ReadyPlanet.com
dot dot
คอร์ส เตรียมสอบ LAW นิติศาสตร์ นานาชาติ สาขา กฎหมายธรกิจ (Business Law International Program)ธรรมศาสตร์

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือโทรสอบถามที่ 02 619 2700, 087215 6357

คอร์สเตรียมสอบตรงหลักสูตรนิติศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ (นานาชาติ)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์การศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติธรรมศาสตร์และจุฬา
สถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ท็อปปิค อะคาเดมี่

คอร์สเตรียมสอบตรงหลักสูตรนิติศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ (นานาชาติ)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

1. ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( สำหรับนักเรียนในประเทศไทย ) หรือเทียบเท่า
หากเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีใบเทียบวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ
2. ต้องมีผลสอบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อปนี้ และผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
(กรณีจบการศึกษาหรือคาดว่าจะจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ
และเป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ต้องยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ)
I IELTS ( Academic ) 6.0 ขึ้นไป หรือ
II TOEFL : CBT = 173 ขึ้นไป หรือ PBT = 500 ขึ้นไป หรือ IBT = 61 ขึ้นไป หรือ
III TU - GET 500 คะแนนขึ้นไป (คอร์สแนะนำคือ TU-GET) หรือ

เกณฑ์การคัดเลือกหลักสูตรนิติศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ (นานาชาติ)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

มี 2 ทางเลือกให้กับผู้สมัครสอบ (Track 1, Track 2) (อาจสมัครสอบได้ทั้ง 2 แบบ)
ทางเลือกที่ 1 (Track 1) (รับจำนวนประมาณ 60 คน) จะพิจารณาดังนี้
(Track 1 เปิดรับสมัครวันที่ 1 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560)
1. กรณีใช้ Old SAT ยื่นเฉพาะผลคะแนน Old SAT (ไม่ต้องสอบตรงเพิ่มเติมกับทางคณะอีก) 
โดยมีเงื่อนไขการพิจารณาดังนี้
-  คะแนนรวมทั้งหมด ต้องไม่ต่ำกว่า 1,300 คะแนน
   (รวม
ทั้ง 3 ชุด คือ Critical Reading + Mathematics + Writing ซึ่งมีคะแนนรวม 2,400 คะแนน)
   (คอร์สแนะนำคือ SAT I MATH + SAT ENG)
-  คะแนนในส่วน Critical Reading ต้องไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 800 คะแนน)
   (คอร์สแนะนำคือ SAT ENG)
-  คะแนนในส่วน Wrtiting ต้องไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 800 คะแนน)
   
(คอร์สแนะนำคือ ACADEMIC WRITING)
2. กรณีใช้ New SAT ยื่นเฉพาะผลคะแนน New SAT (ไม่ต้องสอบตรงเพิ่มเติมกับทางคณะอีก) 
โดยมีเงื่อนไขการพิจารณาดังนี้
-  คะแนนรวมทั้งหมด ต้องไม่ต่ำกว่า 850 คะแนน
   (รวม
ทั้ง 2 ชุด คือ Evidence-Based Reading and Writing + Mathematics ซึ่งมีคะแนนรวม 1,600 คะแนน)
   (คอร์สแนะนำคือ SAT I MATH + SAT ENG)
-  คะแนนในส่วน Evidence-Based Reading and Writing ต้องไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน 
   (จากคะแนนเต็ม 800 คะแนน) (คอร์สแนะนำคือ SAT ENG)
      * ทั้งนี้คะแนน SAT จะต้องเป็นผลคะแนนที่สอบหลังจากวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2015 เป็นต้นไปเท่านั้น
** ในกรณีใช้ผลคะแนน SAT ในการพิจารณา ผู้สมัครจะต้องดำเนินการขอให้ The College Board ส่งผลการทดสอบ
   ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์โดยตรงไปยังหลักสูตร โดยมีรหัส คือ 7429

