ReadyPlanet.com
dot dot
รายละเอียดการสอบ TOEIC

 

TOEIC

 
 
รายละเอียดการสอบ TOEIC
            TOEIC (Test of English for International Communication ) เป็นข้อสอบมาตรฐานระดับสากล ในการวัดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ โดยจากกว่า 30 ปีที่ผ่านมา คะแนนสอบ TOEIC ได้ช่วยเหลือ องค์กร สถาบันการศึกษา และรัฐบาลทั่วโลก กว่าหลายพันแห่ง ในการรับสมัครและโปรโมทผู้สมัครที่มีคุณสมบัติมากที่สุด ซึ่งการสอบ TOEIC จัดทำขึ้นโดยEducational Testing Service (ETS) สำหรับในประเทศไทยนั้น มีหลายหน่วยงานและสถาบันต่างๆมากมายที่ต้องการผล TOEIC เช่น ธุรกิจการบิน การโรงแรม การท่องเที่ยว การขนส่ง สถาบันการเงิน ปิโตรเคมี ยานยนต์ โรงพยาบาล รวมทั้งบริษัทข้ามชาติอื่นๆ โดยนำไปใช้ในด้านต่างๆ เช่น สำหรับพิจารณาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อรับสมัครเข้าทำงาน ปรับเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง คัดเลือกเพื่อไปอบรมสัมนาต่างประเทศ ปัจจุบัน TOEIC มีการสอบสองรูปแบบคือ
1.       TOEIC Listening and Reading Test (การฟังและการอ่าน) และ
2.       TOEIC Speaking and Writing Tests (การพูดและการฟัง) ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่
 
            โดยในประเทศไทย มีการสอบเฉพาะแบบ TOEIC Listening and Reading Test (การฟังและการพูด) ซึ่งเป็นแบบทดสอบซึ่งสามารถวัดทักษะความสามารถในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งานได้จริง ทั้งด้านการฟังและการอ่านคะแนนของ TOEIC ไม่มีคะแนนได้ คะแนนตก ซึ่งแต่ละคะแนนจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้ภาษาของผู้สอบ โดยคะแนน TOEIC เริ่มจาก 10 คะแนนถึง 990 คะแนน
 
รูปแบบการสอบ TOEIC (Listening and Reading Test)
            ปัจจุบันการสอบ TOEIC ใช้รูปแบบที่เรียกว่า Redesigned TOEIC แบ่งการสอบเป็น 2 ส่วนคือ การฟัง (Listening) และ การพูด (Reading) จำนวน 200 ข้อ คะแนนเต็มรวม 990 คะแนน เวลาในการทำข้อสอบคือ 2 ชั่วโมง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.       การฟัง (Listening Comprehension) มี 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน เวลา 45 นาที ผู้เข้าสอบจะได้ฟังคำถาม และการสนทนาสั้นๆ เป็นภาษาอังกฤษ แล้วตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ยิน โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนย่อย ดังนี้
           Part 1: Photographs 6 ข้อ
Part 2: Question-Response 25 ข้อ
Part 3: Conversations 39 ข้อ
        Part 4: Short Talks 30 ข้อ
2.       การอ่าน (Reading Comprehension) มี 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน เวลา 75 นาที ผู้เข้าสอบจะต้องตอบคำถามจากสิ่งที่อ่าน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนย่อย ดังนี้
          Part 5: Incomplete Sentences 30 ข้อ
 Part 6: Text Completion 16 ข้อ
       Part 7: Reading Comprehension 54 ข้อ
 
คะแนน TOEIC เท่าไรถึงจะผ่าน
            คะแนนของ TOEIC ไม่มีคะแนนได้ คะแนนตก ซึ่งแต่ละคะแนนจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้ภาษาของผู้สอบ โดยคะแนน TOEIC เริ่มจาก 10 คะแนนถึง 990 คะแนน โดยแบ่ง
            - การฟัง Listening 5-495 คะแนน
            - การอ่าน Reading 5-495 คะแนน
            คะแนนโทอิคมาตรฐาน ที่ทุกสายการบินต้องการจะอยู่ที่ 550 คะแนนขึ้นไป (บางสายการบินอาจต้องการเพียง 500 คะแนน) ดังนั้นถ้าทำคะแนนสอบได้ 600 คะแนนขึ้นไป ก็สบายใจได้
 
