ReadyPlanet.com
dot dot
คอร์ส สอบตรง จุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ นิเทศ ศาสตร์

 

คอร์สสอบตรงคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ท็อปปิค อะคาเดมี่

รายละเอียดการสอบตรงคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ (ปีการศึกษา 2561)

รอบสมัคร

คณะ/สาขาวิชา

รับ

วิชาที่ใช้สอบ / คอร์สแนะนำ

ระบบ TCAS

รอบที่ 2

คณะนิเทศศาสตร์ (สาขาวารสารสนเทศศาสตร์)

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้ กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
   ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 หรือเทียบเท่า

2. มี GPAX > 3.25

3. มีผลงานหรือรางวัลที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถด้านวารสารศาสตร์และสารสนเทศ หรือมีเอกสารการแสดงการเข้าร่วมอบรม หรือกิจกรรมด้านวารสารศาสตร์และวารสารสนเทศ

10 คน

1. วิชาความถนัดทางวารสารสนเทศ 60 % 
   (คะแนนขั้นต่ำ > 50)
(คอร์สแนะนำคือ 
TURBO NITAD CHULA 
...ดูรายละเอียดด้านล่าง) 

2. วิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 40 % 
(3 คอร์สแนะนำคือ 
GAT NETWORK, 
GAT ENG, 
ADVANCE GAT ENG 
...ดูรายละเอียดได้ด้านล่าง)

ระบบ TCAS

รอบที่ 3

คณะนิเทศศาสตร์ (ทุกสาขาวิชา)
พื้นฐานวิทยาศาสตร์

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้ กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
   ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 หรือเทียบเท่า

2. มี GPAX > 2.75

10 คน

1. วิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 40 % 
(3 คอร์สแนะนำคือ 
GAT NETWORK, 
GAT ENG, 
ADVANCE GAT ENG 
...ดูรายละเอียดได้ด้านล่าง)

2วิชาคณิตศาสตร์ (PAT 1) 60 % 
(คะแนนขั้นต่ำ > 50)
(คอร์สแนะนำคือ 
PAT1 ...ดูรายละเอียดด้านล่าง)

คณะนิเทศศาสตร์ (ทุกสาขาวิชา)
พื้นฐานศิลปศาสตร์

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้ กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
   ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 หรือเทียบเท่า

2. มี GPAX > 2.75

80 คน

1. วิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 40 % 
(3 คอร์สแนะนำคือ 
GAT NETWORK, 
GAT ENG, 
ADVANCE GAT ENG 
...ดูรายละเอียดได้ด้านล่าง)

2. คะแนนสอบ วิชาภาษา (PAT 7) 60 %  (คะแนนขั้นต่ำ > 50)
(คอร์สแนะนำคือ PAT7 (ภาษาจีน) 

...ดูรายละเอียดได้ด้านล่าง)

ระบบ TCAS

รอบที่ 4

คณะนิเทศศาสตร์ (ทุกสาขาวิชา)
พื้นฐานวิทยาศาสตร์

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้ กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
   ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 หรือเทียบเท่า

15 คน

1. GPAX  20 %

2. คะแนนสอบ ONET 30 %
(คอร์สแนะนำคือ  ONET ...คลิกดูรายละเอียด)

3. วิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 30 % 
(3 คอร์สแนะนำคือ 
GAT NETWORK, 
GAT ENG, 
ADVANCE GAT ENG 
...ดูรายละเอียดได้ด้านล่าง)

2. วิชาคณิตศาสตร์ (PAT 1) 20 % 
(คอร์สแนะนำคือ
 PAT1 ...ดูรายละเอียดด้านล่าง)

คณะนิเทศศาสตร์ (ทุกสาขาวิชา)
พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1)

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้ กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
   ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 หรือเทียบเท่า

15 คน

1. GPAX  20 %

2. คะแนนสอบ ONET 30 %
(คอร์สแนะนำคือ  ONET ...คลิกดูรายละเอียด)

3. วิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 30 % 
(3 คอร์สแนะนำคือ 
GAT NETWORK, 
GAT ENG, 
ADVANCE GAT ENG 
...ดูรายละเอียดได้ด้านล่าง)

คณะนิเทศศาสตร์ (ทุกสาขาวิชา)
พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1)

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้ กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
   ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 หรือเทียบเท่า