2. Interview (โดยจะคัดเลือกจากผู้ที่มีผลคะแนน SAT สูงสุด 100 คนแรก)
(กรณีเป็นนักเรียนที่อยู่ต่างประเทศ และยังไม่จบการศึกษาภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
 สามารถแจ้งเพื่อขอสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ได้)
(จำนวนของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามการพิจารณาของโครงการ)
(Topic Academy จะจัดติวให้ฟรี !!! สำหรับนักเรียนของสถาบัน)
ทางเลือกที่ 2 (Track 2) (รับจำนวนประมาณ 60 คน) จะพิจารณาจากการจัดสอบโดยคณะเอง (TUAdLaw) ดังนี้
(Track 2 เปิดรับสมัครวันที่ 1 ธันวาคม 2559 - 15 กุมภาพันธ์ 2560)
1. สอบการอ่านภาษาอังกฤษ (Critical Reading)
(คอร์สแนะนำคือ READING COMPREHENSION)
2. สอบการเขียนเรียงความเรื่องทั่วไปเป็นภาษาอังกฤษ
(คอร์สแนะนำคือ ACADEMIC WRITING (GENERAL), WBMT)
3. Interview (โดยจะคัดเลือกจากผู้ที่มีผลคะแนนรวม สูงสุด 100 คนแรก)
(กรณีเป็นนักเรียนที่อยู่ต่างประเทศ และยังไม่จบการศึกษาภายในวันที่ 25 มีนาคม 2560 สามารถแจ้งเพื่อขอสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ได้)
(จำนวนของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามการพิจารณาของโครงการ)
(Topic Academy จะจัดติวให้ฟรี !!! สำหรับนักเรียนของสถาบัน)

กำหนดการสอบตรงหลักสูตรนิติศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ (นานาชาติ)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

1. สมัครเรียน (สามารถสมัครได้ทั้ง 2 Track)
Track 1 สมัครได้ในวันที่
  1 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560
(ยื่นผลคะแนน SAT สำหรับ Track 1 ในวันที่ 1 ธันวาคม - 15 กุมภาพันธ์ 2560)
Track 2 สมัครได้ในวันที่  1 ธันวาคม 2559 - 15 กุมภาพันธ์ 2560
*ในวันสมัครยังไม่ต้องยื่นเอกสารที่เป็นผลคะแนนใดๆ
2. สอบข้อเขียน (เฉพาะ Track 2) วันที่ 5 มีนาคม 2560 (@ มธ.ท่าพระจันทร์) (09.00 - 12.30)
(ยื่นผลคะแนน TU-GET/IELTS/TOEFL สำหรับ Track 2 ในวันที่ 5 มีนาคม 2560)
3. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
Track 1 ประกาศวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
Track 2 ประกาศวันที่ 23 มีนาคม 2560
4. สอบสัมภาษณ์ 
Track 1 สัมภาษณ์วันที่  5 มีนาคม 2560 (13.30 - 17.30) 
Track 2 สัมภาษณ์วันที่ 26 มีนาคม 2560 
5. ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
Track 1 ประกาศวันที่ 10 มีนาคม 2560
Track 2 ประกาศวันที่ 31 มีนาคม 2560

จำนวนรับของหลักสูตรนิติศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ (นานาชาติ)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1. ศูนย์ท่าพระจันทร์    จำนวน 120 คน
    (60 คนจาก Track 1 และ 60 คนจาก Track 2)

ตารางสอบตรงหลักสูตรนิติศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ (นานาชาติ)

เตรียมสอบ Track 2
(Track 2 สอบจริงวันที่ 5 มีนาคม 2560)

