ReadyPlanet.com
dot dot
รายละเอียดการสอบ TU GET

 

TU-GET : THAMMASAT UNIVERSITY GENERAL ENGLISH TEST
TOPIC ACADEMY : INTERNATIONAL LEARNING CENTER
 

 
 
รายละเอียดการสอบ TU-GET
            TU-GET (Thammasat University General English Test) เป็นการสอบเพื่อวัดระดับทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อทำงานหรือเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรี (ทั้งหลักสูตรภาคไทยและหลักสูตรนานาชาติ ... ทั้งนี้ ผลคะแนน TU-GET สามารถนำไปยื่นหลักสูตรนานาชาติได้ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก รวมทั้งการสมัครเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ และการนำไปยื่นสอบรับราชการหรือยื่นในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ 
             การสอบ TU-GET จะสามารถเลือกสอบได้ 2 แบบ คือ
           1) PBT - แบบกระดาษ (paper) ใน 3 ทักษะ คือ Structure, Vocabulary, Reading จำนวนรวม 100 ข้อ คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน 
           2) CBT สอบกับคอมพิวเตอร์ (Computer) ใน 4 ทักษะ คือ Listening, Reading, Writing ส่วน Speaking จำนวนรวม 82 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน 
           ทั้งนี้ผลคะแนน TU-GET ยังสามารถนำไปยื่ขอยกเว้นการเข้าเรียน (Exemption) ในรายวิชาต่างๆ ในระหว่างศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้อีกด้วย เช่น วิชา EG221, EG231, EG 241 เป็นต้น (ได้ผลผ่าน โดยไม่ต้องเข้าเรียน)    
 
 
 
รูปแบบการสอบ TU-GET (PBT)
การ             สอบ TU-GET (PBT) แบ่งการสอบเป็น 3 ทักษะ คือ โครงสร้างภาษา (Structure), คำศัพท์ (Vocab), การอ่าน (Reading) จำนวน 100 ข้อ คะแนนเต็มรวม 1,000 คะแนน (เฉลี่ยข้อละ 10 คะแนน) เวลาในการทำข้อสอบ คือ 3 ชั่วโมง เป็นการสอบแบบกระดาษ (Paper) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.       พาร์ทโครงสร้างภาษา (Structure) จำนวนรวม 25 ข้อ คะแนนเต็มรวม 250 คะแนน จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
 1.1) Sentence Completion เป็นการเติมช่องว่างให้ถูกต้องตามโครงสร้างภาษาและทักษะด้านการเขียน มีจำนวนประมาณ 12 - 13 ข้อ
 1.2) Error Identification เป็นเลือกข้อที่ผิดจากที่โจทย์กำหนด โดยพิจาณาจากโครงสร้างภาษาและทักษะด้านการเขียน มีจำนวนประมาณ 12 - 13 ข้อ  
 
2.      พาร์ทคำศัพท์ (Vocabulary) จำนวนรวม 25 ข้อ คะแนนเต็ม 250 คะแนน จะเป็นการวัดทักษะในด้านการเลือกใช้คำได้ถูกต้องตามบริบทและความหมาย 

3.      พาร์ทการอ่าน (Reading Section) จำนวนรวม 50 ข้อ คะแนนเต็ม 500 คะแนน 
ประกอบด้วยประมาณ 6 บทความ (passage) บทความละ 5 - 8 ข้อ รวมทั้งหมด 50 ข้อ 
รูปแบบการสอบ TU-GET (CBT)
            การสอบ TU-GET (CBT) แบ่งการสอบเป็น 4 ทักษะ คือ การอ่าน (Reading), การฟัง (Listening), การพูด (Speaking) และ การเขียน (Writing) จำนวน 62 ข้อ คะแนนเต็มรวม 120 คะแนน เวลาในการทำข้อสอบ คือ 3 ชั่วโมง เป็นการสอบแบบคอมพิวเตอร์ (Computer) (มหาวิทยาลัยระบุว่าผลคะแนนและรูปแบบการสอบ เทียบเคียงได้กับผลคะแนน TOEFL iBT) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.       พาร์ทการอ่าน (Reading Section) จำนวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน
 ประกอบด้วย 3 - 4 บทความ (passage) บทความละ 8 - 10 ข้อ รวมทั้งหมด 40 ข้อ
  