40 คน

1. GPAX  20 %

2. คะแนนสอบ ONET 30 %
(คอร์สแนะนำคือ  ONET ...คลิกดูรายละเอียด)

3. วิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 30 % 
(3 คอร์สแนะนำคือ 
GAT NETWORK, 
GAT ENG, 
ADVANCE GAT ENG 
...ดูรายละเอียดได้ด้านล่าง)

2. คะแนนสอบ วิชาภาษา (PAT 7) 20 % 
(คอร์สแนะนำคือ PAT7 (ภาษาจีน) 

...ดูรายละเอียดได้ด้านล่าง)

วางแผนการเรียน (สำหรับ TCAS ครบทุกรอบ ของคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ)

 

วิชาที่ใช้สอบ

คอร์สแนะนำ

สำหรับสอบเข้า
สาขาวารสารสนเทศ

1. ความถนัดทางวารสารสนเทศ

TURBO NITAD CHULA

2. GAT

GAT NETWORK

GAT ENG

ADVANCE GAT ENG

สำหรับทุกสาขา
(สายวิทย์ + ศิลป์คำณวน)

1. ONET

ONET

2. GAT

GAT NETWORK

GAT ENG

ADVANCE GAT ENG

3. PAT 1 (คณิตศาสตร์)

PAT1

สำหรับทุกสาขา
(สายศิลป์)
(หรือไม่ต้องใช้ PAT7 ก็ได้
สำหรับ TCAS รอบที่ 4)

1. ONET

ONET

2. GAT

GAT NETWORK

GAT ENG

ADVANCE GAT ENG

3. PAT 7 (ภาษา)

PAT7 (ภาษาจีน) 

กำหนดการสอบตรงคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ (ปีการศึกษา 2561) 

กำหนดการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 2 (สมัครตรงกับมหาวิทยาลัย)
1.       สมัครรอบที่ 2 วันที่  ธันวาคม 2560 - เมษายน 2561 
2.    สอบข้อเขียน วิชาความถนัดทางวารสารสนเทศ วันที่ ทางคณะจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
3.   ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561
4.    สอบสัมภาษณ์  ทางคณะจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
5.   ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House รอบที่ 2 วันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2561
6.    ทปอ. ส่งรายชื่อให้มหาวิทยาลัยประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
กำหนดการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 (สมัครผ่านระบบ TCAS)
1.      สมัครรอบที่ 3 วันที่  9 - 13 พฤษภาคม 2561
(ทปอ. เป็นส่วนกลางในการรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของ ทปอ. (http://a.cupt.net)
ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชา โดยไม่มีลำดับ)
 
2.   ชำระค่าสมัคร วันที่ 9 - 14 พฤษภาคม 2561
3.   ทปอ. ส่งข้อมูลการสมัครให้มหาวิทยาลัย 16 พฤษภาคม 2561
4.   มหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือก และส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้กับ ทปอ.  23 พฤษภาคม 2561
5.   ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House รอบที่ 3 วันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2561
6.    ทปอ. ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ให้มหาวิทยาลัยสัมภาษณ์วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
7.   ผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ วันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2561
8.   ประกาศผลสัมภาษณ์ วันที่ 6 มิถุนายน 2561
กำหนดการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4 (สมัครผ่านระบบ TCAS)
1.      สมัครรอบที่ 4 (ADMISSION เดิม) วันที่  6 - 10 มิถุนายน 2561
(คือการสอบ ADMISSION เดิม ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชาโดยต้องเรียงลำดับ) 
2.   ชำระค่าสมัคร วันที่ 6 - 11 มิถุนายน 2561
3.   ประมวลผล ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2561
4.   ทปอ. ส่งชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้มหาวิทยาลัย ภายในวันที่  30 มิถุนายน 2561
5.   ผู้สมัครสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2561
6.    มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ให้ ทปอ. วันที่ 8 กรกฎาคม 2561
7.   ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม 2561
ตารางเรียนคอร์สสอบตรงคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
(วิชาที่จุฬาฯ จัดสอบเอง สอบจริง ... คณะจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

(GAT/PAT จัดสอบจริงครั้งเดียว วันที่ 24 - 27 กุมภาพันธ์ 2561)
(สอบตรงกลาง สทศ. สอบจริง 17 - 18 มีนาคม 2561)
 
 TOPIC ACADEMY | คอร์สเตรียมสอบตรงคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
*สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงตารางเรียนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