RDC – READING COMPREHENSION 
เนื้อหา : ภาษา เป็นสื่อกลางในการสื่อสาร ดังนั้น "การอ่าน" จึงเป็นการวัดการใช้ภาษาที่ดีอย่างยิ่งวิธีหนึ่ง ที่ซึ่งทุกๆ การสอบ ไม่ว่าจะเป็น GAT, ONET, สามัญ 9 วิชา, TU-GET, CU-TEP, CU-AAT. SAT I, TOEFL, IELTS, TOEIC นั้นนำไปออกข้อสอบ ซึ่งการสอบในแต่ละประเภทนั้น การสอบในส่วน Reading Comprehension ก็จะมีจุดเน้นที่แตกต่างกันออกไป แต่ทว่าอย่างไรก็ตามการอ่านให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะไม่ว่าจะเจอข้อสอบแบบใดก็ย่อมทำได้อย่างไม่ยาก ทั้งนี้เพราะข้อสอบใน part นี้ ถือเป็นการสอบที่เก็บคะแนนได้ง่ายๆ เพราะคำตอบนั้นอยู่ในคำถามอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องมีเทคนิคในการทำความเข้าใจ จึงจะสามารถทำข้อสอบได้เป็นอย่างดี และทำคะแนนได้เพิ่มสูงมากยิ่งขึ้น (ทั้งนี้หลายๆ คนมีปัญหาเรื่องการรู้ศัพท์แล้ว แกรมม่าได้แล้ว แต่ทว่าเมื่ออ่านในบทความก็ยังแปลผิด ซึ่งตรงนี้ต้องรีบแก้ไข เพื่อเพิ่มคะแนนให้สูงยิ่งขึ้น)
การนำไปใช้ประโยชน์ : หากน้องๆ ยังขาดความมั่นใจหรือความเข้าใจในการทำข้อสอบ part Reading Comprehention ไม่ควรลังเลในการเรียนคอร์สนี้อย่างแน่นอน
ผู้สอน : 1) ครูพี่ทาม์ย (Kru P’Tyme)
               มือฉมังด้านการระหว่างประเทศ และสุดยอดอาจารย์ติว GAT มือฉมัง ที่การันตีได้จากการได้รับเชิญให้สอน GAT ทั้งส่วนวิเคราะห์และภาษาอังกฤษในเวทีต่างๆ ระดับประเทศ เช่นโครงการ Peptien Genius Generation โครงการ Osotsapa Rord to University โครงการ Student Channel ซึ่งจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ Genius Camp โดยกรมประชาสัมพันธ์ รายการสอนศาสตร์ทางช่องทรูปลูปัญญา และยังได้เป็นวิทยาการรับเชิญจากโรงเรียบนชั้นนำทั่วประเทศ อาทิ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนนครสวรรค์ ฯลฯ ทั้งนี้เพราะพี่ทาม์ยมีเทคนิคที่ใช้อย่างได้ผลมาใช้กับน้องๆ ซึ่งต้องบอกได้คำเดียวว่า GAT > 250 ไม่ยากอย่างที่คิด (น้องๆ ต้องหมั่นฝึกฝนตามคำสั่งของพี่ทาม์ยอย่างเคร่งครัดด้วย) 
ค่าเรียน : รอบสด 2,200 บาท TOPIC BEST 2,200 บาท
 

คอร์ส READING COMPREHENSION (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99218300

99418300

2,200

 
ACADEMIC WRITING
เนื้อหา : เนื้อหาเน้นความรู้ทางด้านการเขียนตอบข้อสอบอัตนัยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบตรงในหลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ( รวมทั้งการทนทวนการใช้ GRAMMAR + VOCAB + IDIOM + ศัพท์เพาะทางวิชาการ ) เพื่อให้ได้คะแนนที่สูงขึ้น
การนำไปใช้ : ใช้สอบตรงหลักสูตรนานาชาติของ หลักสูตร BAS, BEC, BJM, จีนศึกษา, อินเดียศึกษา, กฎหมายเพื่อธุรกิจ ธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ รวมทั้งการนำไปใช้สอบแข่งขันต่างๆ
ผู้สอน : ทีมสอนภาษาอังกฤษ TOPIC ACADEMY
ด้วยมาตรฐานทีมสอนของ TOPIC ACADEMY ที่มีระบบการคัดเลือกผู้สอนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งคลังข้อมูลในการสอบ การเรียบเรียงเนื้อหา และทีมสอนซึ่งมีคุณภาพ ประสบการณ์อย่างยาวนาน ทำให้น้องๆ มั่นใจในคุณภาพได้อย่างแน่นอน
(สำหรับน้องๆ ที่สนใจเรียนวิชา GRAMMAR & READING และ VOCAB เพื่อปรับพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ สามารถดูรายละเอียดเพิ่ม คลิก http://www.2btopic.com/gat/basiceng.html)
จำนวนเรียน : ประมาณ 20 ชั่วโมง
ค่าเรียน : รอบสด 7,200 บาท
 