การสมัครสอบ TOEICขั้นตอนการสมัครสอบ TOEIC
  • เตรียมค่าสอบ TOEIC 1,800 บาท (Redesigned TOEIC) เตรียมรูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้วก็ได้ สามารถสมัครด้วยตัวเองที่ ตึก BB หรือโทรไปจองที่นั่งสอบก็ได้ที่ โทร 02-260 7061 , 02 664 3131 เปิดสอบสองช่วงคือ เช้า 09.00 น.-12.00 น. และบ่าย 13.00น.-16.00 น. เปิดสอบทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • แนะนำให้ไปสอบช่วงเช้าเพราะคนไม่เยอะ แต่ถ้าสอบบ่ายแนะนำให้โทรไปจองก่อน
 
ข้อควรรู้เกี่ยวกับการสอบ TOEIC

ผลสอบ TOEIC มีอายุกี่ปี
            ผลสอบ TOEIC สามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ
 
หลักฐานที่จะต้องนำไปแสดงในวันสอบ
บัตรประชาชนตัวจริง หรือ passport ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุข้อปฏิบัติในการสอบ
1.       จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ หลังจากที่ได้แจกข้อสอบแล้ว หนังสือ พจนานุกรม เอกสาร บันทึก ไม้บรรทัด เครื่องคิดเลข โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์การฟังการบันทึก หรืออุปกรณ์ การถ่ายภาพ จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าห้องทดสอบกระดาษทุกชนิด จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าห้องทดสอบคุณไม่สามารถทำเครื่องหมาย หรือขีดเส้นใต้ในข้อสอบ ในการออกจากห้องสอบ คุณต้องได้รับอนุญาตจากผู้คุมก่อน ซึ่งจะไม่มีการชดเชยเวลาให้
2.       เมื่อสอบเสร็จจะต้องคืนข้อสอบ และกระดาษคำตอบ
 
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันรับผลสอบ
            - บัตรประชาชนตัวจริง หรือ passport ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ
            - ใบลงทะเบียนสอบ TOEIC
 
ความแตกต่างระหว่าง Classic TOEIC และ Redesigned TOEIC
 
Previous TOEIC
(ข้อสอบ TOEIC แบบเก่า)
Redesigned TOEIC (TOEIC 2020)
(ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่)
Section 1: Listening Comprehension
(100 ข้อ เวลาสอบ 45 นาที)
Part 1
Photographs 10 Questions
(รูปภาพ 10 ข้อ)
Photographs 6 Questions
(ดูรูปภาพ + ฟังเสียง 6 ข้อ)
Part 2
Question – Response 30 Questions
(ถาม-ตอบ 30 ข้อ)
Question-Response 25 Questions
(ถาม-ตอบ (ฟังเสียงอย่างเดียว) 25 ข้อ)
Part 3
Short Conversations 30 Questions
(บทสนทนาสั้นๆ 30 ข้อ : บทสนทนาสั้น 10 บท บทละ 3 คำถาม)
Short Conversations 39 Questions
(บทสนทนา 13 บท แต่ละบทมี 3 คำถาม)
(ในบทสนทนามีผู้พูด 2-3 คน บางบทมีภาพให้ดู)
Part 4
Short Talks 30 Questions
(บทพูดสั้น 30 ข้อ : บทพูดสั้น 10 บท บทละ 3 ข้อ)
Short Talks 30 Questions
(บทพูดคุยสั้นๆ 10 บท แต่ละบทมี 3 คำถาม)
Section 2: Reading Comprehension
(100 ข้อ เวลาสอบ 75 นาที)
Part 5
Incomplete Sentences 40 Questions
(เติมประโยคให้สมบูรณ์ 40 ข้อ)
Incomplete Sentences 30 Questions
(เติมประโยคให้สมบูรณ์ 30 ข้อ)
Part 6
Text Completion 12 Questions
(จับผิดไวยากรณ์ 12 ข้อ)
Text Completion 16 Questions
(เติมข้อความในเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์ 16 ข้อ)
Part 7
Reading Comprehension 48 Questions
(การอ่านเพื่อจับใจความ 48 ข้อ)
Reading Comprehension 54 Questions
(การอ่านเพื่อจับใจความ 54 ข้อ)
ประกอบด้วย บทความเดี่ยว 29 ข้อ +
                 บทความคู่ 10 ข้อ +
                 บทความ 3 ส่วน 15 ข้อ
 