TURBO NITAD CHULA – สรุปเข้มสอบตรงวารสารสนเทศ
เนื้อหา : เน้นเนื้อหาที่มักจะออกสอบทั้งหมด (ความรู้พื้นฐานทางวารสารศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ ภาษาอังกฤษ การสรุปข่าว คณิตศาสตร์เชิงวิเคราะห์ หลักการเขียนตอบอัตนัยเชิงวารสารศาสตร์พร้อมแนวสอบมากมาย)
 ค่าเรียน : รอบสด 3,200 บาท TOPIC BEST 3,200 บาท
 

คอร์ส สอบตรงคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ (TURBO NITAD CHULA)

รอบ

สอน

วันที่เรียน

วันเรียน

เวลาเรียน

สด @ สาขา

รหัสลงทะเบียน

ราคา

1

สด

11 พ.ย. – 26 พ.ย. 60
(เหลืออีก 6 ที่นั่ง)

เสาร์ - อาทิตย์

13.00 – 15.30

สยามสแควร์

11606091

3,200

คอร์ส TURBO NITAD CHULA (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99216000

99416000

3,200

TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส TURBO NITAD CHULA
ราคา 3,200 บาท

สมัครเรียน >>>

GAT Network

เนื้อหา : เนื้อหาสำหรับเตรียมสอบ GAT ส่วนการคิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง โดยการเน้นวิธีการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยการฝึกฝนในแบบฝึกต่างๆ พร้อมการเฉลยอย่างละเอียด พร้อมทั้งการทำข้อสอบอย่างถูกวิธี เทคนิคในการวิเคราะห์และทำข้อสอบได้อย่างแม่นยำ และกลยุทธ์ในการตรวจสอบคำตอบ เพื่อความแน่ใจ และสามารถทำคะแนนได้เต็ม 150
ผู้สอน : ครูพี่ทาม์ย (Kru P’Tyme)
            สุดยอดอาจารย์ติว GAT มือฉมัง ที่การันตีได้จากการได้รับเชิญให้สอน GAT ส่วนการคิด วิเคราะห์ในเวทีต่างๆ ระดับประเทศ เช่นโครงการ Peptien Genius Generation โครงการ Osotsapa Rord to University โครงการ Student Channel ซึ่งจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ Genius Camp โดยกรมประชาสัมพันธ์ และยังได้เป็นวิทยาการรับเชิญจากโรงเรียบนชั้นนำทั่วประเทศ อาทิ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนนครสวรรค์ ฯลฯ ทั้งนี้เพราะพี่ทาม์ยมีเทคนิคที่ใช้อย่างได้ผลมาใช้กับน้องๆ ซึ่งต้องบอกได้คำเดียวว่า เต็ม 150 มีมากกว่า 90%และไม่มีใครที่เรียนกับพี่ทาม์ยได้คะแนนต่ำกว่า 130 เลยซักคน (น้องๆ ต้องหมั่นฝึกฝนตามคำสั่งของพี่ทาม์ยอย่างเคร่งครัดด้วย)
ค่าเรียน : รอบสด 2,100 บาท TOPIC BEST 2,100 บาท
 

คอร์ส GAT NETWORK (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99201000

99401000

2,100

 

TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส GAT NETWORK (GAT เชื่อมโยง)
ราคา 2,100 บาท

สมัครเรียน >>>

ENGLISH FOR ADMISSION (GAT ENG)

เนื้อหา : คอร์สที่ออกแบบมาเพื่อน้องๆ ม.6 ที่กำลังจะเตรียมสอบ GAT โดยเฉพาะ ในคอร์สนี้น้องๆจะได้เรียนรู้ถึงหลักและแนวในการทำข้อสอบอย่างครบถ้วน เป็นคอร์สสุดยอดการเตรียมความพร้อมอย่างสมบูรณ์
ผู้สอน : ครูพี่ทาม์ย (Kru P’Tyme)
            มือฉมังด้านการระหว่างประเทศ และสุดยอดอาจารย์ติว GAT มือฉมัง ที่การันตีได้จากการได้รับเชิญให้สอน GAT ทั้งส่วนวิเคราะห์และภาษาอังกฤษในเวทีต่างๆ ระดับประเทศ เช่นโครงการ Peptien Genius Generation โครงการ Osotsapa Rord to University โครงการ Student Channel ซึ่งจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ Genius Camp โดยกรมประชาสัมพันธ์ และยังได้เป็นวิทยาการรับเชิญจากโรงเรียบนชั้นนำทั่วประเทศ อาทิ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนนครสวรรค์ ฯลฯ ทั้งนี้เพราะพี่ทาม์ยมีเทคนิคที่ใช้อย่างได้ผลมาใช้กับน้องๆ ซึ่งต้องบอกได้คำเดียวว่า GAT > 250 ไม่ยากอย่างที่คิด (น้องๆ ต้องหมั่นฝึกฝนตามคำสั่งของพี่ทาม์ยอย่างเคร่งครัดด้วย)
ค่าเรียน : รอบสด 2,800 บาท TOPIC BEST 3,600 บาท
 

