ReadyPlanet.com
dot dot
รายละเอียดการสอบ IELT

IELT

 
รายละเอียดการสอบ IELT
 
IELTS เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการออกแบบเพื่อใช้ประเมินความสามารถด้านการสื่อสารทางภาษาของผู้ที่ต้องการเรียนหรือทำงานในสถาบันหรือองค์กรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร ข้อสอบ IELTS พัฒนาร่วมกันระหว่าง the University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL) บริติช เคานซิล และ IDP : IELTS Australia ซึ่งข้อสอบ IELTS ถือได้ว่าเป็นข้อสอบที่ใช้ประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ ซึ่งครอบคลุมทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะไม่ว่าจะเป็น การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด
 
การทดสอบ IELT จะแบ่งออกเป็น 4 หมวดโดยที่ทักษะด้านการฟัง และ การพูด เหมือนกัน แต่จะสามารถเลือกหมวดการสอบในส่วนของการอ่านและการเขียน เป็นแบบเชิงการฝึกอบรมทั่วไป (General Training) หรือ แบบเชิงวิชาการ (Academic) ได้
ผู้สอบที่มีความประสงค์เพื่อการศึกษาต่อ ควรเลือกสอบหมวดการอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ (Academic Reading and Writing Modules) และสำหรับผู้สอบที่มีความประสงค์เดินทางไปฝึกงานหรืออพยพย้ายถิ่นฐานควรเลือกสอบหมวดการอ่านและการเขียนเชิงการฝึกอบรมทั่วไป (General Training Reading and Writing Modules)การสอบใน 3 หมวดแรก การฟัง การอ่าน และการเขียนจะต้องสอบภายในวันเดียวกัน โดยไม่มีการหยุดพักระหว่างการสอบ ส่วนวันทดสอบการพูดนั้นขึ้นอยู่กับศูนย์สอบจะกำหนด โดยจะกระทำการสอบภายใน 7 วัน ก่อนหรือหลังการทดสอบในหมวดอื่น ๆ
การฟัง: เวลา 30 นาที
ผู้สอบจะต้องฟังเนื้อเรื่องจากเทปเนื้อเรื่องประกอบด้วยการสนทนาและบทพูดรวมทั้งความหลากหลายของการออกเสียงและสำเนียงท้องถิ่นที่ปะปนกัน ผู้สอบจะได้ฟังบทสนทนา 1 ครั้งและมีเวลาให้ในการอ่านและตอบคำถาม
การอ่าน: เวลา 60 นาที
   ---> การอ่านเชิงวิชาการ
เนื้อเรื่องมีทั้งหมด 3 เรื่องประกอบไปด้วยเนื้อหาที่นำมาจากหนังสือนิตยสารบทความและหนังสือพิมพ์ โดยเนื้อหาเน้นเขียนให้ผู้อ่านที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ข้อสอบ 1 ชุดจะมีจำนวนนี้อย่างน้อยที่สุดจะมีเรื่องหนึ่งที่มีลักษณะเชิงอภิปราย
   ---> การอ่านเชิงการฝึกอบรมทั่วไป
เนื้อหาการอ่านส่วนใหญ่เน้นสิ่งที่พบในชีวิตประจำวันในต่างประเทศ เนื้อหานำมาจาก
หนังสือพิมพ์ โฆษณา และคู่มือการสอนและหนังสือต่างๆ โดยจะทดสอบความสามารถในการทำความเข้าใจและการใช้ข้อมูลของผู้สอบเป็นสำคัญ ข้อสอบจะประกอบไปด้วย
ข้อความยาว ๆ 1 ข้อความซึ่งเนื้อหาจะเป็นในทางอธิบายมากกว่าการอภิปราย
การเขียน: เวลา 60 นาที
   ---> การเขียนเชิงวิชาการ
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนโดยในส่วนแรกผู้สอบจะต้องเขียนรายงานประมาณ 150 คำตามตารางและแผนภาพเพื่อแสดงความสามารถ ในการบรรยายและอธิบายข้อมูลส่วนที่ 2 ผู้สอบต้องเขียนเรียงความสั้นความยาวประมาณ 250 คำเพื่อโต้ตอบข้อคิดเห็นหรือปัญหา โดยแสดงความความสามารถในการอภิปราย โต้แย้ง และใช้สำนวนการเขียนที่เหมาะสม
   ---> การเขียนเชิงฝึกอบรมทั่วไป
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนโดยในส่วนแรกผู้สมัครจะต้องเขียนจดหมายความยาวประมาณ 150 คำเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการสอบถามข้อมูล หรือการอธิบายสถานการณ์ต่างๆส่วนที่ 2 เป็นการเขียนเรียงความสั้นความยาวประมาณ 250 คำเพื่อแสดงความคิดเห็น
หรือตอบปัญหาตามประเด็นที่ตั้งไว้
การพูด: เวลา 15 นาที
เนื้อหาการทดสอบการพูดจะเป็นการสัมภาษณ์็แบบตัวต่อตัวโดยผู้สมัครจะได้รับการประเมินในส่วนของการใช้ภาษาเพื่อตอบคำถามสั้นๆ พูดเกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นเคย และสามารถโต้ตอบกับผู้สัมภาษณ์ได้
การจัดสอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดสอบ IELTS ในประเทศไทยประกอบไปด้วย 2 ศูนย์ทดสอบอันได้แก่
  1. บริติช เคาน์ซิล ประเทศไทย
  2. IDP Education Service
ช่วงเวลาในการสอบหลักสูตร IELTS

