ReadyPlanet.com
dot dot
รายละเอียดการสอบ IELTS

  

IELTS : INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TEST SYSTEM
TOPIC ACADEMY : INTERNATIONAL LEARNING CENTER
 

 
 
รายละเอียดการสอบ IELTS
            IELTS (International English Language Test System) เป็นการสอบเพื่อวัดระดับทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติเพื่อทำงานหรือเข้าศึกษาต่อในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน รวมถึงหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย ซึ่งการสอบ IELTS จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือกันของ 3 หน่วยงาน นั่นคือ BRITISH COUNCIL, CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT TEST และ IDP : IELTS AUSTRALIA 
           ผลคะแนน IELTS เป็นที่ยอมรับขององค์กรมากกว่า 10,000 แห่งครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชนในกว่า 140 ประเทศทั่วโลก และได้รับการยอมรับจากทุกมหาวิทยาลัยทั่วโลก (ในทุกระดับ เช่น Diploma, Certificattion, Bachelor, Master, Doctorial, Post Doctorial) ในทุกคณะที่เข้าเรียน รวมทั้งยังสามารถใช้ประกอบการขอ VISA เพื่อเรียน, ทำงาน, อยู่อาศัยระยะยาวของประเทศอังกฤษ, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ได้อีกด้วย อีกทั้งยังสามารถนำไปสมัครงานหรือเลื่อนตำแหน่งในระดับสูงขององค์กรต่างๆ ทั่วโลก
           สำหรับในประเทศไทยนั้น หลักสูตรนานาชาติของทุกมหาวิทยาลัยในไทย เช่น ธรรมศาสตร์, จุฬา, มศว, เกษตร, MUIC, ม.เชียงใหม่, ม.ขอนแก่น, ม.สงขลานครินทรํ ฯลฯ รวมทั้งระดับบัณฑิตศึกษาทุกแห่ง (ประกาศณียบัตรบัณฑิต / ป.โท / ป.เอก) ยอมรับผลคะแนน IELTS โดยทั้งสิ้น รวมทั้งผลคะแนน IELTS นี้ ยังสามารถนำไปยื่นเป็นผลงาน (PORTFOLIO) เพื่อสอบติดแบบ Fast Track ใน TCAS รอบ 1 ในหลักสูตรภาคไทยหลายหลักสูตร เช่น แพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์, เภสัชศาสตร์, บัญชี, บริหาร, ฯลฯ อีกด้วย 
             การสอบ IELTS จะสามารถเลือกสอบได้ 2 แบบ คือแบบกระดาษ (paper) และแบบกับคอมพิวเตอร์ (Computer) ใน 3 ทักษะ คือ Reading, Listening, Writing ส่วน Speaking นั้นจะเป็นการสอบกับเจ้าของภาษาที่ได้รับอนุญาตจากศูนย์สอบ IELTS (แบบ in-person) แยกออกมา โดยจะต้องทำการนัดวันสอบแยกจากการสอบพาร์ทอื่น (เลือกวันสอบได้) โดยมีผลคะแนน 0 - 9.0 คะแนน (และแต่ละทักษะก็มีคะแนนเต็ม 9.0 เช่นกัน)
           ปัจจุบัน IELTS มีการสอบ 2 รูปแบบคือ
      1.    IELTS (Academic) - ค่าสมัครสอบ 6,900 บาท
       เป็นการสอบเพื่อการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อเรียนต่อที่ใดก็ได้ในโลกในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก หรือทำงานในองค์กรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก  
      2.       IELTS (General Training) - ค่าสมัครสอบ 6,900 บาท
        เป็นการสอบเพื่อแสดงถึงทักษะภาษาอังกฤษของผู้สอบได้ทั่วโลก โดยจะสามารถนำผลคะแนนไปสมัครเรียนในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีได้ หรือการโยกย้ายถิ่นฐาน หรือการเข้าเมือง หรือทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก
*** และกรณีที่อาจต้องสอบเพิ่มเติม คือการสอบแบบ IELTS (UKVI) - ค่าสมัครสอบ 7,710 บาท ***
        เป็นการสอบเฉพาะสำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร (UK VISA) โดยเลือกสอบแบบ IELTS (UKVI) แบบ Academic เพื่อที่จะเรียนต่อ หรือแบบ General Training เพื่อทำงาน พักอาศัย หรือใช้ชีวิต (*ทั้งนี้มีเฉพาะบางกรณีเท่านั้นที่ต้องสอบแบบ IELTS (UKVI) ดังนั้นผู้ทดสอบต้องตรวจสอบให้ดีว่าจะต้องสอบในรูปแบบใด) 
  