Section 1: Listening Comprehension
(100 ข้อ คะแนนรวม 495 คะแนน เวลาในการสอบ 45 นาที)
1.1 Photographs(รูปภาพ) -> ลดจำนวนคำถาม
- ข้อสอบ TOEIC แบบเก่า มีทั้งหมด 10 ข้อ
- ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ มีทั้งหมด 6 ข้อ
1.2 Question-Response(ถามตอบ) -> ลดจำนวนคำถาม
- ข้อสอบ TOEIC แบบเก่า มีทั้งหมด 30 ข้อ
- ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ มีทั้งหมด 25 ข้อ
1.3 Short Conversations (บทสนทนาสั้นๆ) -> Conversations (บทสนทนา)
- ข้อสอบ TOEIC แบบเก่า Conversations มีทั้งหมด 10 บทสนทนา รวม 30 ข้อ / ผู้พูด 2 คน
- ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ Conversations มีทั้งหมด 13 บทสนทนา รวม 39 ข้อ / ผู้พูด 2-3 คน
1.4 Short Talks (บทพูดคุยสั้นๆ)
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
 
Section 2: Reading Comprehension
(100 ข้อ คะแนนรวม 495 คะแนน เวลาในการสอบ 75 นาที)
2.1 Incomplete Sentence(เติมประโยคให้สมบูรณ์) -> ลดจำนวนคำถาม
- ข้อสอบ TOEIC แบบเก่า มีทั้งหมด 40 ข้อ
- ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ มีทั้งหมด 30 ข้อ
2.2 Error Recognition(จับผิดไวยากรณ์) -> Text Completion (เติมข้อความในเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์) -> เพิ่มจำนวนคำถาม
- ข้อสอบ TOEIC แบบเก่า มีทั้งหมด 12 ข้อ
- ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ มีทั้งหมด 16 ข้อ
2.3 Reading Comprehension (ทำความเข้าใจเรื่องที่อ่าน) -> เพิ่มจำนวนคำถาม
- ข้อสอบ TOEIC แบบเก่า มีทั้งหมด 48 ข้อ
- ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ มีทั้งหมด 54 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
   2.3.1 Single Passages มี 7-10 บทความ แต่ละบทความจะมี 2-5 คำถาม รวมคำถามทั้งหมด 29 ข้อ
   2.3.2 Double Passages มีบทความโต้ตอบกัน 2 คู่บทความ โดยแต่ละคู่มี 5 คำถาม รวมคำถามทั้งหมด 10 ข้อ
   2.3.3 
Triple Passages  มีข้อมูลมาให้ 3 ส่วน ในประเด็นเดียวกัน แล้วตอบคำถาม รวมคำถามทั้งหมด 15 ข้อ
 
ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่
ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ ประกอบด้วยอะไรบ้าง
แบบทดสอบ TOEIC เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Multiple choice) มีทั้งหมด 200 ข้อ โดยใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมงเต็ม โดยแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆด้วยกัน ได้แก่
Section 1: Listening Comprehension (ส่วนของการฟัง)
Part I:Photographs 6 Questions
(รูปภาพ 6 ข้อ)
Part II:Question – Response 25 Questions
(ถาม-ตอบ 25 ข้อ)
Part III:Conversations 39 Questions (13 Conversations; 3 Questions each)
(บทสนทนา 33 ข้อ)
Part IV:Short Talks 30 Questions (10 Talks; 3 Questions each)
(บทพูดคุยสั้น ๆ 30 ข้อ)
Section 2: Reading Comprehension (ส่วนของการอ่าน)
Part V:Incomplete Sentences 30 Questions
(เติมประโยคให้สมบูรณ์ 30 ข้อ)
Part VI:Text Completion 16 Questions (4 Reading Sets; 3-4 Questions each)
(เติมข้อความในเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์ 20 ข้อ)
Part VII:Reading Comprehensive 54 Questions (Single Passages: 29 Questions, Double Passages 10 Questions, Triple Passages 15 Questions)
(การอ่านเพื่อจับใจความ 40 ข้อ)
 