ACADEMIC WRITING (เน้น LL.B. และ BAS TU และ PBIC TU และ ASEAN-CHINESE STUDIES)

ACADEMIC WRITING
(เน้นเตรียมสอบ BAS TU  + PBIC TU + LAW TU + IAC TU+SPD TU)

*รอบเรียนแบบ Intense Live เรียนไม่เกิน 8 คน (สยามสแควร์)

รอบ

สอน

วันที่เรียน

วันเรียน

เวลาเรียน

สด @ สาขา

รหัสลงทะเบียน

ราคา

1

สด

31 ม.ค. – 9 ก.พ. 60

อังคาร - พฤหัสฯ

17.00 - 20.00

สยามสแควร์

12716098

7,200

1 สด 11 ก.พ. – 26 ก.พ. 60 เสาร์ – อาทิตย์ 09.30 – 12.30 สยามสแควร์ 12736091 7,200

2

สด

9 มี.ค. – 17 มี.ค. 60

อังคาร – ศุกร์

15.30 – 18.30

สยามสแควร์

12736092

7,200

3

สด

18 เม.ย. – 23 เม.ย. 60

ทุกวัน

15.30 – 18.30

สยามสแควร์

12706092

7,200

4

สด

10 มิ.ย. – 25 มิ.ย. 60

เสาร์ – อาทิตย์

15.30 – 18.30

สยามสแควร์

12706093

7,200

5

สด

15 ก.ค. – 30 ก.ค. 60

เสาร์ – อาทิตย์

15.30 – 18.30

สยามสแควร์

12706094

7,200

6

สด

16 ก.ย. – 1 ต.ค. 60

เสาร์ – อาทิตย์

15.30 – 18.30

สยามสแควร์

12706095

7,200

 
ACADEMIC WRITING (พื้นฐาน)

ACADEMIC WRITING (BASIC)
*รอบเรียนแบบ Intense Live เรียนไม่เกิน 8 คน (สยามสแควร์)

รอบ

สอน

วันที่เรียน

วันเรียน

เวลาเรียน

สด @ สาขา

รหัสลงทะเบียน

ราคา

1

สด

11 มี.ค. – 26 มี.ค. 60

เสาร์ – อาทิตย์

15.30 – 18.30

สยามสแควร์

12706091

7,200

การเขียนเรียงความสำหรับสอบตรง LAW (LL.B) ที่บ้าน

ความสำคัญ : การเขียนเรียงความเพื่อสอบตรงคณะนิติศาสตร์ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น แม้ว่าชื่อจะเป็น "การเขียนเรียงความ" แต่ทว่าในความจริงแล้ว การเขียนเรียงความนี้เป็นลักษณะของการ "เขียนตอบข้อสอบอัตนัยเชิงสังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์/นิติศาสตร์" ซึ่งน้องๆ จะไม่เคยเจอการเขียนตอบในรูปแบบนี้มาก่อนอย่างแน่นอนในระดับ ม.ปลาย (กล่าวคือข้อสอบส่วนนี้จะไม่เหมือนกับการเขียนเรียงความในวิชาภาษาไทยทั่วไป) อีกทั้งข้อสอบในส่วนนี้ยังเป็นข้อสอบส่วนที่ "ชี้เป็นชี้ตายว่าจะสอบติดหนือไม่" และน้องๆ ส่วนใหญ่มักจะละเลย ทำให้พลาดการสอบไปอย่างน่าเสียดาย ดังนั้นคอร์สนี้จึงเป็นคอร์สที่น้องๆ ต้องเตรียมตัว และต้องเตรียมไปกับ สุดยอดอันดับหนึ่งทางรัฐศาสตร์ กับครูพี่ทาม์ยที่ TOPIC ACADEMY เท่านั้น
เนื้อหา : เน้นการฝึกปฏิบัติ จะสอนวิธีการตีความ ตีโจทย์ให้แตก พร้อมทั้งหลักและวิธีการในการตอบคำถาม ตามแนวทางรัฐศาสตร์ สาขาต่างๆ โดยในคอร์สจะใช้ข้อสอบจริงพร้อมทั้งโจทย์ร่วมสมัยที่น่าสนใจ ในการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความชำนาญมากยิ่งขึ้น
เรียนได้ง่ายๆ ที่บ้าน (TOPIC PLUS) : การเรียนเน้นปฏิบัติ ดังนั้นจะวัดจากงานเขียน ซึ่งจะถูกตรวจอย่างละเอียดโดยตรงจากครูพี่ทาม์ยและทีมสอนขั้นเทพของ TOPIC ACADEMY ที่แบบอยู่ที่ไหนของประเทศ ก็ประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก
ค่าเรียน : รอบสด 7,200 บาท รอบ TOPIC BEST 7,200 บาท TOPIC PLUS 7,600 บาท
 