 
รูปแบบการสอบ IELTS
            การสอบ IELTS แบ่งการสอบเป็น 4 ทักษะ คือ การอ่าน (Reading), การฟัง (Listening), การพูด (Speaking) และ การเขียน (Writing) จำนวน 85 ข้อ คะแนนเต็มรวม 9.0 คะแนน เวลาในการทำข้อสอบ (Listening, Reading, Writing) คือ 2 ชั่วโมง 40 นาที เป็นการสอบแบบกระดาษ (Paper) หรือคอมพิวเตอร์ (Computer) และ Speaking อีกราว 10 - 15 นาที (โดยการสอบ Speaking จะเป็นการสอบตัวต่อตัว จึงแยกการสอบออกไปจากพาร์ทอื่น) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.       การอ่าน (Reading Section) (Academic และ General Training สอบต่างกัน)
 (Academic) ประกอบด้วย 3 บทความ (passage) บทความละ 12 - 14 ข้อ รวมทั้งหมด 40 ข้อ เวลา 40 นาที คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน
 (General Training) ประกอบด้วย 3 บทความ (passage) บทความละ 13 - 14 ข้อ รวมทั้งหมด 40 ข้อ เวลา 40 นาที คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน  
 
2.      การฟัง (Listening Section) (Academic และ General Training สอบเหมือนกัน)
มีคะแนนเต็ม 9.0 คะแนน จำนวนรวม 40 ข้อ ใช้เวลา 40 นาที ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
        2.1 คลิปเสียงที่ 1 - บทสนทนาระหว่างคน 2 คนในบริบทชีวิตประจำวัน 
        2.2 คลิปเสียงที่ 2 - บทพูดของคนหนึ่งคนในบริบทชีวิตประจำวัน
        2.3 คลิปเสียงที่ 3 - บทสนทนาในกลุ่มคนไม่เกิน 4 คนในบริบททางการศึกษาหรือการอบรม
        2.4 คลิปเสียงที่ 4 - บทพูดของคนหนึ่งคนเกี่ยวกับหัวข้อทางวิชาการ
 

3.      การพูด (Speaking Section) - เป็นการสอบแบบตัวต่อตัว (Academic และ General Training สอบเหมือนกัน)
มีคะแนนเต็ม 9.0 คะแนน ใช้เวลา 10 - 15 นาที ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
       3.1 คำถามทั่วไปเกี่ยวกับตัวผู้เข้าสอบและเกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นเคย เช่น บ้าน ครอบครัว การเรียน การทำงาน ความสนใจ ใช้เวลาราว 4-5 นาที
       3.2 ผู้เข้าสอบจะได้รับการ์ด 1 ใบ ซึ่งผู้เข้าสอบจะต้องพูดเกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะที่กำหนดในการ์ดนั้น ไม่เกิน 2 นาที (มีเวลาเตรียมตัว 1 นาที)
       3.3 ผู้เข้าสอบจะถูกถามคำถามที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อเฉพาะที่ได้พูดไป เพื่อให้ผู้เข้าสอบได้อภิปรายแนวคิดมากขึ้น ใช้เวลา 4-5 นาที    
 
4.      การเขียน (Writing Section) (Academic และ General Training สอบต่างกัน) 
มีคะแนนเต็ม 9.0 คะแนน จำนวน 2 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที ดังนี้
       