เดือน
กรุงเทพ
เชียงใหม่
มกราคม
12*, 19*, 26
10
กุมภาพันธ์
2, 16*, 23
14*, 23
มีนาคม
1, 8*, 29*
8*, 29*
เมษายน
5, 12*, 19*
5, 24
พฤษภาคม
3, 10*, 31
10*, 22*
มิถุนายน
14*, 21, 28*
5, 28*
กรกฎาคม
5, 12*, 26*
12*, 24
สิงหาคม
9, 16, 30*
9, 21*
กันยายน
6*, 13, 27*
6*, 18
ตุลาคม
4, 11*, 25*
4, 25*
พฤศจิกายน
8*, 15, 29
8* , 20*
ธันวาคม
6*, 13*, 20
4, 13*

หมายเหตุ: วันสอบที่เป็นเครื่องหมาย (*) สามารถสมัครสอบได้ทั้ง General Training และ Academic Modules ตัวอักษรธรรมดาิจะสมัครสอบได้เฉพาะ Academic Modules เท่านั้น
 
วิธีการสมัคร
สามารถสมัครสอบผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดสอบ IELTS ในประเทศไทยประกอบไปด้วย 2 ศูนย์ทดสอบอันได้แก่
  1. บริติช เคาน์ซิล ประเทศไทย
  2. IDP Education Service
ค่าทดสอบ IELTS 5,700 บาท ผู้สมัครจะต้องชำระค่าสมัครล่วงหน้าก่อนวันสอบ โดยไม่สามารถขอรับค่าธรรมเนียมคืนหรือขอเปลี่ยนเป็นรูปแบบใดๆได้เมื่อได้ลงทะเบียนแล้ว
ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถเข้าสอบในวันสอบที่กำหนดด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ ผู้สมัครสามารถขอเปลี่ยนวันสอบเป็นวันสอบครั้งถัดไปหรือขอรับค่าธรรมเนียมสอบคืนได้บางส่วน โดยผู้สมัครต้องแสดงหลักฐานใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐยื่นให้ศูนย์สอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันสอบ
อนึ่งศูนย์สอบจะปิดรับสมัคร 3 วันก่อนวันสอบหรือเมื่อวันสอบในรอบนั้นเต็มTOPIC ACADEMY MASTER DEGREE CENTER