คอร์ส ENGLISH ADMISSION (FOR GAT + ONET + 9-SAMAN)

รอบ

สอน

วันที่เรียน

วันเรียน

เวลาเรียน

สด สาขา

รหัสลงทะเบียน

ราคา

2 สด 19 ส.ค. – 10 ก.ย. 60 เสาร์ – อาทิตย์ 16.00 – 18.30 สยามสแควร์ 10206092 3,600
  

คอร์ส GAT ENG (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99202000

99402000

3,600


TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส ENG AD (ENG FOR GAT/ONET/9-SAMAN)
ราคา 3,600 บาท

สมัครเรียน >>>

 ADVANCE GAT ENG
เนื้อหา : เน้นวิธีการทำโจทย์เนื้อหา GATภาษาอังกฤษ ด้วยเทคนิคชั้นสูง รวมถึงข้อสอบ Entrance ทั้งหมด กว่า 300 ข้อ พร้อมวิธีในการวิเคราะห์ข้อสอบ และตอบข้อสอบได้อย่างถูกต้อง
ค่าเรียน : รอบสด 2,600 บาท TOPIC BEST 2,600 บาท

คอร์ส ADVANCE GAT ENGLISH (ตะลุยโจทย์ GAT อังกฤษ)

รอบ

สอน

วันที่เรียน

วันเรียน

เวลาเรียน

สด @ สาขา

รหัสลงทะเบียน

ราคา

1

สด

2 ก.ย. – 10 ก.ย. 60

เสาร์ – อาทิตย์

16.00 – 18.30

สยามสแควร์

10216091

2,600


คอร์ส ADVANCE GAT ENG (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99202100

99402100

2,600


TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส ADVANCE GAT ENG (ตะลุยโจทย์ GAT อังกฤษ)
ราคา 2,600 บาท

สมัครเรียน >>>

 

PROMOTION !! – HOT GAT PACK
รายการโปรโมชั่น
ราคาเดิม
PROMOTION
CODE โอนเงิน
เมื่อลงเรียนคอร์ส เตรียมสอบ GAT ยกเซต (รวม 45 ชั่วโมง)
(GAT NETWORK + ENGLISH FOR ADMISSION 
(GAT ENG) + ADVANCE GAT ENG)

(สามารถจะเลือกรอบเรียนใดหรือเมื่อไหร่ก็ได้*)
*สามารถเลือกรอบเรียนได้เพียงครั้งเดียว หากต้องการเปลี่ยนหรือแก้ไขรอบเรียน จะมีค่าธรรมเนียมในการย้ายรอบเรียน หรือย้ายสาขา
8,300
7,200
ประหยัดไป 
1,100 บาท
88010000

 PAT 1 – สรุปเข้มคณิตศาสตร์ PAT 1
เนื้อหา : สรุปเข้มเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่จะใช้สอบ PAT 1 ทั้งหมด พร้อมเทคนิคในการทำข้อสอบ และตอบข้อสอบได้อย่างถูกต้อง
(หากน้องๆ ต้องการเรียนปรับพื้นฐานหรือเรียนล่วงหน้าในวิชาคณิตศาสตร์ ม.4 - ม.6
ดูรายละเอียดเพิ่มที่นี่ http://www.2btopic.com/ONET/math4-6.html)

ผู้สอน : ครูพี่จอย (Kru P’Joy)
           