4.1 แบบ Academic
                        4.1.1 ข้อแรกจะเป็นการเขียนเพื่อบรรยาย, อธิบาย, หรือสรุปข้อความหรือแผนภาพ 1 ชิ้น (150 คำ)
                        4.1.2 ข้อสองจะเป็นการเขียนเรียงความแสดงความคิดเห็น 1 ชิ้น (250 คำ) 
              4.2 แบบ General Training เขียนจดหมาย 1 ฉบับ (250 คำ) และเขียนเรียงความสั้น 1 ชิ้น (250 คำ)
 
 
คะแนน IELTS เท่าไรถึงจะผ่าน 
            คะแนนของ IELTS ไม่มีคะแนนได้ คะแนนตก ซึ่งแต่ละคะแนนจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้ภาษาของผู้สอบ โดยคะแนน IELTS เริ่มจาก 0 คะแนนถึง 9.0 คะแนน โดยแบ่งเป็นทักษะละ 0 - 9.0 คะแนนเช่นกัน
            คะแนน IELTS มาตรฐาน ที่มหาวิทยาลัยต้องการโดยส่วนมากจะอยู่ที่ 6.5 คะแนนขึ้นไป แต่หากต้องการใช้เป็น Fast Track ใน TCAS รอบ 1 ของคณะแพทย์/ทันตะ/สัตวะ/เภสัช จะต้องทำให้ได้มากกว่า 7.0 คะแนน หรือต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษหรือออสเตรเลีย ก็ควรต้องทำคะแนนให้ได้เกิน 7.5 ขึ้นไป ดังนั้นหากสนใจศึกษาต่อในไทย ควรทำคะแนนสอบได้ 6.5 คะแนนขึ้นไป 
(หรือรอบ FAS TRACK > 7.0)  ก็สบายใจได้
 
การสมัครสอบ IELTS และขั้นตอนการสมัครสอบ IELTS
 • สมัครสอบผ่าน website ได้ 2 ที่ คือ
  -> www.britishcouncil.or.th
  -> www.ielts.idp.co.th


  มีค่าสมัครสอบ IELTS เริ่มต้น 6,900 บาท เปิดสอบทุกอาทิตย์ (กรุงเทพฯ)
 • ศูนย์สอบในไทย จะมีดังนี้
  British Council -> กรุงเทพมหานคร / เชียงใหม่ / ภูเก็ต / ขอนแก่น / พิษณุโลก / โรงเรียนเชนต์คาเบรียล /
                          โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ / โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต / พนมเปญ กัมพูชา
  IDP -> กรุงเทพมหานคร / เชียงใหม่ / ขอนแก่น / หาดใหญ่ / นครราชสีมา / มหาสารคาม

   
 • การติดต่อศูนย์สอบในไทย จะมีดังนี้
  ฺBritish Council : กรุงเทพฯ 02-657-5678 / เชียงใหม่ 053-262-645
  IDP : กรุงเทพฯ 060-003-5826 / เชียงใหม่ 053-217-552 / ขอนแก่น 089-816-8210 / Email: ielts.thailand@idp.com
 
ข้อควรรู้เกี่ยวกับการสอบ IELTS

ผลสอบ IELTS มีอายุกี่ปี
            โดยส่วนมากผลสอบ IELTS จะสามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ
 
