ReadyPlanet.com
dot dot
คอร์ส เตรียมสอบ BAS คณะศิลปศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือโทรสอบถามที่ 02 619 2700, 087215 6357

คอร์สเตรียมสอบตรงหลักสูตรอังกฤษและอเมริกันศึกษา : BAS (นานาชาติ)
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

(สำหรับคอร์สเตรียมสอบคณะศิลปศาสตร์ (ภาคไทย) ธรรมศาสตร์ คลิกที่นี่ >>>)

รายละเอียดการสอบตรงหลักสูตรอังกฤษและอเมริกันศึกษา : BAS (นานาชาติ)
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(รับตรงผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1, รอบที่ 3, รอบที่ 4 และ รอบที่ 5)
(วิชา เรียงความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอังกฤษและอเมริกันศึกษา จัดสอบจริง 11 มีนาคม 2561)
(TU-GET จัดสอบทุกเดือน คะแนนเก็บได้ 2 ปี รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>>)

วันสอบจริง

TU – GET

เรียงความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอังกฤษและอเมริกันศึกษา

จัดสอบทุกเดือน (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

11 มีนา 61


รอบสมัคร

คณะ/สาขาวิชา

จำนวน

วิชาที่ใช้สอบ / คอร์สแนะนำ

ระบบ TCAS

รอบที่ 1

คณะศิลปศาสตร์ (BAS = อังกฤษอเมริกันศึกษา)

คุณสมบัติ

1.    กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
ในระดับชั้น ม.
6 หรือ เทียบเท่า

2.    มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) จากระดับม.ปลาย หรือเทียบเท่า (เช่น GCE, GCSE, IGCSE, IB และ GED) รวมกันอย่างน้อย 5 เทอม > 3.00 หรือเทียบเท่าโดยที่

a.    สำหรับผู้ใช้ผลสอบ GCE / GCSE / IGCSE O” level ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 5 วิชา โดยรายวิชาไม่ซ้ำกัน และเกรดในแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ำกว่า B
GCE “AS” ต้องสอบผ่านไม่ต่ำกว่า 3 วิชา
แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า B
GCE “A” level ต้องสอบผ่านไม่ต่ำกว่า 3 วิชา แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า B โดย GCE “AS” สามารถนับรวมกับ GCE “A” level ได้ ต้องสอบผ่านไม่ต่ำกว่า 3 วิชา แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า C ในระดับ “AS” และ “A” ซ้ำกับระดับอื่นได้ ยกเว้น ระดับ “AS” ไม่ซ้ำกับระดับ “A”
(ทั้งนี้ไม่นับรวมผลสอบวิชาภาษาไทย)

b.    สำหรับผู้ใช้ผลสอบ IB ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 5 รายวิชาไม่ซ้ำกัน แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า 4

c.     สำหรับผู้ใช้ผลสอบ GED ต้องมีคะแนนรวมขั้นต่ำ 3,000 คะแนน ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 5 รายวิชาไม่ซ้ำกัน โดยในแต่ละวิชาได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน

d.    สำหรับผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบของประเทศนิวซีแลนด์ ต้องได้เกรดเฉลี่ยเทียบเท่า 2.75 ตามการคำนวณของ NZQA

e.    สำหรับผู้สมัครที่สถานศึกษาในระดับ ม.ปลายไม่ได้คำนวณผลการเรียนเฉลี่ยไว้ ต้องนำใบรายงานผลการศึกษาและบันทึกผลการเรียน และหลักฐานการศึกษาอื่นๆ ที่แสดงผลสัมฤทธิ์การศึกษาของผู้สมัครว่าเทียบเท่าระดับ 3.00 ในระบบ GPA มายื่นให้กับโครงการฯ
ในวันรับสมัคร

3.    มีผลสอบอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจนถึงวันยื่นใบสมัคร
-
TU-GET > 550
(คอร์สแนะนำคือ TU-GET)
 
