ 2553
( คณะที่ยกเว้นจะประกาศในวันที่ 22 มกราคม 2553 )
news

กิจกรรมต่างๆ
คณะและจำนวนรับ ในระบบ Admission ของ ธรรมศาสตร์ และ จุฬาฯ ประจำปี 2553bulletประวัติและพันธกิจของสถาบัน
bulletบรรยากาศของสถาบัน
bulletความสำเร็จของเรา
bulletTOPIC โดดเด่นอย่างไร
bulletทีมสอนของสถาบัน
bulletคอร์สเรียนทั้งหมดของ TOPIC
bulletกิจกรรมต่างๆ ของเรา
dot
ตารางเรียน / Promotion
dot
bulletDownload โบรชัวร์
bulletHot Promotion!!
bulletTOPIC PACKAGE
bulletรอบสด ตุลา 65 - เมษา 66
dot
การสมัครเรียน/วิธีการชำระเงิน
dot
bulletวิธีการสมัครเรียน
bulletวิธีการชำระเงินเพื่อสมัครเรียน
bulletสมัครเรียน
bulletแจ้งชำระเงินค่าสมัครเรียน
dot
ระบบเรียนออนไลน์
dot
bulletTOPICONLINE.NET
dot
Topic Activities
dot
bulletTopic On Media
bulletTopic to School
dot
คอร์สสอบตรง ธรรมศาสตร์
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์ (SEAS)
bulletสั่งซื้อหนังสือสรุปข่าว 64
bulletเรียงความรัฐศาสตร์ (เรียนที่บ้าน)
bulletคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
bulletคณะศิลปศาสตร์ (รัสเซียศึกษา)
bulletสั่งซื้อคู่มือสอบตรงคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletคณะสถาปัตย์ (การผังเมือง)
bulletการจัดการมรดกฯ (BMCI)
bulletคณะวารสารฯและสื่อสารมวลชน
bulletคณะศึกษาศาสตร์
bulletสหวิทยาการสังคมศาสตร์
dot
สอบตรง TU INTER
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์ (BIR)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (BE)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BAS)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BEC)
bulletคณะวารสารฯ (BJM)
bulletจีนศึกษา ( PBIC )
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletอินเดียศึกษา ( PBIC )
bulletคณะนิติศาสตร์ (LAW)
bulletคณะสถาปัตย์ (UDDI)
bulletอาเซียน - จีนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (IAC)
bulletนวัตกรรมการบริการ (BSI)
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ (SPD)
bulletไทยศึกษา ( PBIC )
bulletโลกคดีศึกษา (GSSE)
bulletปรัชญา การเมือง เศรษฐศาสตร์ (PPE)
dot
คอร์สสอบตรง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
dot
bulletคณะนิเทศศาสตร์
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletคณะบัญชี จุฬาฯ
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะอักษรศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะจิตวิทยา
dot
สอบตรง CU INTER
dot
bulletคณะอักษรศาสตร์ (BALAC)
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (EBA)
bulletคณะนิเทศศาสตร์ (COM ARTS)
bulletคณะรัฐศาสตร์ (PGS)
dot
คอร์สเตรียมสอบแพทย์ กสพท.
dot
bulletวิชา เฉพาะแพทย์
dot
การสอบวัดผลระดับสูง
dot
bulletTU - GET
bulletCU - TEP
bulletCU - AAT
bulletTOEIC
bulletSAT
bulletACADEMIC WRITING (สด)
bulletACADEMIC WRITING (เรียนที่บ้าน)
bulletIELTS
bulletTOEFL
bulletสั่งซื้อหนังสือ สรุป VOCAB (IELTS/TOEFL/TU-GET/CU-TEP)
dot
topicLONDON เรียนต่อต่างประเทศ
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletDownload รายละเอียดเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletคำถามที่พบบ่อย topicLONDON
dot
คอร์ส GAT
dot
bulletGAT (เชื่อมโยง + อังกฤษ)
bulletภาษาอังกฤษ (พื้นฐาน)
bulletติวอังกฤษฟรี กับครูพี่ทาม์ย
bulletสั่งซื้อหนังสือ ตะลุยโจทย์อังกฤษ O-NET
bulletTrick อังกฤษ ฟรี! กับครูพี่ทาม์ย
dot
คอร์ส PAT
dot
bulletPAT 1 (คณิตศาสตร์)
bulletPAT 5 (วิชาชีพครู)
bulletติวคณิตฟรี กับครูบอย
dot
คอร์สสอบตรง สทศ. และ O - NET
dot
bulletเตรียมสอบ ONET
bulletเตรียมสอบวิชาสามัญ
dot
สังคมศึกษา ม.4 - ม.6
dot
bulletคอร์ส ประวัติศาสตร์
bulletคอร์ส สังคมศึกษา ม.4-6
dot
คอร์สสำหรับ ม.ต้น (ม.1- 3)
dot
bulletภาษาอังกฤษ (พื้นฐาน)
dot
เตรียมสอบราชการ/ครูผู้ช่วย/กพ
dot
bulletโครงการ "ติวติดครู"
bulletระบบสำรองที่นั่ง "ติวติดครู"
bulletคอร์สเตรียมสอบ ราชการ/ครูผู้ช่วย/กพ
dot
THE EXAM (1 วันปาฏิหารย์)
dot
bulletTOEIC : THE EXAM
bulletENG TCAS : THE EXAM
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ท็อปปิค อะคาเดมี่
WWW.2BTOPIC.COM | Facebook : www.facebook.com/topic2u | E Mail : info@2btopic.com
Copyright © 2011 2BTOPIC.COM

สาขาของ TOPIC ACADEMY
Be Come a Fan of TOPIC ACADEMY - สอบตรง ธรรมศาสตร์ และ จุฬา
 |