ผลสอบ IELTS จะทราบเมื่อไหร่
            สามารถเข้าดูผลสอบ IELTS ได้ที่ Test Taker Portal ได้หลังจากการสอบ 13 วันสำหรับการสอบแบบกระดาษ (paper) หรือ 3-5 วันสำหรับการสอบแบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งผลสอบ IELTS จะยังคงสามารถดูออนไลน์ได้เป็นเวลา 28 วัน แต่จะไม่สามารถนำไปใช้สำหรับการยืนยันความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการได้
            ทั้งนี้ใบรายงานผลการสอบ (TRF) ซึ่งเป็นใบแจ้งผลคะแนนสอบ IELTS จะถูกส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของผู้เข้าสอบภายหลังจากวันสอบ 13 วัน
สำหรับการสอบแบบกระดาษ (paper) หรือ 3-5 วันสำหรับการสอบแบบคอมพิวเตอร์ โดยจะต้องเผื่อเวลาอย่างน้อย 3 วันสำหรับการจัดส่ง
           ใบรายงานผลการสอบ (TRF) จะถูดจัดส่งไปยังสถาบันที่ผู้เข้าสอบยื่นสมัครได้โดยตรงได้สูงสุด 5 สถาบัน (เช่นมหาวิทยาลัย หรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง) โดยผู้เข้าสอบจะต้องระบุที่อยู่ของสถาบันที่ต้องการยื่นนั้นให้ชัดเจนตั้งแต่ตอนสมัครสอบ แต่หากผู้เข้าสอบต้องการเพิ่มเติม จะสามารถแจ้งได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสถาบันละ 500 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
            จะไม่มีการแจ้งผลคะแนนทางโทรศัพท์หรือทางอีเมล์

หลักฐานที่จะต้องนำไปแสดงในวันสอบ
บัตรประชาชนตัวจริง หรือ passport ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุข้อปฏิบัติในการสอบ (สามารถนำขวดน้ำดื่มแบบใสเข้าห้องสอบด้วยได้)
นอกเหนือจากนี้ จะไม่สามารถนำสิ่งใดเข้าห้องสอบอีกได้ รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่นโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต
 
กรณีต้องการร้องเรียนเหตุการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะส่งผลต่อการสอบของคุณในระหว่างการสอบ
สามารถขอแบบฟอร์ม Test Day Incident Form จากผู้คุมสอบ โดยฟอร์มนี้จะต้องถูกยื่นภายใน 1 สัปดาห์หลังการสอบ 
 
คลิปแนะนำ IELTS จากครูพี่ทาม์ย
 
การนำผลคะแนน IELTS ไปใช้ (บางส่วน)
 
 

 
ความแตกต่างระหว่าง TOEIC และ IELTS

 
 
การเทียบผลคะแนน IELTS

 

คำถามบ่อยๆ เกี่ยวกับ IELTS

สมัครสอบ IELTS แล้ว สามารถ ยกเลิก ได้ไหม
สามารถยกเลิกการสอบได้ ก่อนวันสอบ 5 สัปดาห์ จะได้รับเงินคืน 75% (การคืนเงินจะใช้เวลาราว 6 สัปดาห์)
(จะยกเลิกหลัง 5 สัปดาห์ก่อนวันสอบไม่ได้ ยกเว้นกรณีพิเศษ คือ ป่วยหนัก, คนในครอบครัวเสียชีวิต, เกิดอุบัติเหตุ, ไฟไหม้, น้ำท่วม, เกณฑ์ทหาร จะต้องส่งคำขอโดยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรส่งมาถึงศูนย์สอบหลังจากวันสอบ 1 วันเท่านั้น และต้องส่งหลักฐานภายใน 5 วันทำการนับจากวันสอบ)

สมัครสอบ IELTS แล้ว สามารถ เปลี่ยนวันสอบ ได้ไหม
สามารถเปลี่ยนวันสอบได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ก่อนวันสอบ 5 สัปดาห์ = ไม่เสียค่าธรรมเนียม

- 3 วัน - 5 สัปดาห์ก่อนวันสอบ = มีค่าธรรมเนียม 25%
- น้อยกว่า 3 วันก่อนวันสอบ = ไม่สามารถเลื่อนได้
(กรณีเลื่อนสอบไปแล้ว จะไม่สามารถเลื่อนสอบได้อีก และจะไม่สามารถขอคืนเงินค่าสอบได้) 

สมัคร IELTS แล้วสอบออนไลน์ที่บ้านเลยใช่ไหม
ไม่ได้ ผู้เข้าสอบจะต้องไปสอบตามศูนย์ทดสอบที่ทาง IELTS กำหนดให้เท่านั้น  