หรือ
- IELTS (ACADEMIC) > 6.5 หรือ
- TOEFL (IBT) > 80 หรือ
-
OLD SAT (CRITICAL READING) > 350 หรือ
-
NEW SAT (EVIDENCE-BASED READING AND WRITING) > 350
(คอร์สแนะนำคือ SAT ENG)

20 คน

เกณฑ์การพิจารณา

-          Portfolio
(ต้องเคยไปเรียนแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ เป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน)

-          ผลการศึกษา > 3.00 หรือเทียบเท่า

-          ผลการสอบภาษาอังกฤษ

-          ผลตรวจสุขภาพจิต
(จากโรงพยาบาลรัฐเท่านั้น)

-          สอบสัมภาษณ์

ระบบ TCAS

รอบที่ 3

คณะศิลปศาสตร์ (BAS = อังกฤษอเมริกันศึกษา)

คุณสมบัติ

1.    กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
ในระดับชั้น ม.
6 หรือ เทียบเท่า

2.    มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) จากระดับม.ปลาย หรือเทียบเท่า (เช่น GCE, GCSE, IGCSE, IB และ GED) รวมกันอย่างน้อย 5 เทอม > 2.50 หรือเทียบเท่าโดยที่

3.    สำหรับผู้ใช้ผลสอบ GCE / GCSE / IGCSE O” level ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 5 วิชา โดยรายวิชาไม่ซ้ำกัน และเกรดในแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ำกว่า C
GCE “AS” ต้องสอบผ่านไม่ต่ำกว่า 3 วิชา
แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า C
GCE “A” level ต้องสอบผ่านไม่ต่ำกว่า 3 วิชา แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า C โดย GCE “AS” สามารถนับรวมกับ GCE “A” level ได้ ต้องสอบผ่านไม่ต่ำกว่า 3 วิชา แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า C ในระดับ “AS” และ “A” ซ้ำกับระดับอื่นได้ ยกเว้น ระดับ “AS” ไม่ซ้ำกับระดับ “A”
(ทั้งนี้ไม่นับรวมผลสอบวิชาภาษาไทย)

4.    สำหรับผู้ใช้ผลสอบ IB ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 5 รายวิชาไม่ซ้ำกัน แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า 4

5.    สำหรับผู้ใช้ผลสอบ GED ต้องมีคะแนนรวมขั้นต่ำ 2,250 คะแนน ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 5 รายวิชาไม่ซ้ำกัน โดยในแต่ละวิชาได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 410 คะแนน

6.    สำหรับผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบของประเทศนิวซีแลนด์ ต้องได้เกรดเฉลี่ยเทียบเท่า 2.50 ตามการคำนวณของ NZQA

7.    สำหรับผู้สมัครที่สถานศึกษาในระดับ ม.ปลายไม่ได้คำนวณผลการเรียนเฉลี่ยไว้ ต้องนำใบรายงานผลการศึกษาและบันทึกผลการเรียน และหลักฐานการศึกษาอื่นๆ ที่แสดงผลสัมฤทธิ์การศึกษาของผู้สมัครว่าเทียบเท่าระดับ 2.50 ในระบบ GPA มายื่นให้กับโครงการฯ ในวันรับสมัคร

8.    มีผลสอบอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจนถึงวันยื่นใบสมัคร
-
TU-GET > 500
(คอร์สแนะนำคือ TU-GET)
 
หรือ
- IELTS (ACADEMIC) > 6.0 หรือ
- TOEFL (IBT) > 61 หรือ
-
OLD SAT (CRITICAL READING) > 350 หรือ
-
NEW SAT (EVIDENCE-BASED READING AND WRITING) > 350
(คอร์สแนะนำคือ SAT ENG)

70 คน

1. สอบเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ในหัวข้อเหตุการณ์ปัจจุบันของประเทศอังกฤษและอเมริกา (BAS) 70%  
(คอร์สแนะนำคือ 
BAS =ความรู้ทั่วไปประเทศอังกฤษและอเมริกา
ACADEMIC WRITING (GENERAL),
ACADEMIC WRITING (BAS)
...ดูรายละเอียดได้ด้านล่าง)

2. สอบสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ)

ระบบ TCAS

รอบที่ 4

คณะศิลปศาสตร์ (BAS = อังกฤษอเมริกันศึกษา)

คุณสมบัติ

1.    กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
ในระดับชั้น ม.
6 หรือ เทียบเท่า

2.    มีผลสอบอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจนถึงวันยื่นใบสมัคร
- TU-GET > 500
(คอร์สแนะนำคือ TU-GET) หรือ
- IELTS (ACADEMIC) > 6.0 หรือ
- TOEFL (IBT) > 61

5 คน

พิจารณาโดยใช้ผลดังต่อไปนี้
1. GPAX 20%
2. ONET 30%
(คอร์สแนะนำคือ ONET ...คลิกดูรายละเอียด)
(คะแนน ONET ภาษาอังกฤษ จะต้อง > 75)

3. GAT 50%
(คอร์สแนะนำคือ GAT ...คลิกดูรายละเอียด)

ระบบ TCAS

รอบที่ 5

คณะศิลปศาสตร์ (BAS = อังกฤษอเมริกันศึกษา)

คุณสมบัติ

หลักเกณฑ์ต่างๆ เหมือนกันกับ TCAS รอบที่ 3

5 คน

1. สอบเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ในหัวข้อเหตุการณ์ปัจจุบันของประเทศอังกฤษและอเมริกา (BAS) 70%  
(คอร์สแนะนำคือ 
BAS =ความรู้ทั่วไปประเทศอังกฤษและอเมริกา
ACADEMIC WRITING (GENERAL),
ACADEMIC WRITING (BAS)
...ดูรายละเอียดได้ด้านล่าง)

2. สอบสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ)


วางแผนการเรียน สำหรับ TCAS ครบทุกรอบ ของคณะศิลปศาสตร์ นานาชาติ
(BAS อังกฤษและอเมริกันศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิชาที่ใช้สอบ

กลุ่มวิชา

คอร์สแนะนำ

1. สอบเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ในหัวข้อเหตุการณ์ปัจจุบันขอประเทศอังกฤษและอเมริกา

ACADEMIC WRITING

BAS =ความรู้ทั่วไปประเทศอังกฤษและอเมริกา

ACADEMIC WRITING (GENERAL)

ACADEMIC WRITING (BAS)

กรณีเลือกยื่นคะแนน
TU-GET

TU-GET

TU-GET

กรณีเลือกยื่นคะแนน
NEW SAT Evidence-Based Reading and Writing)

NEW SAT

SAT ENG

กรณีสมัครรอบที่ 4

ONET

ONET

GAT

GAT

 
กำหนดการสอบตรงหลักสูตรหลักสูตรอังกฤษและอเมริกันศึกษา : BAS (นานาชาติ)
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
กำหนดการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1 (สมัครตรงกับมหาวิทยาลัย)
1.       สมัครรอบที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่  2 - 20 ตุลาคม 2560
2.   ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ ทางคณะจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
3.   สอบสัมภาษณ์  25 พฤศจิกายน 2560
4.   ประกาศผล  6 ธันวาคม 2560
5.   ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House รอบที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2560
6.    ทปอ. ส่งรายชื่อให้มหาวิทยาลัยประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
Clearing House รอบที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ธันวาคม 2560
กำหนดการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 (สมัครผ่านระบบ TCAS)
1.      สมัครรอบที่ 3 วันที่  9 - 13 พฤษภาคม 2561
(ทปอ. เป็นส่วนกลางในการรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของ ทปอ. (http://a.cupt.net) 
ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชา โดยไม่มีลำดับ)
 