คอร์ส ACADEMIC WRITING เน้น LL.B. (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

(*หมายเหตุ* เนื่องจากคอร์สนี้มีลักษณะเป็น "การฝึกปฏิบัติ" ดังนั้นเมื่อน้องลงคอร์สนี้ ควรมีวินัยในตนเอง และส่งงานให้ครูพี่ทาม์ยตรวจผ่านช่องทางต่างๆ และพี่ทาม์ยจะตรวจงานพร้อม comment งานคืนให้ทาง E-Mail ไม่เกิน 3 วัน นับจากวันส่งงาน รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามที่ 02 251 8889, 087 2156357) 

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99227300

99427300

7,200


TOPIC PLUS –สะดวกสบาย เรียนได้ “ที่บ้าน” ทุกที่ทั่วประเทศ
(*หมายเหตุ* เนื่องจากคอร์สนี้มีลักษณะเป็น "การฝึกปฏิบัติ" ดังนั้นเมื่อน้องลงคอร์สนี้ ควรมีวินัยในตนเอง และส่งงานให้ครูพี่ทาม์ยตรวจผ่านช่องทางต่างๆ และพี่ทาม์ยจะตรวจงานพร้อม comment งานคืนให้ทาง E-Mail ไม่เกิน 3 วัน นับจากวันส่งงาน รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามที่ 02 251 8889, 087 2156357
รายละเอียดการเรียนแบบ TOPIC PLUS เพิ่มเติม คลิกที่นี่ >>>
ACADEMIC WRITING
เน้น LL.B. - ราคา 7,600 บาท
รหัสชำระเงิน : 99227600

TU – GET ( Intensive TU - GET )

เนื้อหา : เนื้อหาเน้นการบูรณาการเนื้อและการตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าและแนวข้อสอบที่น่าสนใจของ TU – GET อย่างเร่งรัด เพื่อการเตรียมพร้อมให้ได้คะแนนที่สูงขึ้นและเสริมสร้างเทคนิคในการทำข้อสอบให้ง่ายขึ้น
ผู้สอน : ทีมสอนภาษาอังกฤษ TOPIC ACADEMY
ด้วยมาตรฐานทีมสอนของ TOPIC ACADEMY ที่มีระบบการคัดเลือกผู้สอนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งคลังข้อมูลในการสอบ การเรียบเรียงเนื้อหา และทีมสอนซึ่งมีคุณภาพ ประสบการณ์อย่างยาวนาน ทำให้น้องๆ มั่นใจในคุณภาพได้อย่างแน่นอน
(สำหรับน้องๆ ที่สนใจเรียนวิชา GRAMMAR & READING และ VOCAB เพื่อปรับพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ สามารถดูรายละเอียดเพิ่ม คลิก http://www.2btopic.com/gat/basiceng.html)
ค่าเรียน : รอบสด 6,500 บาท TOPIC BEST 6,500 บาท

คอร์ส TU - GET (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99225100

99425100

6,500


เตรียมสอบ Track 1
(Track 1 ยื่นผลคะแนนไม่เกินวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560)

