ReadyPlanet.com
dot dot
รายละเอียดการสอบ TOEFL

  

TOEFL : TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
TOPIC ACADEMY : INTERNATIONAL LEARNING CENTER
 

 
 
รายละเอียดการสอบ TOEFL
            TOEFL (Test of English as a Foreign Language ) เป็นการสอบเพื่อวัดระดับทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติเพื่อศึกษาต่อในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน รวมถึงหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย ซึ่งการสอบ TOEFL จัดทำขึ้นโดย Educational Testing Service (ETS) ซึ่งเป็นหน่วยงานเดียวกันกับผู้จัดสอบ TOEIC (แต่ TOEIC จะใช้กับการทำงาน ต่างจาก TOEFL จะใช้สำหรับการศึกษาต่อ)
           ผลคะแนน TOEFL เป็นที่ยอมรับของทุกมหาวิทยาลัยทั่วโลก (ในทุกระดับ เช่น Diploma, Certificattion, Bachelor, Master, Doctorial, Post Doctorial) ในทุกคณะที่เข้าเรียน รวมทั้งยังสามารถใช้ประกอบการขอ VISA เพื่อเรียน, ทำงาน, อยู่อาศัยระยะยาวของประเทศอังกฤษ, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ได้อีกด้วย อีกทั้งยังสามารถนำไปสมัครงานหรือเลื่อนตำแหน่งในระดับสูงขององค์กรต่างๆ ทั่วโลก
           สำหรับในประเทศไทยนั้น หลักสูตรนานาชาติของทุกมหาวิทยาลัยในไทย เช่น ธรรมศาสตร์, จุฬา, มศว, เกษตร, MUIC, ม.เชียงใหม่, ม.ขอนแก่น, ม.สงขลานครินทรํ ฯลฯ รวมทั้งระดับบัณฑิตศึกษาทุกแห่ง (ประกาศณียบัตรบัณฑิต / ป.โท / ป.เอก) ยอมรับผลคะแนน TOEFL โดยทั้งสิ้น รวมทั้งผลคะแนน TOEFL นี้ ยังสามารถนำไปยื่นเป็นผลงาน (PORTFOLIO) เพื่อสอบติดแบบ Fast Track ใน TCAS รอบ 1 ในหลักสูตรภาคไทยหลายหลักสูตร เช่น แพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์, เภสัชศาสตร์, บัญชี, บริหาร, ฯลฯ อีกด้วย (ตรวจสอบว่าสามารถใช้ผลคะแนน TOEFL ยื่นมหาวิทยาลัยไหนได้บ้าง คลิกที่นี่ http://www.toeflgoanywhere.org/)
           ปัจจุบัน TOEFL มีการสอบสองรูปแบบคือ
      1.    TOEFL (iBT) - ค่าสมัครสอบ 195$ (ประมาณ 6,000 บาท)
       ซึ่งย่อมาจาก TOEFL Internet-Based Testing เป็นการสอบที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 จนมาถึงปัจจุบัน การสอบแบบ iBT นี้จะสอบกับคอมพิวเตอร์ ใน 4 ทักษะ คือ Reading, Listening, Speaking, Writing โดยมีผลคะแนน 0 - 120 คะแนน (ทักษะละ 30 คะแนน) 
ทั้งนี้การสอบ TOEFL iBT นี้ เป็นการสอบที่นิยมกันมาก เพราะผลคะแนนเป็นที่ยอมรับทั่วโลก (สอบในไทย ก็สามารถยื่นมหาวิทยาลัยหรือทุนได้ทั่วโลก หรือสอบจากประเทศอื่น ก็นำผลคะแนนมายื่นมหาวิทยาลัยในไทยได้เช่นกัน)
      2.       TOEIC (ITP) - ค่าสมัครสอบประมาณ 1,800 บาท
       ซึ่งย่อมาจาก TOEFL Institutional Testing Program เป็นข้อสอบ TOEFL ที่องค์กรหรือสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้ซื้อข้อสอบมาจาก ETS เพื่อจัดสอบเอง เช่น MUIC หรือ ม.เกษตร หรือ ม.ราชภัฏฯ ต่างๆ (ในโครงการครูคืนถิ่น) โดยการสอบจะเป็นการสอบแบบ paper (คือการสอบบนกระดาษข้อสอบตามปกติ) ประกอบด้วยทักษะคือ Reading, Structure (grammar), Listening (และอาจจะมี Writing ที่รู้จักกันในชื่อ TWE แต่ไม่บังคับสอบ) มีผลคะแนนคือ 310 - 677 คะแนน แต่ทั้งนี้การสอบ TOEFL ITP จะไม่นิยมสอบกันมากนัก เนื่องจากผลคะแนนจะใช้ได้เฉพาะกับสถาบันที่จัดสอบเท่านั้น เช่นสอบ TOEFL ITP กับ MUIC (ซึ่งมักจะรู้จักกันว่า TOEFL MUIC) ก็จะสามารถใช้ยื่นผลคะแนนกับ MUIC ได้เท่านั้น
 