 
2.      พาร์ทการฟัง (Listening Section) จำนวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน ประกอบด้วย ดังนี้
            2.1 Conversation จะมี 2 - 3 บทสนทนา มีคำถามบทสนทนาละ 5 ข้อ 
            2.2 Lecture จะมี 3 - 4 บทบรรยาย บทบรรยายละ 5 ข้อ 

3.      พาร์ทการพูด (Speaking Section) เป็นการสอบแบบอัดเสียงกับคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน
โดยผู้เข้าสอบจะถูกถามคำถามเกี่ยวกับหัวข้อเที่กำหนดให้ เพื่อให้ผู้เข้าสอบได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น (ลักษะคล้ายกับ Independent Task ของ TOEFL iBT)    
 
4.      พาร์ทการเขียน (Writing Section) เป็นการสอบโดยการพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน
โดยผู้เข้าสอบจะถูกถามคำถามเกี่ยวกับหัวข้อเที่กำหนดให้ เพื่อให้ผู้เข้าสอบได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น 300-350 คำ (ลักษะคล้ายกับ Independent Task ของ TOEFL iBT)
 
 
คะแนน TU-GET เท่าไรถึงจะผ่าน 
            คะแนนของ TU-GET ไม่มีคะแนนได้ คะแนนตก ซึ่งแต่ละคะแนนจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้ภาษาของผู้สอบ โดยคะแนน TU-GET (PBT) เริ่มจาก 0 คะแนนถึง 1,000 คะแนน โดยแบ่งเป็นทักษะ Structure 250 คะแนน ทักษะ Vocab 250 คะแนน และ Reading 500 คะแนน และ TU-GET (CBT) เริ่มจาก 0 คะแนนถึง 120 คะแนน โดยแบ่งเป็นทักษะละ 30 คะแนน
            คะแนน TU-GET มาตรฐาน ที่มหาวิทยาลัยต้องการโดยส่วนมากจะอยู่ที่ (PBT) 550 หรือ (CBT) 80 คะแนนขึ้นไป 
 
การสมัครสอบ TU-GET และขั้นตอนการสมัครสอบ TU-GET
 • สมัครสอบผ่าน website ได้ ที่
  -> tuget.litu.tu.ac.th

  มีค่าสมัครสอบ TU-GET (PBT) เริ่มต้น 500 บาท เปิดสอบทุกเดือน
  มีค่าสมัครสอบ TU-GET (CBT) เริ่มต้น 1,000 บาท เปิดสอบทุกเดือน

   
 • ศูนย์สอบ จะมีดังนี้ โดยปกติจะสอบที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  แต่ในบางกรณีจะมีการจัดสอบนอกสถานที่ ต้องติดตามประกาศอีกครั้ง

   
 • การติดต่อศูนย์สอบ จะมีดังนี้
  สำนักงานเลขานุการสถาบันภาษา สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  โทร: 0-2223-3758- 9, 0-2225-9376 หรือ 0-2613-3101-3
  Fax: 0-2223-3758 - 9, 0-2225-9376
ข้อควรรู้เกี่ยวกับการสอบ TU-GET

ผลสอบ TU-GET มีอายุกี่ปี
            โดยส่วนมากผลสอบ TU-GET จะสามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ
 
ผลสอบ TU-GET จะทราบเมื่อไหร่
            สามารถเข้าดูผลสอบ TU-GET ได้ที่ระบบทางเว็บไซต์ http://litu.tu.ac.th ได้หลังจากการสอบประมาณ 5 วันทำการ
            ทั้งนี้ใบรายงานผลการสอบ TU-GET จะถูกส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของผู้เข้าสอบภายหลังจากวันสอบประมาณ 14 วันทำการ