2.   ชำระค่าสมัคร วันที่ 9 - 14 พฤษภาคม 2561
3.   ทปอ. ส่งข้อมูลการสมัครให้มหาวิทยาลัย 16 พฤษภาคม 2561
4.   มหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือก และส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้กับ ทปอ.  23 พฤษภาคม 2561
5.   ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House รอบที่ 3 วันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2561
6.    ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
7.   ผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ วันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2561
8.   ประกาศผลสัมภาษณ์ วันที่ 6 มิถุนายน 2561 

ตารางเรียนคอร์สสอบตรง BAS (นานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(วิชา เรียงความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอังกฤษและอเมริกันศึกษา จัดสอบจริง 11 มีนาคม 2561)
(TU-GET จัดสอบทุกเดือน คะแนนเก็บได้ 2 ปี รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>>)

 TOPIC ACADEMY | คอร์สเตรียมสอบ BAS
*สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงตารางเรียนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

BAS – ความรู้ทั่วไปประเทศอังกฤษและอเมริกา
เนื้อหา :เนื้อหาความรู้ทั่วไปในประเทศอังกฤษและอเมริกาในทุกมิติ ทั้งด้านการเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ รากฐานความเป็นอยู่ และองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ หรือความร่วมมือต่างๆ ของประเทศอังกฤษและอเมริกา
การนำไปใช้ประโยชน์ : สามารถเรียนเพื่อนำไปใช้สอบที่โรงเรียน หรือเรียนเพื่อเตรียมสอบ ONET วิชาสังคมศึกษา รวมทั้งการเรียนเพื่อ เป็นความรู้พื้นฐานในการไปสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ ทั้งม.ธรรมศาสตร์และม.ศรีนครินทร์วิโรฒ หรือการสอบตรง BMIR ธรรมศาสตร์ หรือการสอบตรงโครงการอังกฤษและอเมริกันศึกษา นานาชาติ (BAS) คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ
ค่าเรียน : รอบสด 1,500 บาท TOPIC BEST 1,500 บาท

คอร์ส BAS (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99206300

99406300

1,500

TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส ความรู้ทั่วไปอังกฤษและอเมริกา (BAS)
ราคา 1,500 บาท

สมัครเรียน >>>


 
ACADEMIC WRITING
เนื้อหา : เนื้อหาเน้นความรู้ทางด้านการเขียนตอบข้อสอบอัตนัยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบตรงในหลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ( รวมทั้งการทนทวนการใช้ GRAMMAR + VOCAB + IDIOM + ศัพท์เพาะทางวิชาการ ) เพื่อให้ได้คะแนนที่สูงขึ้น
การนำไปใช้ : ใช้สอบตรงหลักสูตรนานาชาติของ หลักสูตร BAS, BEC, BJM, จีนศึกษา ธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ รวมทั้งการนำไปใช้สอบแข่งขันต่างๆ
ผู้สอน : ทีมสอนภาษาอังกฤษ TOPIC ACADEMY
            ด้วยมาตรฐานทีมสอนของ TOPIC ACADEMY ที่มีระบบการคัดเลือกผู้สอนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งคลังข้อมูลในการสอบ การเรียบเรียงเนื้อหา และทีมสอนซึ่งมีคุณภาพ ประสบการณ์อย่างยาวนาน ทำให้น้องๆ มั่นใจในคุณภาพได้อย่างแน่นอน
(สำหรับน้องๆ ที่สนใจเรียนวิชา GRAMMAR & READING และ VOCAB เพื่อปรับพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ สามารถดูรายละเอียดเพิ่ม คลิก http://www.2btopic.com/gat/basiceng.html)
จำนวนเรียน : ประมาณ 20 ชั่วโมง
ค่าเรียน : รอบสด 7,200 บาท  
 
ACADEMIC WRITING (เน้น BAS TU + PBIC TU)

ACADEMIC WRITING 
(เน้นเตรียมสอบ BAS TU  + PBIC TU + LAW TU + IAC TU+SPD TU)

*รอบเรียนแบบ Intense Live เรียนไม่เกิน 8 คน (สยามสแควร์)