     ***ส่วนการสอบแบบ TOEFL pBT (Paper-Based Test) และ TOEFL cBT (Computer-Based Test) นั้นไม่มีการจัดสอบแล้วในประเทศไทย
 
รูปแบบการสอบ TEOFL iBT
            ปัจจุบันการสอบ TOEFL iBT มีการปรับปรุงรูปแบบการสอบใหม่ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2019 แต่ก็ยังคงแบ่งการสอบเป็น 4 ทักษะเช่นเดิม คือ การอ่าน (Reading), การฟัง (Listening), การพูด (Speaking) และ การเขียน (Writing) จำนวน 64 - 85 ข้อ คะแนนเต็มรวม 120 คะแนน เวลาในการทำข้อสอบคือ 3 ชั่วโมง เป็นการสอบผ่านคอมพิวเตอร์ทั้งหมดทุกทักษะ (ในระหว่างการสอบสามารถจดบันทึก (take note) ได้) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.       การอ่าน (Reading Section)
 ประกอบด้วย 3 - 4 บทความ (passage) บทความละ 10 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน เวลา 54 - 72 นาที ผู้เข้าสอบจะต้องตอบคำถามจากสิ่งที่อ่าน 
 
2.      การฟัง (Listening Section)
มีคะแนนเต็ม 30 คะแนน ใช้เวลา 41 - 57 นาที ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ Lecture และ Conversation ดังนี้
            2.1 Conversation จะมี 2 - 3 บทสนทนา มีคำถามบทสนทนาละ 5 ข้อ 
            2.2 Lecture จะมี 3 - 4 บทบรรยาย บทบรรยายละ 6 ข้อ 

3.      การพูด (Speaking Section) - เป็นการบันทึกเสียงลงคอมพิวเตอร์ (ไม่ได้พูดกับคนจริงๆ เหมือน IELTS) และตรวจโดย ETS ส่วนกลาง
มีคะแนนเต็ม 30 คะแนน จำนวน 4 ข้อ ใช้เวลา 17 นาที ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ Independent Task และ Integrated Task ดังนี้
            3.1 Independent Task จะมี 1 ข้อ เป็นการพูดถึงความเห็นของผู้เข้าสอบ (จะมีหัวข้อมาถาม/มาให้เลือกว่าสิ่งไหนดีกว่า) 
            3.2 Integrated Task จะมี 3 ข้อ 
จะเป็นการพูด โดยผสมทักษะอื่นเข้ามาด้วย
                  3.2.1 ให้อ่านประกาศสั้น แล้วฟังบทสนทนาเกี่ยวกับประกาศนั้น และพูดตอบในสิ่งที่ได้อ่านและฟัง (ตอบตามคำถามที่ได้รับ)
                  3.2.2 ให้อ่านบทความ แล้วฟังการบรรยาย (Lecture) แล้วตอบในสิ่งที่ได้อ่านและได้ฟ้ง (ตอบตามคำถามที่ได้รับ)
                  3.2.3 ให้ฟังการบรรยาย (Lecture) แล้วพูดสรุปการบรรยายที่ได้ฟังนั้น
 
4.      การเขียน (Writing Section) - เป็นพิมพ์ essay ลงคอมพิวเตอร์ (ไม่ได้เขียนลงในกระดาษ) และตรวจโดย ETS ส่วนกลาง
มีคะแนนเต็ม 30 คะแนน จำนวน 2 ข้อ ใช้เวลา 50 นาที ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ Independent Task และ Integrated Task ดังนี้
            
4.1 Integrated Task จะมี 1 ข้อ จะเป็นการพูด โดยผสมทักษะอื่นเข้ามาด้วย
                             4.1.1 ให้อ่านบทนิยาม แล้วฟังการบรรยาย (Lecture) แล้วเขียนตอบในสิ่งที่ได้อ่านและได้ฟ้ง (ตอบตามคำถามที่ได้รับ)
                                     (150 - 225 คำ (จะเขียนมากกว่านี้ก็ได้) ในเวลา 20 นาที)
                  4.2 Independent Task จะมี 1 ข้อ เป็นการพูดถึงความเห็นของผู้เข้าสอบ (จะมีหัวข้อมาถาม/มาให้เลือกว่าสิ่งไหนดีกว่า) 
                 (ขั้นต่ำ 300 คำ ในเวลา 30 นาที)
 