ขั้นตอนการสำรองที่นั่งสอบ TOEIC

1. ผู้สมัครสอบ TOEIC สามารถสำรองที่นั่งทาง:
โทรศัพท์             ศูนย์สอบ TOEIC สาขา กรุงเทพ (02) 260 7061, (02) 259-3990
                        ศูนย์สอบ TOEIC สาขา เชียงใหม่ (53) 241 273, (053) 241 274, (053) 241 275
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2. ผู้สมัครสอบ TOEIC จะต้องทำการสำรองที่นั่งสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน (จันทร์-ศุกร์) ก่อนวันที่ต้องการเข้าสอบ
3. ผู้สมัครสอบจะต้องให้ข้อมูลเหล่านี้แก่เจ้าหน้าที่
- หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก (สำหรับผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้เลขจากหนังสือเดินทางแทน)
- ชื่อและนามสกุล ภาษาอังกฤษ
- วัน เดือน ปี เกิด (Month/Day/19YY)
- เบอร์โทรศัพท์
- วันที่ต้องการสำรองที่นั่งสอบ
- เวลาที่ต้องการสำรองที่นั่งสอบ (9.00 น. หรือ 13.00 น. เป็นช่วงเวลาสอบปกติ หากมีการจัดรอบสอบเพิ่มเติม จะมีการแจ้งให้ทราบ)
4. หากต้องการยกเลิก หรือ เลื่อนวันเวลาที่ได้สำรองที่นั่งสอบไว้ จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 วันก่อนวันที่สำรองที่นั่งสอบไว้ หากไม่ดำเนินการดังกล่าว จะถูกปรับจำนวนเงิน 500 บาทโดยจำนวนเงินนี้จะถูกเพิ่มเข้าไปในค่าสมัครสอบครั้งต่อไป

5. หากดำเนินการสำรองที่นั่งสอบผ่านทางอีเมล์ จะต้องส่งข้อมูลทั้งหมดข้างต้นมายัง toeic@cpathailand.co.th This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it โดยทางศูนย์สอบ TOEIC จะไม่ส่งอีเมล์ยืนยันการสำรองที่นั่งกลับมาแต่อย่างใด หากต้องการการยืนยัน กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์สอบ TOEIC โดยตรง

 
วิธีการเดินทางไปยังศูนย์สอบ TOEIC
สถานที่รับสมัครสอบ
1) TOEIC Services Suite ศูนย์สอบกรุงเทพ
   อาคาร BB Building, 1907 ชั้น 19
   54 ถนน อโศก สุขุมวิท
   โทร 02-260 7061, 02-664 3131การทราบผลสอบ TOEIC
  • ถ้าไปสอบวันจันทร์ถึงวันพฤหัส สามารถรับผลสอบได้ในวันรุ่งขึ้นตั้งแต่ 10.00น.เป็นต้นไป หากสอบในวันศุกร์หรือเสาร์ รับผลสอบได้วันอังคาร 10.00 น.เป็นต้นไปเช่นกัน
  • หากน้องไม่สะดวกที่จะไปรับผลสอบที่อาคาร BB ก็ไม่ต้องห่วง เพราะมีบริการส่งผลสอบถึงที่บ้านทาง ems โดยทางศูนย์คิดค่าบริการ 30 บาทเท่านั้น
 
สถานที่ตั้งศูนย์สอบ TOEIC กรุงเทพมหานคร
อาคาร
BB Tower (Bangkok Business Building) ชั้น 19 ห้อง 1907 ถนนอโศกมนตรี (ซอยสุขุมวิท 21) กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ (02) 260 7061, (02) 259-3990
 