รอบ

สอน

วันที่เรียน

วันเรียน

เวลาเรียน

สด สาขา

รหัสลงทะเบียน

ราคา

3

สด

20 พ.ค. - 4 มิ.ย. 60

เสาร์ – อาทิตย์

15.30 – 18.30

สยามสแควร์

12706092

7,200

4

สด

10 มิ.ย. – 25 มิ.ย. 60

เสาร์ – อาทิตย์

15.30 – 18.30

สยามสแควร์

12706093

7,200

5

สด

15 ก.ค. – 30 ก.ค. 60
(เต็ม)

เสาร์ – อาทิตย์

15.30 – 18.30

สยามสแควร์

12706094

7,200

6

สด

16 ก.ย. – ต.ค. 60
(เต็ม)

เสาร์ – อาทิตย์

15.30 – 18.30

สยามสแควร์

12706095

7,200

7 สด 11 พ.ย. – 26 พ.ย. 60
(เหลือ 6 ที่นั่ง)
เสาร์ – อาทิตย์ 15.30 – 18.30 สยามสแควร์ 12716096 7,200
8 สด ธ.ค. – 24 ธ.ค. 60
(เหลือ 8 ที่นั่ง)
เสาร์ – อาทิตย์ 13.00 – 16.00 สยามสแควร์ 10536094 7,200
 
ACADEMIC WRITING (พื้นฐาน)

ACADEMIC WRITING (BASIC)
*รอบเรียนแบบ Intense Live เรียนไม่เกิน 8 คน (สยามสแควร์)

รอบ

สอน

วันที่เรียน

วันเรียน

เวลาเรียน

สด @ สาขา

รหัสลงทะเบียน

ราคา

1

สด

11 มี.ค. – 26 มี.ค. 60

เสาร์ – อาทิตย์

15.30 – 18.30

สยามสแควร์

12706091

7,200

 

การเขียนเรียงความสำหรับสอบตรง BAS TU ที่บ้าน

ความสำคัญ : การเขียนเรียงความเพื่อสอบตรงคณะศิลปศาสตร์ สาขาอังกฤษและอเมริกันศึกษา (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น แม้ว่าชื่อจะเป็น "การเขียนเรียงความ" แต่ทว่าในความจริงแล้ว การเขียนเรียงความนี้เป็นลักษณะของการ "เขียนตอบข้อสอบอัตนัยเชิงสังคมศาสตร์" ซึ่งน้องๆ จะไม่เคยเจอการเขียนตอบในรูปแบบนี้มาก่อนอย่างแน่นอนในระดับ ม.ปลาย (กล่าวคือข้อสอบส่วนนี้จะไม่เหมือนกับการเขียนเรียงความในวิชาภาษาไทยทั่วไป) อีกทั้งข้อสอบในส่วนนี้ยังเป็นข้อสอบส่วนที่ "ชี้เป็นชี้ตายว่าจะสอบติดหนือไม่" และน้องๆ ส่วนใหญ่มักจะละเลย ทำให้พลาดการสอบไปอย่างน่าเสียดาย ดังนั้นคอร์สนี้จึงเป็นคอร์สที่น้องๆ ต้องเตรียมตัว และต้องเตรียมไปกับ สุดยอดอันดับหนึ่งทางรัฐศาสตร์ กับครูพี่ทาม์ยที่ TOPIC ACADEMY เท่านั้น
เนื้อหา : เน้นการฝึกปฏิบัติ จะสอนวิธีการตีความ ตีโจทย์ให้แตก พร้อมทั้งหลักและวิธีการในการตอบคำถาม ตามแนวทางรัฐศาสตร์ สาขาต่างๆ โดยในคอร์สจะใช้ข้อสอบจริงพร้อมทั้งโจทย์ร่วมสมัยที่น่าสนใจ ในการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความชำนาญมากยิ่งขึ้น
เรียนได้ง่ายๆ ที่บ้าน (TOPIC PLUS) : การเรียนเน้นปฏิบัติ ดังนั้นจะวัดจากงานเขียน ซึ่งจะถูกตรวจอย่างละเอียดโดยตรงจากครูพี่ทาม์ยและทีมสอนขั้นเทพของ TOPIC ACADEMY ที่แบบอยู่ที่ไหนของประเทศ ก็ประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก
ค่าเรียน : รอบสด 7,200 บาท รอบ TOPIC BEST 7,200 บาท TOPIC PLUS 7,600 บาท
 