สมัครสอบ IELTS ที่ประเทศอื่น ไม่ใช่ประเทศไทย จะนำคะแนนมายื่นในไทยได้ไหม
ผลคะแนน IELTS ได้รับการยอมรับจากกว่า 140 ประเทศทั่วโลก ดังนั้นผลสอบ IELTS จากประเทศใดๆ ก็ตาม สามารถใช้ได้มนประเทศไทย และผลสอบ IELTS ที่สอบในไทย ก็จะสามารถใช้ได้ทั่วโลก รวมทั้งในสหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ได้เช่นกัน

สามารถสมัครสอบ IELTS หลายครั้งได้ไหม
สอบกี่ครั้งก็ได้ จนกว่าจะได้คะแนนที่พึงพอใจ โดยในประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร) จะมีการจัดสอบวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ ทุกสัปดาห์ นั่นหมายความว่าจะมีโอกาสสอบได้มากถึง 4 ครั้งต่อเดือนเลยทีเดียว

เตรียมตัวสอบ IELTS ภายใน 1 เดือนทันสอบไหม
ระยะเวลา 1 เดือนเป็นระยะเวลาที่กระชั้นชิด แต่ใน 4 ทักษะ หากใช้เวลาฝึกฝนอย่างเข้มข้น และได้รับเทคนิคในการทำข้อสอบ IELTS อย่างถูกวิธี ก็จะสามารถทำคะแนนสอบ IELTS ให้สูงได้อย่างไม่ยาก
INTERNATIONAL