วิธีเดินทาง
1. รถไฟฟ้า BTS: ลงสถานี อโศก (ออกประตูทางออกที่ 3)
2. รถไฟใต้ดิน MRT: ลงสถานี เพชรบุรี (ออกทางออกที่ 2) หรือ สถานีสุขุมวิท
3. รถเมล์: สาย 38, 98, 136, 185
4. เรือ: ลงท่าเรืออโศก
5. รถส่วนตัว: สามารถขอประทับตราจอดรถฟรีภายในตึก BB ได้ (มีการจำกัดเวลา หากเกินเวลาที่กำหนดจะต้องจ่ายค่าจอดรถเพิ่มเอง)
หมายเหตุ หากเดินทางด้วย รถไฟฟ้า หรือ รถไฟใต้ดิน สามารถต่อมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปยังตึก BB ได้ (ราคาอยู่ที่ประมาณ 15-20 บาท) หรือ หากต้องการเดินไปยังตึก BB อาจใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที
จุดสังเกต
อาคาร BB Tower จะตั้งอยู่ระหว่าง อาคาร GMM Grammy และ ศุภาลัย พรีเมียร์ เพลส โดยด้านล่างของอาคาร BB Tower จะมีธนาคารนครหลวงไทยตั้งอยู่
แผนที่
 
 
2) ที่ตั้งศูนย์สอบ TOEIC (สาขา เชียงใหม่)
    ชั้น 3 อาคารนวรัตน์ 4/6 ถนนแก้วนวรัตน์ ซอย 3 เชียงใหม่ 50000
     โทรศัพท์ (53) 248-208, (53) 306-600 โทรสาร (53) 248-208
 
ค่าใช้จ่ายในการสอบ TOEIC
            1,800 บาท สำหรับ Redesigned TOEIC สำหรับแบบทดสอบ Speaking และ Writing นั้น ติดต่อ Center for Professional Assessment เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย

TopicAcademy สถาบันอันดับหนึ่งในการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ... คลิกเพื่อดูรายละเอียดการเรียน TOEIC ขั้นเทพ อันดับ 1 ของไทย ครบทุก skills แถมฟรีพื้นฐาน Grammar


TopicAcademy สถาบันอันดับหนึ่งในการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ... คลิกเพื่อดูรายละเอียดการเรียน TOEIC ขั้นเทพ อันดับ 1 ของไทย ครบทุก skills แถมฟรีพื้นฐาน Grammar