คอร์สเตรียมสอบ IELT
MASTER DEGREE CENTER
คอร์สเตรียมสอบ CU BEST
รายละเอียดการสอบ CU BESTbulletประวัติและพันธกิจของสถาบัน
bulletบรรยากาศของสถาบัน
bulletความสำเร็จของเรา
bulletTOPIC โดดเด่นอย่างไร
bulletทีมสอนของสถาบัน
bulletคอร์สเรียนทั้งหมดของ TOPIC
bulletกิจกรรมต่างๆ ของเรา
dot
ตารางเรียน / Promotion
dot
bulletDownload โบรชัวร์
bulletHot Promotion!!
bulletTOPIC PACKAGE
bulletรอบสด ตุลา 65 - เมษา 66
dot
การสมัครเรียน/วิธีการชำระเงิน
dot
bulletวิธีการสมัครเรียน
bulletวิธีการชำระเงินเพื่อสมัครเรียน
bulletสมัครเรียน
bulletแจ้งชำระเงินค่าสมัครเรียน
dot
ระบบเรียนออนไลน์
dot
bulletTOPICONLINE.NET
dot
Topic Activities
dot
bulletTopic On Media
bulletTopic to School
dot
คอร์สสอบตรง ธรรมศาสตร์
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์ (SEAS)
bulletสั่งซื้อหนังสือสรุปข่าว 64
bulletเรียงความรัฐศาสตร์ (เรียนที่บ้าน)
bulletคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
bulletคณะศิลปศาสตร์ (รัสเซียศึกษา)
bulletสั่งซื้อคู่มือสอบตรงคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletคณะสถาปัตย์ (การผังเมือง)
bulletการจัดการมรดกฯ (BMCI)
bulletคณะวารสารฯและสื่อสารมวลชน
bulletคณะศึกษาศาสตร์
bulletสหวิทยาการสังคมศาสตร์
dot
สอบตรง TU INTER
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์ (BIR)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (BE)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BAS)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BEC)
bulletคณะวารสารฯ (BJM)
bulletจีนศึกษา ( PBIC )
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletอินเดียศึกษา ( PBIC )
bulletคณะนิติศาสตร์ (LAW)
bulletคณะสถาปัตย์ (UDDI)
bulletอาเซียน - จีนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (IAC)
bulletนวัตกรรมการบริการ (BSI)
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ (SPD)
bulletไทยศึกษา ( PBIC )
bulletโลกคดีศึกษา (GSSE)
bulletปรัชญา การเมือง เศรษฐศาสตร์ (PPE)
dot
คอร์สสอบตรง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
dot
bulletคณะนิเทศศาสตร์
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletคณะบัญชี จุฬาฯ
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะอักษรศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะจิตวิทยา
dot
สอบตรง CU INTER
dot
bulletคณะอักษรศาสตร์ (BALAC)
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (EBA)
bulletคณะนิเทศศาสตร์ (COM ARTS)
bulletคณะรัฐศาสตร์ (PGS)
dot
คอร์สเตรียมสอบแพทย์ กสพท.
dot
bulletวิชา เฉพาะแพทย์
dot
การสอบวัดผลระดับสูง
dot
bulletTU - GET
bulletCU - TEP
bulletCU - AAT
bulletTOEIC
bulletSAT
bulletACADEMIC WRITING (สด)
bulletACADEMIC WRITING (เรียนที่บ้าน)
bulletIELTS
bulletTOEFL
bulletสั่งซื้อหนังสือ สรุป VOCAB (IELTS/TOEFL/TU-GET/CU-TEP)
dot
topicLONDON เรียนต่อต่างประเทศ
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletDownload รายละเอียดเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletคำถามที่พบบ่อย topicLONDON
dot
คอร์ส GAT
dot
bulletGAT (เชื่อมโยง + อังกฤษ)
bulletภาษาอังกฤษ (พื้นฐาน)
bulletติวอังกฤษฟรี กับครูพี่ทาม์ย
bulletสั่งซื้อหนังสือ ตะลุยโจทย์อังกฤษ O-NET
bulletTrick อังกฤษ ฟรี! กับครูพี่ทาม์ย
dot
คอร์ส PAT
dot
bulletPAT 1 (คณิตศาสตร์)
bulletPAT 5 (วิชาชีพครู)
bulletติวคณิตฟรี กับครูบอย
dot
คอร์สสอบตรง สทศ. และ O - NET
dot
bulletเตรียมสอบ ONET
bulletเตรียมสอบวิชาสามัญ
dot
สังคมศึกษา ม.4 - ม.6
dot
bulletคอร์ส ประวัติศาสตร์
bulletคอร์ส สังคมศึกษา ม.4-6
dot
คอร์สสำหรับ ม.ต้น (ม.1- 3)
dot
bulletภาษาอังกฤษ (พื้นฐาน)
dot
เตรียมสอบราชการ/ครูผู้ช่วย/กพ
dot
bulletโครงการ "ติวติดครู"
bulletระบบสำรองที่นั่ง "ติวติดครู"
bulletคอร์สเตรียมสอบ ราชการ/ครูผู้ช่วย/กพ
dot
THE EXAM (1 วันปาฏิหารย์)
dot
bulletTOEIC : THE EXAM
bulletENG TCAS : THE EXAM
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ท็อปปิค อะคาเดมี่
WWW.2BTOPIC.COM | Facebook : www.facebook.com/topic2u | E Mail : info@2btopic.com
Copyright © 2011 2BTOPIC.COM

สาขาของ TOPIC ACADEMY
Be Come a Fan of TOPIC ACADEMY - สอบตรง ธรรมศาสตร์ และ จุฬา
 |