คอร์ส ACADEMIC WRITING เน้น BAS (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

(*หมายเหตุ* เนื่องจากคอร์สนี้มีลักษณะเป็น "การฝึกปฏิบัติ" ดังนั้นเมื่อน้องลงคอร์สนี้ ควรมีวินัยในตนเอง และส่งงานให้ครูพี่ทาม์ยตรวจผ่านช่องทางต่างๆ และพี่ทาม์ยจะตรวจงานพร้อม comment งานคืนให้ทาง E-Mail ไม่เกิน 3 วัน นับจากวันส่งงาน รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามที่ 02 251 8889, 087 2156357) 

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99227300

99427300

7,200


TOPIC PLUS –สะดวกสบาย เรียนได้ “ที่บ้าน” ทุกที่ทั่วประเทศ
(*หมายเหตุ* เนื่องจากคอร์สนี้มีลักษณะเป็น "การฝึกปฏิบัติ" ดังนั้นเมื่อน้องลงคอร์สนี้ ควรมีวินัยในตนเอง และส่งงานให้ครูพี่ทาม์ยตรวจผ่านช่องทางต่างๆ และพี่ทาม์ยจะตรวจงานพร้อม comment งานคืนให้ทาง E-Mail ไม่เกิน 3 วัน นับจากวันส่งงาน รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามที่ 02 251 8889, 087 2156357
รายละเอียดการเรียนแบบ TOPIC PLUS เพิ่มเติม คลิกที่นี่ >>>
ACADEMIC WRITING
เน้น BAS - ราคา 7,600 บาท
รหัสชำระเงิน : 99227600