 
คะแนน TOEFL เท่าไรถึงจะผ่าน 
            คะแนนของ TOEFL ไม่มีคะแนนได้ คะแนนตก ซึ่งแต่ละคะแนนจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้ภาษาของผู้สอบ โดยคะแนน TOEFL เริ่มจาก 0 คะแนนถึง 120 คะแนน โดยแบ่งเป็นทักษะละ 0 - 30 คะแนน
            คะแนน TOEFL มาตรฐาน ที่มหาวิทยาลัยต้องการจะอยู่ที่ 80 คะแนนขึ้นไป แต่หากต้องการใช้เป็น Fast Track ใน TCAS รอบ 1 ของคณะแพทย์/ทันตะ/สัตวะ/เภสัช จะต้องทำให้ได้มากกว่า 100 คะแนน หรือต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่นกลุ่ม IVY LEAGUE ของสหรัฐอเมริกา ก็ควรต้องทำคะแนนให้ได้เกิน 110 ขึ้นไป ดังนั้นหากสนใจศึกษาต่อในไทย ควรทำคะแนนสอบได้ 80 คะแนนขึ้นไป 
(หรือรอบ FAS TRACK > 100)  ก็สบายใจได้
 
การสมัครสอบ TOEFL และขั้นตอนการสมัครสอบ TOEFL
  • สมัครสอบผ่าน website เท่านั้น --> https://www.ets.org/mytoefl
    มีค่าสมัครสอบ TOEFL 195$ (ราว 6,000 บาท) เปิดสอบทุกอาทิตย์ (กรุงเทพฯ)
  • ศูนย์สอบในไทย จะมีที่กรุงเทพมหานคร (จัดสอบทุกเสาร์ หรือ อาทิตย์) / เชียงใหม่ (2 อาทิตย์ครั้ง) /
    หาดใหญ่ (เดือนละ 1 ครั้ง) / สระบุรี (เป็นบางรอบ) / ศรีราชา (เป็นบางรอบ)
    **ตรวจสอบรอบสอบและศูนย์สอบได้ที่ 
    https://v2.ereg.ets.org/ereg/public/workflowmanager/schlWorkflow?_p=TEL
 
ข้อควรรู้เกี่ยวกับการสอบ TOEFL

ผลสอบ TOEFL มีอายุกี่ปี
            ผลสอบ TOEFL สามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ
            (ผลคะแนนจะได้รับเป็นตัวจริง 1 ชุด และแจ้งให้จัดส่งไปยังคณะที่ต้องการสมัครโดยตรงได้อีก 4 ชุด)

หลักฐานที่จะต้องนำไปแสดงในวันสอบ
บัตรประชาชนตัวจริง หรือ passport ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุข้อปฏิบัติในการสอบ
1.       จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ หลังจากที่ได้แจกข้อสอบแล้ว หนังสือ พจนานุกรม เอกสาร บันทึก ไม้บรรทัด เครื่องคิดเลข โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์การฟังการบันทึก หรืออุปกรณ์ การถ่ายภาพ จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าห้องทดสอบกระดาษทุกชนิด จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าห้องทดสอบคุณไม่สามารถทำเครื่องหมาย หรือขีดเส้นใต้ในข้อสอบ ในการออกจากห้องสอบ คุณต้องได้รับอนุญาตจากผู้คุมก่อน ซึ่งจะไม่มีการชดเชยเวลาให้
2.       เมื่อสอบเสร็จจะต้องคืนใบจดบันทึก (notes) ต่างๆ
 
ตรวจสอบว่าสามารถใช้ผลคะแนน TOEFL ยื่นมหาวิทยาลัยไหนได้บ้าง
คลิก >>> http://www.toeflgoanywhere.org/ 
 
การนำผลคะแนน TOEFL ไปใช้ (บางส่วน)
 
ความแตกต่างระหว่าง TOEIC และ IELTS

 
 
การเทียบผลคะแนน TOEFL

 

ผลคะแนน TOEFL MyBest

 

 

ค่าใช้จ่ายในการสอบ TOEIC
            195$ (ราว 6,000 บาท) สำหรับ TOEFL iBT ในประเทศไทย

 