SAT I (MATH)
เนื้อหา :เนื้อหาเน้นการบูรณาการเนื้อและการตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าและแนวข้อสอบที่น่าสนใจของSAT ทั้งในส่วนของ MATHEMATICS PART (Arithmetic, Algebra, Geometry, Problem solving) อย่างเร่งรัด เพื่อการเตรียมพร้อมให้ได้คะแนนที่สูงขึ้นและเสริมสร้างเทคนิคในการทำข้อสอบให้ง่ายขึ้น
เหมาะสำหรับ : น้องๆ ม.4 – ม.6 และผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติและระดับปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ทั้งในประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก หรือน้องๆ ที่ต้องการฝึกฝนการทำข้อสอบและต้องการทำข้อสอบให้ได้คะแนนสูงขึ้น
ผู้สอน : ครูพี่ทาม์ย (Kru P’Tyme)
               ด้วยคะแนนสอบ SMART I ได้สูงกว่า 70% (ส่วนคณิตศาสตร์ 100 เต็ม) คะแนน SAT I ได้มากกว่า 75% ทั้งยังมีเป็นดีกรีนักเรียนทุนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาฯ (สวทช.) และทุนวิศวกรรมอีกหลายแห่ง บวกประสบการณ์ในการสอนยาวนานกว่า 9 ปี ได้รับเชิญให้ไปบรรยาย/สอนในเวทีระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำต่างๆ อย่างมากมาย พร้อมทั้งสามารถส่งน้องๆ เข้าเรียนต่อในรั้วแม่โดมได้กว่า 85% (100% สำหรับ GAT และ BMIR) ดังนั้นรับรองเลยว่าวิชานี้ ไม่ยากอย่างที่คิด
ค่าเรียน : TOPIC BEST 6,500 บาท

คอร์ส SAT I MATHEMATICS (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99226100

99426100

6,500

 
SAT I (ENG)

เนื้อหา : ภาษาอังกฤษที่ใช้สอบ SAT I และ CU - AAT ทั้งหมด (ทักษะด้านการอ่านบทความ คำศัพท์ และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ)
ผู้สอน : ครูพี่ทาม์ย สุดยอดติวเตอร์มือวางอันดับหนึ่งของประเทศ ที่จะทำให้น้องๆ คะแนนพุ่งสูงขึ้นได้อย่างง่ายดาย
(สำหรับน้องๆ ที่สนใจเรียนวิชา GRAMMAR & READING และ VOCAB เพื่อปรับพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ สามารถดูรายละเอียดเพิ่ม คลิก http://www.2btopic.com/gat/basiceng.html)
ค่าเรียน : TOPIC BEST 6,000 บาท
 