LANGUAGE CENTER
คอร์สเตรียมสอบ TOEIC article
คอร์สเตรียมสอบ TU GET
คอร์สเตรียมสอบ CU TEP
รายละเอียดการสอบ TOEIC
รายละเอียดการสอบ TU GET
รายละเอียดการสอบ CU TEP
หนังสือ สรุปคำศัพท์วิชาการ (ESSENTIAL ACADEMIC VOCAB BOOK)
รายละเอียดการสอบ TOEFL
คอร์สเตรียมสอบ TOEFL article
คอร์สเตรียมสอบ IELTS
คอร์ส เตรียมสอบ SAT
คอร์ส เตรียมสอบ การเขียน เป็น ภาษาอังกฤษ ( คอร์ส ACADEMIC WRITING )
คอร์สเตรียมสอบ CU AATbulletประวัติและพันธกิจของสถาบัน
bulletบรรยากาศของสถาบัน
bulletความสำเร็จของเรา
bulletTOPIC โดดเด่นอย่างไร
bulletทีมสอนของสถาบัน
bulletคอร์สเรียนทั้งหมดของ TOPIC
bulletกิจกรรมต่างๆ ของเรา
dot
ตารางเรียน / Promotion
dot
bulletDownload โบรชัวร์
bulletHot Promotion!!
bulletTOPIC PACKAGE
bulletรอบสด ตุลา 65 - เมษา 66
dot
การสมัครเรียน/วิธีการชำระเงิน
dot
bulletวิธีการสมัครเรียน
bulletวิธีการชำระเงินเพื่อสมัครเรียน
bulletสมัครเรียน
bulletแจ้งชำระเงินค่าสมัครเรียน
dot
ระบบเรียนออนไลน์
dot
bulletTOPICONLINE.NET
dot
Topic Activities
dot
bulletTopic On Media
bulletTopic to School
dot
คอร์สสอบตรง ธรรมศาสตร์
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์ (SEAS)
bulletสั่งซื้อหนังสือสรุปข่าว 64
bulletเรียงความรัฐศาสตร์ (เรียนที่บ้าน)
bulletคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
bulletคณะศิลปศาสตร์ (รัสเซียศึกษา)
bulletสั่งซื้อคู่มือสอบตรงคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletคณะสถาปัตย์ (การผังเมือง)
bulletการจัดการมรดกฯ (BMCI)
bulletคณะวารสารฯและสื่อสารมวลชน
bulletคณะศึกษาศาสตร์
bulletสหวิทยาการสังคมศาสตร์
dot
สอบตรง TU INTER
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์ (BIR)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (BE)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BAS)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BEC)
bulletคณะวารสารฯ (BJM)
bulletจีนศึกษา ( PBIC )
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletอินเดียศึกษา ( PBIC )
bulletคณะนิติศาสตร์ (LAW)
bulletคณะสถาปัตย์ (UDDI)
bulletอาเซียน - จีนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (IAC)
bulletนวัตกรรมการบริการ (BSI)
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ (SPD)
bulletไทยศึกษา ( PBIC )
bulletโลกคดีศึกษา (GSSE)
bulletปรัชญา การเมือง เศรษฐศาสตร์ (PPE)
dot
คอร์สสอบตรง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
dot
bulletคณะนิเทศศาสตร์
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletคณะบัญชี จุฬาฯ
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะอักษรศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะจิตวิทยา
dot
สอบตรง CU INTER
dot
bulletคณะอักษรศาสตร์ (BALAC)
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (EBA)
bulletคณะนิเทศศาสตร์ (COM ARTS)
bulletคณะรัฐศาสตร์ (PGS)
dot
คอร์สเตรียมสอบแพทย์ กสพท.
dot
bulletวิชา เฉพาะแพทย์
dot
การสอบวัดผลระดับสูง
dot
bulletTU - GET
bulletCU - TEP
bulletCU - AAT
bulletTOEIC
bulletSAT
bulletACADEMIC WRITING (สด)
bulletACADEMIC WRITING (เรียนที่บ้าน)
bulletIELTS
bulletTOEFL
bulletสั่งซื้อหนังสือ สรุป VOCAB (IELTS/TOEFL/TU-GET/CU-TEP)
dot
topicLONDON เรียนต่อต่างประเทศ
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletDownload รายละเอียดเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletคำถามที่พบบ่อย topicLONDON
dot
คอร์ส GAT
dot
bulletGAT (เชื่อมโยง + อังกฤษ)
bulletภาษาอังกฤษ (พื้นฐาน)
bulletติวอังกฤษฟรี กับครูพี่ทาม์ย
bulletสั่งซื้อหนังสือ ตะลุยโจทย์อังกฤษ O-NET
bulletTrick อังกฤษ ฟรี! กับครูพี่ทาม์ย
dot
คอร์ส PAT
dot
bulletPAT 1 (คณิตศาสตร์)
bulletPAT 5 (วิชาชีพครู)
bulletติวคณิตฟรี กับครูบอย
dot
คอร์สสอบตรง สทศ. และ O - NET
dot
bulletเตรียมสอบ ONET
bulletเตรียมสอบวิชาสามัญ
dot
สังคมศึกษา ม.4 - ม.6
dot
bulletคอร์ส ประวัติศาสตร์
bulletคอร์ส สังคมศึกษา ม.4-6
dot
คอร์สสำหรับ ม.ต้น (ม.1- 3)
dot
bulletภาษาอังกฤษ (พื้นฐาน)
dot
เตรียมสอบราชการ/ครูผู้ช่วย/กพ
dot
bulletโครงการ "ติวติดครู"
bulletระบบสำรองที่นั่ง "ติวติดครู"
bulletคอร์สเตรียมสอบ ราชการ/ครูผู้ช่วย/กพ
dot
THE EXAM (1 วันปาฏิหารย์)
dot
bulletTOEIC : THE EXAM
bulletENG TCAS : THE EXAM
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ท็อปปิค อะคาเดมี่
WWW.2BTOPIC.COM | Facebook : www.facebook.com/topic2u | E Mail : info@2btopic.com
Copyright © 2011 2BTOPIC.COM

สาขาของ TOPIC ACADEMY
Be Come a Fan of TOPIC ACADEMY - สอบตรง ธรรมศาสตร์ และ จุฬา
 |