คำถามบ่อยๆ เกี่ยวกับ TOEFL

สมัครสอบ TOEFL แล้ว สามารถ ยกเลิก หรือ เปลี่ยนวันสอบ ได้ไหม
สามารถยกเลิกการสอบได้ก่อนวันสอบ 4 วันทำการ เช่นหากสมัครสอบไว้วันเสาร์ที่จะถึงนี้ จะต้องทำการยกเลิกหรือเลื่อนวันสอบภายในวันอังคาร (ทั้งนี้การเลื่อนวันสอบ จะมีค่าธรรมเนียม 60$ | และการยกเลิกสอบ จะได้รับเงินคืน 50% ... แต่ในกรณียกเลิกหลัง 4 วันทำการก่อนวันสอบ จะไม่ได้รับเงินคืน)

สมัคร TOEFL iBT แล้วสอบออนไลน์ที่บ้านเลยใช่ไหม
แม้ว่า TOEFL iBT จะย่อมาจาก TOEFL Internet-Based Test ซึ่งเป็นการสอบผ่านระบบอินเทอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ แต่ทว่าผู้เข้าสอบต้องไปสอบตามศูนย์ทดสอบที่ทาง ETS กำหนดให้เท่านั้น (รายละเอียดศูนย์สอบสามารถตรวจสอบได้ที่ https://v2.ereg.ets.org/ereg/public/workflowmanager/schlWorkflow?_p=TEL

สมัครสอบ TOEFL iBT ที่ประเทศอื่น ไม่ใช่ประเทศไทย จะนำคะแนนมายื่นในไทยได้ไหม
ผลคะแนน TOEFL iBT ได้รับการยอมรับจากกว่า 165 ประเทศทั่วโลก ดังนั้นผลสอบ TOEFL iBT จากประเทศใดๆ ก็ตาม สามารถใช้ได้มนประเทศไทย และผลสอบ TOEFL iBT ที่สอบในไทย ก็จะสามารถใช้ได้ทั่วโลก รวมทั้งในสหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ได้เช่นกัน

สามารถสมัครสอบ TOEFL iBT หลายครั้งได้ไหม
สอบกี่ครั้งก็ได้ จนกว่าจะได้คะแนนที่พึงพอใจ โดยในประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร) จะมีการจัดสอบวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ ทุกสัปดาห์ นั่นหมายความว่าจะมีโอกาสสอบได้มากถึง 4 ครั้งต่อเดือนเลยทีเดียว

เตรียมตัวสอบ TOEFL iBT ภายใน 1 เดือนทันสอบไหม
ระยะเวลา 1 เดือนเป็นระยะเวลาที่กระชั้นชิด แต่ใน 4 ทักษะ หากใช้เวลาฝึกฝนอย่างเข้มข้น และได้รับเทคนิคในการทำข้อสอบ TOEFL อย่างถูกวิธี ก็จะสามารถทำคะแนนสอบ TOEFL ให้สูงได้อย่างไม่ยาก
INTERNATIONAL