คอร์ส SAT I ENG (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99226300

99426300

6,500


 
TU INTER

คอร์ส เตรียมสอบ BMIR รัฐศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ BE เศรษฐศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ BAS คณะศิลปศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ BEC คณะศิลปศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ BJM คณะวารสารฯ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ INDIA N STUDIES อินเดียศึกษา อินเตอร์ ( PBIC ) ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ CHINESE STUDIES จีนศึกษา อินเตอร์ ( PBIC ) ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ THAI STUDIES ไทยศึกษา อินเตอร์ ( PBIC ) ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ นโยบายและการพัฒนาชุมชน คณะ สังคมสงเคราะห์ ศาสตร์ อินเตอร์ ( SPD ) ธรรมศาสตร์
คอร์สเตรียมสอบตรง หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา นวัคกรรมการบริการ (BSI) นานาชาติ วิทยาลัยนวัตกรรม (อินเตอร์) ธรรมศาสตร์
คอร์สสอบตรง วิทยาศาสตร์ อุตสาหการ และ การจัดการ (ISC) คณะวิทยาศาสตร์ ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ IAC ( International Studies on ASEAN - China) ศิลปศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ UDDI คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์
เตรียมสอบตรง BBA ธรรมศาสตร์bulletประวัติและพันธกิจของสถาบัน
bulletบรรยากาศของสถาบัน
bulletความสำเร็จของเรา
bulletTOPIC โดดเด่นอย่างไร
bulletทีมสอนของสถาบัน
bulletคอร์สเรียนทั้งหมดของ TOPIC
bulletกิจกรรมต่างๆ ของเรา
bulletคอร์สที่เปิดร่วมกับสถาบัน JIA
bulletDownload โบรชัวร์
bulletHot Promotion!!
bulletTOPIC PACKAGE
bulletตารางรอบสด มกรา - ธันวา 60
bulletDownload ตารางรอบสด
bulletDownload ตารางสอบต่างๆ
dot
ระบบเรียนออนไลน์
dot
bulletระบบเรียนออนไลน์ (TOPIC EASY)
dot
การสมัครเรียน/วิธีการชำระเงิน
dot
bulletวิธีการสมัครเรียน/วิธีการชำระเงิน
bulletระบบจองคอร์สออนไลน์
dot
คอร์สสอบตรง ธรรมศาสตร์
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletTU STAR (ใช้สอบตรง มธ 14 คณะ)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์ (SEAS)
bulletสั่งซื้อหนังสือสรุปข่าว 59
bulletเรียงความรัฐศาสตร์ (เรียนที่บ้าน)
bulletคณะสังคมวิทยาฯ (วิจัยสังคม)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (รัสเซียศึกษา)
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์ (EBM)
bulletสั่งซื้อคู่มือสอบตรงคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletสอบตรงวิทย์กีฬา สหเวชศาสตร์
bulletการจัดการมรดกฯ (BMCI)
bulletคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
bulletคณะศึกษาศาสตร์
bulletสหวิทยาการสังคมศาสตร์
dot
สอบตรง TU INTER
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์ (BMIR)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (BE)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BAS)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BEC)
bulletคณะวารสารฯ (BJM)
bulletจีนศึกษา ( PBIC )
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletอินเดียศึกษา ( PBIC )
bulletคณะนิติศาสตร์ (LAW)
bulletคณะสถาปัตย์ (UDDI)
bulletอาเซียน - จีนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (IAC)
bulletคณะวิทยาศาสตร์ (ISC)
bulletนวัตกรรมการบริการ (BSI)
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ (SPD)
bulletไทยศึกษา ( PBIC )
dot
คอร์สสอบตรง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
dot
bulletคณะนิเทศศาสตร์
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletคณะบัญชี จุฬาฯ
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะอักษรศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะครุศาสตร์
bulletเตรียมสอบวิชาพื้นฐาน ปี 61
dot
สอบตรง CU INTER
dot
bulletคณะอักษรศาสตร์ (BALAC)
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (EBA)
bulletคณะนิเทศศาสตร์
dot
คอร์สเตรียมสอบแพทย์ กสพท.
dot
bulletวิชา เฉพาะแพทย์
dot
การสอบวัดผลระดับสูง
dot
bulletTU - GET
bulletCU - TEP
bulletCU - AAT
bulletTOEIC
bulletSAT I (International)
bulletACADEMIC WRITING (สด)
bulletACADEMIC WRITING (เรียนที่บ้าน)
dot
topicUK เรียนต่อต่างประเทศ
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletDownload รายละเอียดเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletคำถามที่พบบ่อย topicUK
dot
คอร์ส GAT
dot
bulletGAT วิเคราะห์
bulletGAT ภาษาอังกฤษ
bulletพื้นฐานภาษาอังกฤษ
bulletภาษาอังกฤษ ม.1 - ม.3
dot
คอร์ส PAT
dot
bulletPAT 1 (คณิตศาสตร์)
bulletPAT 3 (พื้นฐานวิศวะ)
bulletPAT 5 (วิชาชีพครู)
bulletPAT 7 (ภาษาจีน)
dot
คอร์สสอบตรง สทศ. และ O - NET
dot
bulletเตรียมสอบ ONET
bulletเตรียมสอบตรงกลาง สทศ.
bulletคณิตฯ สอบตรงกลาง สทศ.
dot
สังคมศึกษา ม.4 - ม.6
dot
bulletคอร์ส ประวัติศาสตร์
bulletคอร์ส สังคมศึกษา ม.4-6
dot
คอร์สสำหรับ ม.ต้น (ม.1- 3)
dot
bulletภาษาอังกฤษ ม.1 - ม.3
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ท็อปปิค อะคาเดมี่
WWW.2BTOPIC.COM | Facebook : www.facebook.com/topic2u | E Mail : info@2btopic.com
Copyright © 2011 2BTOPIC.COM

สาขาของ TOPIC ACADEMY
Be Come a Fan of TOPIC ACADEMY - สอบตรง ธรรมศาสตร์ และ จุฬา
 |