หลักฐานที่จะต้องนำไปแสดงในวันสอบ
บัตรประชาชนตัวจริง หรือ passport ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุข้อปฏิบัติในการสอบ 

สามารถสมัครสอบ TU-GET หลายครั้งได้ไหม
สอบกี่ครั้งก็ได้ จนกว่าจะได้คะแนนที่พึงพอใจ โดยจะมีการจัดสอบวันอาทิตย์ (โดยปกติ จะจัดสอบ PBT วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน และ CBT วันอาทิตย์กลางเดือน) ทุกเดือน นั่นหมายความว่าจะมีโอกาสสอบได้มากถึง 12 ครั้งต่อปีเลยทีเดียว

เตรียมตัวสอบ TU-GET ภายใน 1 เดือนทันสอบไหม
ระยะเวลา 1 เดือนเป็นระยะเวลาที่กระชั้นชิด แต่ในทุกทักษะ หากใช้เวลาฝึกฝนอย่างเข้มข้น และได้รับเทคนิคในการทำข้อสอบ TU-GET อย่างถูกวิธี ก็จะสามารถทำคะแนนสอบ TU-GET ให้สูงได้อย่างไม่ยาก

คลิปแนะนำ TU-GET จากครูพี่ทาม์ย

 
ความแตกต่างระหว่าง TU-GET และระบบสอบอื่นๆ
 INTERNATIONAL

LANGUAGE CENTER
คอร์สเตรียมสอบ TOEIC article
คอร์สเตรียมสอบ TU GET
คอร์สเตรียมสอบ CU TEP
รายละเอียดการสอบ TOEIC
รายละเอียดการสอบ CU TEP
หนังสือ สรุปคำศัพท์วิชาการ (ESSENTIAL ACADEMIC VOCAB BOOK)
รายละเอียดการสอบ IELTS
รายละเอียดการสอบ TOEFL
คอร์สเตรียมสอบ TOEFL
คอร์สเตรียมสอบ IELTS
คอร์ส เตรียมสอบ SAT
คอร์ส เตรียมสอบ การเขียน เป็น ภาษาอังกฤษ ( คอร์ส ACADEMIC WRITING )
คอร์สเตรียมสอบ CU AATbulletประวัติและพันธกิจของสถาบัน
bulletบรรยากาศของสถาบัน
bulletความสำเร็จของเรา
bulletTOPIC โดดเด่นอย่างไร
bulletทีมสอนของสถาบัน
bulletคอร์สเรียนทั้งหมดของ TOPIC
bulletกิจกรรมต่างๆ ของเรา
dot
ตารางเรียน / Promotion
dot
bulletDownload โบรชัวร์
bulletHot Promotion!!
bulletTOPIC PACKAGE
bulletรอบสด ตุลา 65 - เมษา 66
dot
การสมัครเรียน/วิธีการชำระเงิน
dot
bulletวิธีการสมัครเรียน
bulletวิธีการชำระเงินเพื่อสมัครเรียน
bulletสมัครเรียน
bulletแจ้งชำระเงินค่าสมัครเรียน
dot
ระบบเรียนออนไลน์
dot
bulletTOPICONLINE.NET
dot
Topic Activities
dot
bulletTopic On Media
bulletTopic to School
dot
คอร์สสอบตรง ธรรมศาสตร์
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์ (SEAS)
bulletสั่งซื้อหนังสือสรุปข่าว 64
bulletเรียงความรัฐศาสตร์ (เรียนที่บ้าน)
bulletคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
bulletคณะศิลปศาสตร์ (รัสเซียศึกษา)
bulletสั่งซื้อคู่มือสอบตรงคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletคณะสถาปัตย์ (การผังเมือง)
bulletการจัดการมรดกฯ (BMCI)
bulletคณะวารสารฯและสื่อสารมวลชน
bulletคณะศึกษาศาสตร์
bulletสหวิทยาการสังคมศาสตร์
dot
สอบตรง TU INTER
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์ (BIR)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (BE)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BAS)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BEC)