INTERNATIONAL

LANGUAGE CENTER
คอร์สเตรียมสอบ TOEIC article
คอร์สเตรียมสอบ TU GET
คอร์สเตรียมสอบ CU TEP
รายละเอียดการสอบ TU GET
รายละเอียดการสอบ CU TEP
หนังสือ สรุปคำศัพท์วิชาการ (ESSENTIAL ACADEMIC VOCAB BOOK)
รายละเอียดการสอบ IELTS
รายละเอียดการสอบ TOEFL
คอร์สเตรียมสอบ TOEFL
คอร์สเตรียมสอบ IELTS
คอร์ส เตรียมสอบ SAT
คอร์ส เตรียมสอบ การเขียน เป็น ภาษาอังกฤษ ( คอร์ส ACADEMIC WRITING )
คอร์สเตรียมสอบ CU AATbulletประวัติและพันธกิจของสถาบัน
bulletบรรยากาศของสถาบัน
bulletความสำเร็จของเรา
bulletTOPIC โดดเด่นอย่างไร
bulletทีมสอนของสถาบัน
bulletคอร์สเรียนทั้งหมดของ TOPIC
bulletกิจกรรมต่างๆ ของเรา
dot
ตารางเรียน / Promotion
dot
bulletDownload โบรชัวร์
bulletHot Promotion!!
bulletTOPIC PACKAGE
bulletรอบสด ตุลา 65 - เมษา 66
dot
การสมัครเรียน/วิธีการชำระเงิน
dot
bulletวิธีการสมัครเรียน
bulletวิธีการชำระเงินเพื่อสมัครเรียน
bulletสมัครเรียน
bulletแจ้งชำระเงินค่าสมัครเรียน
dot
ระบบเรียนออนไลน์
dot
bulletTOPICONLINE.NET
dot
Topic Activities
dot
bulletTopic On Media
bulletTopic to School
dot
คอร์สสอบตรง ธรรมศาสตร์
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์ (SEAS)
bulletสั่งซื้อหนังสือสรุปข่าว 64
bulletเรียงความรัฐศาสตร์ (เรียนที่บ้าน)
bulletคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
bulletคณะศิลปศาสตร์ (รัสเซียศึกษา)
bulletสั่งซื้อคู่มือสอบตรงคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletคณะสถาปัตย์ (การผังเมือง)
bulletการจัดการมรดกฯ (BMCI)
bulletคณะวารสารฯและสื่อสารมวลชน
bulletคณะศึกษาศาสตร์
bulletสหวิทยาการสังคมศาสตร์
dot
สอบตรง TU INTER
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์ (BIR)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (BE)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BAS)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BEC)
bulletคณะวารสารฯ (BJM)
bulletจีนศึกษา ( PBIC )
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletอินเดียศึกษา ( PBIC )
bulletคณะนิติศาสตร์ (LAW)
bulletคณะสถาปัตย์ (UDDI)
bulletอาเซียน - จีนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (IAC)
bulletนวัตกรรมการบริการ (BSI)
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ (SPD)
bulletไทยศึกษา ( PBIC )
bulletโลกคดีศึกษา (GSSE)
bulletปรัชญา การเมือง เศรษฐศาสตร์ (PPE)
dot
คอร์สสอบตรง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
dot
bulletคณะนิเทศศาสตร์
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletคณะบัญชี จุฬาฯ
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะอักษรศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะจิตวิทยา
dot
สอบตรง CU INTER
dot
bulletคณะอักษรศาสตร์ (BALAC)
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (EBA)
bulletคณะนิเทศศาสตร์ (COM ARTS)
bulletคณะรัฐศาสตร์ (PGS)
dot
คอร์สเตรียมสอบแพทย์ กสพท.
dot
bulletวิชา เฉพาะแพทย์
dot
การสอบวัดผลระดับสูง
dot
bulletTU - GET
bulletCU - TEP
bulletCU - AAT
bulletTOEIC
bulletSAT
bulletACADEMIC WRITING (สด)
bulletACADEMIC WRITING (เรียนที่บ้าน)
bulletIELTS
bulletTOEFL
bulletสั่งซื้อหนังสือ สรุป VOCAB (IELTS/TOEFL/TU-GET/CU-TEP)
dot
topicLONDON เรียนต่อต่างประเทศ
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletDownload รายละเอียดเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletคำถามที่พบบ่อย topicLONDON
dot
คอร์ส GAT
dot
bulletGAT (เชื่อมโยง + อังกฤษ)
bulletภาษาอังกฤษ (พื้นฐาน)
bulletติวอังกฤษฟรี กับครูพี่ทาม์ย
bulletสั่งซื้อหนังสือ ตะลุยโจทย์อังกฤษ O-NET
bulletTrick อังกฤษ ฟรี! กับครูพี่ทาม์ย
dot
คอร์ส PAT
dot
bulletPAT 1 (คณิตศาสตร์)
bulletPAT 5 (วิชาชีพครู)
bulletติวคณิตฟรี กับครูบอย
dot
คอร์สสอบตรง สทศ. และ O - NET
dot
bulletเตรียมสอบ ONET
bulletเตรียมสอบวิชาสามัญ
dot
สังคมศึกษา ม.4 - ม.6
dot
bulletคอร์ส ประวัติศาสตร์
bulletคอร์ส สังคมศึกษา ม.4-6
dot
คอร์สสำหรับ ม.ต้น (ม.1- 3)
dot
bulletภาษาอังกฤษ (พื้นฐาน)
dot
เตรียมสอบราชการ/ครูผู้ช่วย/กพ
dot
bulletโครงการ "ติวติดครู"
bulletระบบสำรองที่นั่ง "ติวติดครู"
bulletคอร์สเตรียมสอบ ราชการ/ครูผู้ช่วย/กพ
dot
THE EXAM (1 วันปาฏิหารย์)
dot
bulletTOEIC : THE EXAM
bulletENG TCAS : THE EXAM
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ท็อปปิค อะคาเดมี่
WWW.2BTOPIC.COM | Facebook : www.facebook.com/topic2u | E Mail : info@2btopic.com
Copyright © 2011 2BTOPIC.COM

สาขาของ TOPIC ACADEMY
Be Come a Fan of TOPIC ACADEMY - สอบตรง ธรรมศาสตร์ และ จุฬา
 |