 
TU INTER

คอร์ส เตรียมสอบ BMIR รัฐศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ BE เศรษฐศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ BEC คณะศิลปศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ BJM คณะวารสารฯ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ INDIA N STUDIES อินเดียศึกษา อินเตอร์ ( PBIC ) ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ CHINESE STUDIES จีนศึกษา อินเตอร์ ( PBIC ) ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ THAI STUDIES ไทยศึกษา อินเตอร์ ( PBIC ) ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ นโยบายและการพัฒนาชุมชน คณะ สังคมสงเคราะห์ ศาสตร์ อินเตอร์ ( SPD ) ธรรมศาสตร์
คอร์สเตรียมสอบตรง หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา นวัคกรรมการบริการ (BSI) นานาชาติ วิทยาลัยนวัตกรรม (อินเตอร์) ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ IAC ( International Studies on ASEAN - China) ศิลปศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ LAW นิติศาสตร์ นานาชาติ สาขา กฎหมายธรกิจ (Business Law International Program)ธรรมศาสตร์
เตรียมสอบตรง BBA ธรรมศาสตร์bulletประวัติและพันธกิจของสถาบัน
bulletบรรยากาศของสถาบัน
bulletความสำเร็จของเรา
bulletTOPIC โดดเด่นอย่างไร
bulletทีมสอนของสถาบัน
bulletคอร์สเรียนทั้งหมดของ TOPIC
bulletกิจกรรมต่างๆ ของเรา
dot
ตารางเรียน / Promotion
dot
bulletDownload โบรชัวร์
bulletHot Promotion!!
bulletTOPIC PACKAGE
bulletตารางรอบสด พฤษภา - ธันวา 60
bulletDownload ตารางรอบสด
bulletDownload ตารางสอบต่างๆ
dot
ระบบเรียนออนไลน์
dot
bulletระบบเรียนออนไลน์ (TOPIC EASY)
dot
การสมัครเรียน/วิธีการชำระเงิน
dot
bulletวิธีการสมัครเรียน/วิธีการชำระเงิน
bulletระบบจองคอร์สออนไลน์
dot
Topic Activities
dot
bulletTopic On Media
bulletTopic to School
dot
คอร์สสอบตรง ธรรมศาสตร์
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์ (SEAS)
bulletสั่งซื้อหนังสือสรุปข่าว 60
bulletเรียงความรัฐศาสตร์ (เรียนที่บ้าน)
bulletคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
bulletคณะศิลปศาสตร์ (รัสเซียศึกษา)
bulletสั่งซื้อคู่มือสอบตรงคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletคณะสถาปัตย์ (การผังเมือง)
bulletการจัดการมรดกฯ (BMCI)
bulletคณะวารสารฯและสื่อสารมวลชน
bulletคณะศึกษาศาสตร์
bulletสหวิทยาการสังคมศาสตร์
dot
สอบตรง TU INTER
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์ (BMIR)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (BE)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BAS)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BEC)
bulletคณะวารสารฯ (BJM)
bulletจีนศึกษา ( PBIC )
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletอินเดียศึกษา ( PBIC )
bulletคณะนิติศาสตร์ (LAW)
bulletอาเซียน - จีนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (IAC)
bulletนวัตกรรมการบริการ (BSI)
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ (SPD)
bulletไทยศึกษา ( PBIC )
dot
คอร์สสอบตรง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
dot
bulletคณะนิเทศศาสตร์
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletคณะบัญชี จุฬาฯ
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะอักษรศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะครุศาสตร์
bulletเตรียมสอบวิชาพื้นฐาน ปี 61
dot
สอบตรง CU INTER
dot
bulletคณะอักษรศาสตร์ (BALAC)
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (EBA)
bulletคณะนิเทศศาสตร์
dot
คอร์สเตรียมสอบแพทย์ กสพท.
dot
bulletวิชา เฉพาะแพทย์
dot
การสอบวัดผลระดับสูง
dot
bulletTU - GET
bulletCU - TEP
bulletCU - AAT
bulletTOEIC
bulletNEW SAT (Redesigned 2016)
bulletACADEMIC WRITING (สด)
bulletACADEMIC WRITING (เรียนที่บ้าน)
dot
topicUK เรียนต่อต่างประเทศ
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletDownload รายละเอียดเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletคำถามที่พบบ่อย topicUK
dot
คอร์ส GAT
dot
bulletGAT วิเคราะห์
bulletGAT ภาษาอังกฤษ
bulletพื้นฐานภาษาอังกฤษ
bulletภาษาอังกฤษ ม.1 - ม.3
dot
คอร์ส PAT
dot
bulletPAT 1 (คณิตศาสตร์)
bulletPAT 3 (พื้นฐานวิศวะ)
bulletPAT 5 (วิชาชีพครู)
bulletPAT 7 (ภาษาจีน)
dot
คอร์สสอบตรง สทศ. และ O - NET
dot
bulletเตรียมสอบ ONET
bulletเตรียมสอบตรงกลาง สทศ.
bulletคณิตฯ สอบตรงกลาง สทศ.
dot
สังคมศึกษา ม.4 - ม.6
dot
bulletคอร์ส ประวัติศาสตร์
bulletคอร์ส สังคมศึกษา ม.4-6
dot
คอร์สสำหรับ ม.ต้น (ม.1- 3)
dot
bulletภาษาอังกฤษ ม.1 - ม.3
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ท็อปปิค อะคาเดมี่
WWW.2BTOPIC.COM | Facebook : www.facebook.com/topic2u | E Mail : info@2btopic.com
Copyright © 2011 2BTOPIC.COM

สาขาของ TOPIC ACADEMY
Be Come a Fan of TOPIC ACADEMY - สอบตรง ธรรมศาสตร์ และ จุฬา
 |