ครูพี่จอย ขั้นเทพด้านคณิตศาสตร์ตัวจริง จบจากคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาโดยตรง พร้อมทั้งประสบการณ์ในการสอนมานานกว่า 10 ปี ในโรงเรียนชั้นนำของกรุงเทพมหานคร ด้วยเทคนิคอันแพรวพราว และสัดส่วนของน้องที่สอบติดตรงกว่า 65% และคะแนน PAT1 เพิ่มสูงขึ้นทุกครั้งเพียงเท่านี้ น้องๆ จึงมั่นใจในเนื้อหาและคุณภาพได้อย่างแน่นอน

ค่าเรียน : รอบสด 5,200 บาท TOPIC BEST 5,200 บาท

คอร์ส PAT 1 (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99220000

99420000

5,200


TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส สรุปเข้มคณิตศาสตร์ PAT 1
ราคา 5,200 บาท

สมัครเรียน >>>

IPAT 1 – ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ PAT 1
เนื้อหา : ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ที่จะใช้สอบ PAT 1 ทั้งหมด พร้อมเทคนิคในการทำข้อสอบ และตอบข้อสอบได้อย่างถูกต้อง
(หากน้องๆ ต้องการเรียนปรับพื้นฐานหรือเรียนล่วงหน้าในวิชาคณิตศาสตร์ ม.4 - ม.6
ดูรายละเอียดเพิ่มที่นี่ http://www.2btopic.com/ONET/math4-6.html)
ผู้สอน : ครูพี่จอย (Kru P’Joy)
ครูพี่จอย ขั้นเทพด้านคณิตศาสตร์ตัวจริง จบจากคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาโดยตรง พร้อมทั้งประสบการณ์ในการสอนมานานกว่า 10 ปี ในโรงเรียนชั้นนำของกรุงเทพมหานคร ด้วยเทคนิคอันแพรวพราว และสัดส่วนของน้องที่สอบติดตรงกว่า
65% และคะแนน PAT1 เพิ่มสูงขึ้นทุกครั้งเพียงเท่านี้ น้องๆ จึงมั่นใจในเนื้อหาและคุณภาพได้อย่างแน่นอน

ค่าเรียน :
รอบสด 3,600 บาท TOPIC BEST 3,600 บาท

คอร์ส TALUI PAT 1 (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99220100

99420100

3,600


TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ PAT 1 (APAT 1)
ราคา 3,600 บาท

สมัครเรียน >>>


PROMOTION !! – HOT GAT + PAT1 PACK
รายการโปรโมชั่น
ราคาเดิม
PROMOTION
CODE โอนเงิน
เมื่อลงเรียนคอร์ส เตรียมสอบ GAT + PAT1 ยกเซต (รวม 70 ชั่วโมง)
(GAT NETWORK + GAT ENG + PAT1)

(สามารถจะเลือกรอบเรียนใดหรือเมื่อไหร่ก็ได้*)
*สามารถเลือกรอบเรียนได้เพียงครั้งเดียว หากต้องการเปลี่ยนหรือแก้ไขรอบเรียน จะมีค่าธรรมเนียมในการย้ายรอบเรียน หรือย้ายสาขา
11,600
9,600
88010001

 