LANGUAGE CENTER
คอร์สเตรียมสอบ TOEIC article
คอร์สเตรียมสอบ TU GET
คอร์สเตรียมสอบ CU TEP
รายละเอียดการสอบ TOEIC
รายละเอียดการสอบ TU GET
รายละเอียดการสอบ CU TEP
หนังสือ สรุปคำศัพท์วิชาการ (ESSENTIAL ACADEMIC VOCAB BOOK)
รายละเอียดการสอบ IELTS
คอร์สเตรียมสอบ TOEFL article
คอร์สเตรียมสอบ IELTS
คอร์ส เตรียมสอบ SAT
คอร์ส เตรียมสอบ การเขียน เป็น ภาษาอังกฤษ ( คอร์ส ACADEMIC WRITING )
คอร์สเตรียมสอบ CU AATbulletประวัติและพันธกิจของสถาบัน
bulletบรรยากาศของสถาบัน
bulletความสำเร็จของเรา
bulletTOPIC โดดเด่นอย่างไร
bulletทีมสอนของสถาบัน
bulletคอร์สเรียนทั้งหมดของ TOPIC
bulletกิจกรรมต่างๆ ของเรา
dot
ตารางเรียน / Promotion
dot
bulletDownload โบรชัวร์
bulletHot Promotion!!
bulletTOPIC PACKAGE
bulletรอบสด ตุลา 65 - เมษา 66
dot
การสมัครเรียน/วิธีการชำระเงิน
dot
bulletวิธีการสมัครเรียน
bulletวิธีการชำระเงินเพื่อสมัครเรียน
bulletสมัครเรียน
bulletแจ้งชำระเงินค่าสมัครเรียน
dot
ระบบเรียนออนไลน์
dot
bulletTOPICONLINE.NET
dot
Topic Activities
dot
bulletTopic On Media
bulletTopic to School
dot
คอร์สสอบตรง ธรรมศาสตร์
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์ (SEAS)
bulletสั่งซื้อหนังสือสรุปข่าว 64
bulletเรียงความรัฐศาสตร์ (เรียนที่บ้าน)
bulletคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
bulletคณะศิลปศาสตร์ (รัสเซียศึกษา)
bulletสั่งซื้อคู่มือสอบตรงคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletคณะสถาปัตย์ (การผังเมือง)
bulletการจัดการมรดกฯ (BMCI)
bulletคณะวารสารฯและสื่อสารมวลชน
bulletคณะศึกษาศาสตร์
bulletสหวิทยาการสังคมศาสตร์
dot
สอบตรง TU INTER
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์ (BIR)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (BE)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BAS)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BEC)
bulletคณะวารสารฯ (BJM)
bulletจีนศึกษา ( PBIC )
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletอินเดียศึกษา ( PBIC )
bulletคณะนิติศาสตร์ (LAW)
bulletคณะสถาปัตย์ (UDDI)
bulletอาเซียน - จีนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (IAC)
bulletนวัตกรรมการบริการ (BSI)
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ (SPD)
bulletไทยศึกษา ( PBIC )
bulletโลกคดีศึกษา (GSSE)
bulletปรัชญา การเมือง เศรษฐศาสตร์ (PPE)
dot
คอร์สสอบตรง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
dot
bulletคณะนิเทศศาสตร์
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletคณะบัญชี จุฬาฯ
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะอักษรศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะจิตวิทยา
dot
สอบตรง CU INTER
dot
bulletคณะอักษรศาสตร์ (BALAC)
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (EBA)
bulletคณะนิเทศศาสตร์ (COM ARTS)
bulletคณะรัฐศาสตร์ (PGS)
dot
คอร์สเตรียมสอบแพทย์ กสพท.
dot
bulletวิชา เฉพาะแพทย์
dot
การสอบวัดผลระดับสูง
dot
bulletTU - GET
bulletCU - TEP
bulletCU - AAT
bulletTOEIC
bulletSAT
bulletACADEMIC WRITING (สด)
bulletACADEMIC WRITING (เรียนที่บ้าน)
bulletIELTS
bulletTOEFL
bulletสั่งซื้อหนังสือ สรุป VOCAB (IELTS/TOEFL/TU-GET/CU-TEP)
dot
topicLONDON เรียนต่อต่างประเทศ
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletDownload รายละเอียดเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletคำถามที่พบบ่อย topicLONDON
dot
คอร์ส GAT
dot
bulletGAT (เชื่อมโยง + อังกฤษ)
bulletภาษาอังกฤษ (พื้นฐาน)
bulletติวอังกฤษฟรี กับครูพี่ทาม์ย
bulletสั่งซื้อหนังสือ ตะลุยโจทย์อังกฤษ O-NET
bulletTrick อังกฤษ ฟรี! กับครูพี่ทาม์ย
dot
คอร์ส PAT
dot
bulletPAT 1 (คณิตศาสตร์)
bulletPAT 5 (วิชาชีพครู)
bulletติวคณิตฟรี กับครูบอย
dot
คอร์สสอบตรง สทศ. และ O - NET
dot
bulletเตรียมสอบ ONET
bulletเตรียมสอบวิชาสามัญ
dot
สังคมศึกษา ม.4 - ม.6
dot
bulletคอร์ส ประวัติศาสตร์
bulletคอร์ส สังคมศึกษา ม.4-6
dot
คอร์สสำหรับ ม.ต้น (ม.1- 3)
dot
bulletภาษาอังกฤษ (พื้นฐาน)
dot
เตรียมสอบราชการ/ครูผู้ช่วย/กพ
dot
bulletโครงการ "ติวติดครู"
bulletระบบสำรองที่นั่ง "ติวติดครู"
bulletคอร์สเตรียมสอบ ราชการ/ครูผู้ช่วย/กพ
dot
THE EXAM (1 วันปาฏิหารย์)
dot
bulletTOEIC : THE EXAM
bulletENG TCAS : THE EXAM
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ท็อปปิค อะคาเดมี่
WWW.2BTOPIC.COM | Facebook : www.facebook.com/topic2u | E Mail : info@2btopic.com
Copyright © 2011 2BTOPIC.COM

สาขาของ TOPIC ACADEMY
Be Come a Fan of TOPIC ACADEMY - สอบตรง ธรรมศาสตร์ และ จุฬา
 |