bulletคณะวารสารฯ (BJM)
bulletจีนศึกษา ( PBIC )
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletอินเดียศึกษา ( PBIC )
bulletคณะนิติศาสตร์ (LAW)
bulletคณะสถาปัตย์ (UDDI)
bulletอาเซียน - จีนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (IAC)
bulletนวัตกรรมการบริการ (BSI)
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ (SPD)
bulletไทยศึกษา ( PBIC )
bulletโลกคดีศึกษา (GSSE)
bulletปรัชญา การเมือง เศรษฐศาสตร์ (PPE)
dot
คอร์สสอบตรง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
dot
bulletคณะนิเทศศาสตร์
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletคณะบัญชี จุฬาฯ
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะอักษรศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะจิตวิทยา
dot
สอบตรง CU INTER
dot
bulletคณะอักษรศาสตร์ (BALAC)
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (EBA)
bulletคณะนิเทศศาสตร์ (COM ARTS)
bulletคณะรัฐศาสตร์ (PGS)
dot
คอร์สเตรียมสอบแพทย์ กสพท.
dot
bulletวิชา เฉพาะแพทย์
dot
การสอบวัดผลระดับสูง
dot
bulletTU - GET
bulletCU - TEP
bulletCU - AAT
bulletTOEIC
bulletSAT
bulletACADEMIC WRITING (สด)
bulletACADEMIC WRITING (เรียนที่บ้าน)
bulletIELTS
bulletTOEFL
bulletสั่งซื้อหนังสือ สรุป VOCAB (IELTS/TOEFL/TU-GET/CU-TEP)
dot
topicLONDON เรียนต่อต่างประเทศ
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletDownload รายละเอียดเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletคำถามที่พบบ่อย topicLONDON
dot
คอร์ส GAT
dot
bulletGAT (เชื่อมโยง + อังกฤษ)
bulletภาษาอังกฤษ (พื้นฐาน)
bulletติวอังกฤษฟรี กับครูพี่ทาม์ย
bulletสั่งซื้อหนังสือ ตะลุยโจทย์อังกฤษ O-NET
bulletTrick อังกฤษ ฟรี! กับครูพี่ทาม์ย
dot
คอร์ส PAT
dot
bulletPAT 1 (คณิตศาสตร์)
bulletPAT 5 (วิชาชีพครู)
bulletติวคณิตฟรี กับครูบอย
dot
คอร์สสอบตรง สทศ. และ O - NET
dot
bulletเตรียมสอบ ONET
bulletเตรียมสอบวิชาสามัญ
dot
สังคมศึกษา ม.4 - ม.6
dot
bulletคอร์ส ประวัติศาสตร์
bulletคอร์ส สังคมศึกษา ม.4-6
dot
คอร์สสำหรับ ม.ต้น (ม.1- 3)
dot
bulletภาษาอังกฤษ (พื้นฐาน)
dot
เตรียมสอบราชการ/ครูผู้ช่วย/กพ
dot
bulletโครงการ "ติวติดครู"
bulletระบบสำรองที่นั่ง "ติวติดครู"
bulletคอร์สเตรียมสอบ ราชการ/ครูผู้ช่วย/กพ
dot
THE EXAM (1 วันปาฏิหารย์)
dot
bulletTOEIC : THE EXAM
bulletENG TCAS : THE EXAM
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ท็อปปิค อะคาเดมี่
WWW.2BTOPIC.COM | Facebook : www.facebook.com/topic2u | E Mail : info@2btopic.com
Copyright © 2011 2BTOPIC.COM

สาขาของ TOPIC ACADEMY
Be Come a Fan of TOPIC ACADEMY - สอบตรง ธรรมศาสตร์ และ จุฬา
 |