 
คอร์สสอบตรงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย TOPIC ACADEMY

คอร์ส สอบตรง จุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ รัฐศาสตร์
คอร์ส สอบตรง จุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ วิศว กรรม ศาสตร์ ( วิศวะ )
คอร์ส สอบตรง จุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ พาณิชยศาสตร์และการ บัญชี article
คอร์ส สอบตรง จุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ เศรษฐศาสตร์
คอร์ส สอบตรง จุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ อักษร ศาสตร์
คอร์ส สอบตรง จุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ ครุ ศาสตร์ article
คอร์ส เตรียมสอบ ตรง คณะ นิติ ศาสตร์ จุฬา ฯ ลงกรณ์มหาวิทยาลัยbulletประวัติและพันธกิจของสถาบัน
bulletบรรยากาศของสถาบัน
bulletความสำเร็จของเรา
bulletTOPIC โดดเด่นอย่างไร
bulletทีมสอนของสถาบัน
bulletคอร์สเรียนทั้งหมดของ TOPIC
bulletกิจกรรมต่างๆ ของเรา
dot
ตารางเรียน / Promotion
dot
bulletDownload โบรชัวร์
bulletHot Promotion!!
bulletTOPIC PACKAGE
bulletตารางรอบสด มกรา - สิงหา 61
bulletDownload ตารางรอบสด
bulletDownload ตารางสอบต่างๆ
dot
ระบบเรียนออนไลน์
dot
bulletระบบเรียนออนไลน์ (TOPIC EASY)
dot
การสมัครเรียน/วิธีการชำระเงิน
dot
bulletวิธีการสมัครเรียน/วิธีการชำระเงิน
bulletระบบจองคอร์สออนไลน์
dot
Topic Activities
dot
bulletTopic On Media
bulletTopic to School
dot
คอร์สสอบตรง ธรรมศาสตร์
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์ (SEAS)
bulletสั่งซื้อหนังสือสรุปข่าว 61
bulletเรียงความรัฐศาสตร์ (เรียนที่บ้าน)
bulletคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
bulletคณะศิลปศาสตร์ (รัสเซียศึกษา)
bulletสั่งซื้อคู่มือสอบตรงคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletคณะสถาปัตย์ (การผังเมือง)
bulletการจัดการมรดกฯ (BMCI)
bulletคณะวารสารฯและสื่อสารมวลชน
bulletคณะศึกษาศาสตร์
bulletสหวิทยาการสังคมศาสตร์
dot
สอบตรง TU INTER
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์ (BMIR)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (BE)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BAS)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BEC)
bulletคณะวารสารฯ (BJM)
bulletจีนศึกษา ( PBIC )
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletอินเดียศึกษา ( PBIC )
bulletคณะนิติศาสตร์ (LAW)
bulletอาเซียน - จีนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (IAC)
bulletนวัตกรรมการบริการ (BSI)
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ (SPD)
bulletไทยศึกษา ( PBIC )
dot
คอร์สสอบตรง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
dot
bulletคณะนิเทศศาสตร์
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletคณะบัญชี จุฬาฯ
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะอักษรศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะครุศาสตร์
bulletเตรียมสอบวิชาพื้นฐาน ปี 61
dot
สอบตรง CU INTER
dot
bulletคณะอักษรศาสตร์ (BALAC)
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (EBA)
bulletคณะนิเทศศาสตร์
dot
คอร์สเตรียมสอบแพทย์ กสพท.
dot
bulletวิชา เฉพาะแพทย์
dot
การสอบวัดผลระดับสูง
dot
bulletTU - GET
bulletCU - TEP
bulletCU - AAT
bulletTOEIC
bulletNEW SAT (Redesigned 2016)
bulletACADEMIC WRITING (สด)
bulletACADEMIC WRITING (เรียนที่บ้าน)
bulletIELTS
dot
topicLONDON เรียนต่อต่างประเทศ
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletDownload รายละเอียดเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletคำถามที่พบบ่อย topicLONDON
dot
คอร์ส GAT
dot
bulletGAT วิเคราะห์
bulletGAT ภาษาอังกฤษ
bulletพื้นฐานภาษาอังกฤษ
bulletภาษาอังกฤษ ม.1 - ม.3
dot
คอร์ส PAT
dot
bulletPAT 1 (คณิตศาสตร์)
bulletPAT 3 (พื้นฐานวิศวะ)
bulletPAT 5 (วิชาชีพครู)
bulletPAT 7 (ภาษาจีน)
dot
คอร์สสอบตรง สทศ. และ O - NET
dot
bulletเตรียมสอบ ONET
bulletเตรียมสอบตรงกลาง สทศ.
bulletคณิตฯ สอบตรงกลาง สทศ.
dot
สังคมศึกษา ม.4 - ม.6
dot
bulletคอร์ส ประวัติศาสตร์
bulletคอร์ส สังคมศึกษา ม.4-6
dot
คอร์สสำหรับ ม.ต้น (ม.1- 3)
dot
bulletภาษาอังกฤษ ม.1 - ม.3
dot
เตรียมสอบครูผู้ช่วย
dot
bulletโครงการ "ติวติดครู"
bulletระบบสำรองที่นั่ง "ติวติดครู"
dot
THE EXAM (1 วันปาฏิหารย์)
dot
bulletTOEIC : THE EXAM
bulletENG TCAS : THE EXAM
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ท็อปปิค อะคาเดมี่
WWW.2BTOPIC.COM | Facebook : www.facebook.com/topic2u | E Mail : info@2btopic.com
Copyright © 2011 2BTOPIC.COM

สาขาของ TOPIC ACADEMY
Be Come a Fan of TOPIC ACADEMY - สอบตรง ธรรมศาสตร์ และ จุฬา
 |