ReadyPlanet.com
dot dot
คอร์ส เตรียมสอบ นโยบายและการพัฒนาชุมชน คณะ สังคมสงเคราะห์ ศาสตร์ อินเตอร์ ( SPD ) ธรรมศาสตร์

 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือโทรสอบถามที่ 02 619 2700, 087215 6357


คอร์สเตรียมสอบตรงหลักสูตรนโยบาลและการพัฒนาสังคม (นานาชาติ) : SPD
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

(สำหรับคอร์สเตรียมสอบคณะสังคมสงเคราะห์ฯ (ภาคไทย) ธรรมศาสตร์ คลิกที่นี่ >>>)

รายละเอียดหลักสูตรนโยบาลและการพัฒนาสังคม (นานาชาติ) : SPD
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปีการศึกษา 2561
(รับตรงผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1 ,รอบที่ 3 และ รอบที่ 5)
(วิชา ความถนัดทางรัฐศาสตร์ (BMIR) และ เรียงความ จัดสอบจริง 10 มีนาคม 2561)
(TU-GET จัดสอบทุกเดือน คะแนนเก็บได้ 2 ปี รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>>)

 

วันสอบจริง

GAT / PAT

O - NET

9 วิชาสามัญ

สอบข้อเขียน SPD

24 – 27 กุมภา 61

3 – 4 มีนา 61

17 – 18 มีนา 61

31 มีนา 61

 

รอบสมัคร

คณะ/สาขาวิชา

จำนวน

วิชาที่ใช้สอบ / คอร์สแนะนำ

ระบบ TCAS
รอบที่ 1

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (SPD)

คุณสมบัติ

1. กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
ในระดับชั้น ม.
6 หรือ เทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศ

2. สำหรับนักเรียนในประเทศไทย สายสามัญ
GPAX > 2.50 หรือ คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์และสังคมศึกษา > 2.50
(กรณีจบการศึกษาแล้ว ใช้เกรด
6 เทอม
กรณีกำลังศึกษาใช้เกรด
5 เทอม)

3. สำหรับผู้ใช้ผลสอบ GCE / GCSE / IGCSE ต้องสอบผ่ายอย่างต่ำ 5 วิชา โดยรายวิชาไม่ซ้ำกัน และเกรดในแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ำกว่า C
โดยไม่นับรวมผลสอบวิชาภาษาไทย

4. สำหรับผู้สมัครสอบโดยใช้ผลสอบ GED ต้องมีคะแนนรวมขั้นต่ำ 2,500 คะแนน และต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 5 รายวิชาไม่ซ้ำกัน

5. สำหรับผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบของประเทศนิวซีแลนด์ ต้องได้เกรดเฉลี่ยเทียบเท่า 2.5 ตามการคำนวณของ NZQA

6. มีผลสอบอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจนถึงวันยื่นใบสมัคร
-
TU-GET > 500
(คอร์สแนะนำคือ TU-GET)
 
หรือ
- IELTS (ACADEMIC) > 6.0 หรือ
- TOEFL (CBT) > 173 หรือ
- TOEFL (IBT) > 61 หรือ
-
TOEFL (PBT) > 500 หรือ
-
OLD SAT (WRITING) > 400 หรือ
-
NEW SAT (EVIDENCE-BASED READING AND WRITING) > 450
(คอร์สแนะนำคือ SAT ENG)

15 คน

เกณฑ์การพิจารณา

1. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ตามที่โครงการจัดสอบ

2. คณะจะดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเพื่อเข้าสัมภาษณ์
โดยพิจารณาจาก
2 กรณี คือ


กรณีที่
1 ผู้สมัครสัญชาติไทย พิจารณาจาก

-          ผลการศึกษา

-          ผลการสอบภาษาอังกฤษ

-          ผลการศึกษาการเข้าร่วมเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม และใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์และเรียนในโรงเรียนมัธยมปลายท้องถิ่นต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ อย่างน้อย
1 ปีการศึกษา หรือเป็นผูสำเร็จการศึกษาในระดับม.ปลาย หรือเทียบเท่าในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ

-          เอกสารแสดงความสนใจเข้าศึกษา (Statement of Purpose)

 

กรณีที่ 2 ผู้สมัครชาวต่างชาติ พิจารณาจาก

-          ผลการศึกษา

-          ผลการสอบภาษาอังกฤษ

-          หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน ต้องปฏิบัติงานอย่างน้อย 2 ปี

-          เอกสารแสดงความสนใจเข้าศึกษา (Statement of Purpose)

 

ระบบ TCAS
รอบที่ 3

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (SPD)

คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ต่างๆ เหมือนกันกับ TCAS รอบที่ 1

40 คน

1. สอบเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ในหัวข้อเกี่ยวกับนโยบายสังคมและการพัฒนา (SPD)  
(คอร์สแนะนำคือ 
ACADEMIC WRITING (GENERAL),
ACADEMIC WRITING (SPD)

...ดูรายละเอียดได้ด้านล่าง)

2. สอบสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ)

ระบบ TCAS
รอบที่ 5

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (SPD)

คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ต่างๆ เหมือนกันกับ TCAS รอบที่ 1

5 คน

1. สอบเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ในหัวข้อเกี่ยวกับนโยบายสังคมและการพัฒนา (SPD)  
(คอร์สแนะนำคือ 
ACADEMIC WRITING (GENERAL),
ACADEMIC WRITING (SPD)

...ดูรายละเอียดได้ด้านล่าง)

2. สอบสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ)

 

วางแผนการเรียน สำหรับ TCAS ครบทุกรอบ ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (SPD)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิชาที่ใช้สอบ

กลุ่มวิชา

คอร์สแนะนำ

1. สอบเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ในหัวข้อเกี่ยวกับนโยบายสังคมและการพัฒนา (SPD)

ACADEMIC WRITING

ACADEMIC WRITING (GENERAL)

ACADEMIC WRITING (SPD)

กรณีเลือกยื่นคะแนน
TU-GET

TU-GET

TU-GET

กรณีเลือกยื่นคะแนน
NEW SAT Evidence-Based Reading and Writing)

NEW SAT

SAT ENG

 

กำหนดการสอบตรงตรงหลักสูตรนโยบาลและการพัฒนาสังคม (นานาชาติ) : SPD
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปีการศึกษา 2561

กำหนดการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1 (สมัครตรงกับมหาวิทยาลัย)
1.       สมัครรอบที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่  2 - 20 ตุลาคม 2560
2.   ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ ทางคณะจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
3.   สอบสัมภาษณ์  25 พฤศจิกายน 2560
4.   ประกาศผล  6 ธันวาคม 2560
5.   ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House รอบที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2560

 

6.    ทปอ. ส่งรายชื่อให้มหาวิทยาลัยประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
Clearing House รอบที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ธันวาคม 2560
กำหนดการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 (สมัครผ่านระบบ TCAS)
1.      สมัครรอบที่ 3 วันที่  9 - 13 พฤษภาคม 2561
(ทปอ. เป็นส่วนกลางในการรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของ ทปอ. (http://a.cupt.net) 
ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชา โดยไม่มีลำดับ)
 
2.   ชำระค่าสมัคร วันที่ 9 - 14 พฤษภาคม 2561
3.   ทปอ. ส่งข้อมูลการสมัครให้มหาวิทยาลัย 16 พฤษภาคม 2561
4.   มหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือก และส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้กับ ทปอ.  23 พฤษภาคม 2561
5.   ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House รอบที่ 3 วันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2561
6.    ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
7.   ผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ วันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2561
8.   ประกาศผลสัมภาษณ์ วันที่ 6 มิถุนายน 2561 

ตารางเรียนคอร์สสอบตรง SPD สังคมสงเคราะห์ นานาชาติ ธรรมศาสตร์ 
(วิชา เรียงความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอังกฤษและอเมริกันศึกษา จัดสอบจริง 11 มีนาคม 2561)
(TU-GET จัดสอบทุกเดือน คะแนนเก็บได้ 2 ปี รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>>)

 TOPIC ACADEMY | คอร์สเตรียมสอบ SPD

 

*สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงตารางเรียนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ACADEMIC WRITING
เนื้อหา : เนื้อหาเน้นความรู้ทางด้านการเขียนตอบข้อสอบอัตนัยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบตรงในหลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ( รวมทั้งการทนทวนการใช้ GRAMMAR + VOCAB + IDIOM + ศัพท์เพาะทางวิชาการ ) เพื่อให้ได้คะแนนที่สูงขึ้น
การนำไปใช้ ใช้สอบตรงหลักสูตรนานาชาติของ หลักสูตร BAS, BEC, BJM, จีนศึกษา ธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ รวมทั้งการนำไปใช้สอบแข่งขันต่างๆ
ผู้สอน : ทีมสอนภาษาอังกฤษ TOPIC ACADEMY
            ด้วยมาตรฐานทีมสอนของ TOPIC ACADEMY ที่มีระบบการคัดเลือกผู้สอนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งคลังข้อมูลในการสอบ การเรียบเรียงเนื้อหา และทีมสอนซึ่งมีคุณภาพ ประสบการณ์อย่างยาวนาน ทำให้น้องๆ มั่นใจในคุณภาพได้อย่างแน่นอน
(สำหรับน้องๆ ที่สนใจเรียนวิชา GRAMMAR & READING และ VOCAB เพื่อปรับพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ สามารถดูรายละเอียดเพิ่ม คลิก http://www.2btopic.com/gat/basiceng.html)
จำนวนเรียน : ประมาณ 20 ชั่วโมง
ค่าเรียน : รอบสด 7,200 บาท
 
ACADEMIC WRITING (เน้น BAS TU + PBIC TU + IAC TU + LAW TU + SPD TU)

ACADEMIC WRITING 
(เน้นเตรียมสอบ BAS TU  + PBIC TU + LAW TU + IAC TU+SPD TU)

*รอบเรียนแบบ Intense Live เรียนไม่เกิน 8 คน (สยามสแควร์)

รอบ

สอน

วันที่เรียน

วันเรียน

เวลาเรียน

สด สาขา

รหัสลงทะเบียน

ราคา

3

สด

20 พ.ค. - 4 มิ.ย. 60

เสาร์ – อาทิตย์

15.30 – 18.30

สยามสแควร์

12706092

7,200

4

สด

10 มิ.ย. – 25 มิ.ย. 60

เสาร์ – อาทิตย์

15.30 – 18.30

สยามสแควร์

12706093

7,200

5

สด

15 ก.ค. – 30 ก.ค. 60
(เต็ม)

เสาร์ – อาทิตย์

15.30 – 18.30

สยามสแควร์

12706094

7,200

6

สด

16 ก.ย. – ต.ค. 60
(เต็ม)

เสาร์ – อาทิตย์

15.30 – 18.30

สยามสแควร์

12706095

7,200

7 สด 17 ต.ค. – 22 ต.ค. 60
(เหลือ 4 ที่นั่ง)
ทุกวัน 15.30 – 18.30 สยามสแควร์ 12706096 7,200
8 สด ธ.ค. – 24 ธ.ค. 60
(เหลือ 8 ที่นั่ง)
เสาร์ – อาทิตย์ 13.00 – 16.00 สยามสแควร์ 10536094 7,200
 

 

ACADEMIC WRITING (พื้นฐาน)

ACADEMIC WRITING (BASIC)
*รอบเรียนแบบ Intense Live เรียนไม่เกิน 8 คน (สยามสแควร์)

รอบ

สอน

วันที่เรียน

วันเรียน

เวลาเรียน

สด @ สาขา

รหัสลงทะเบียน

ราคา

1

สด

11 มี.ค. – 26 มี.ค. 60

เสาร์ – อาทิตย์

15.30 – 18.30

สยามสแควร์

12706091

7,200


TopicAcademy สถาบันอันดับหนึ่งในการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ... คลิกเพื่อดูตารางเรียน TU-GET

 
TU INTER

คอร์ส เตรียมสอบ BMIR รัฐศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ BE เศรษฐศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ BAS คณะศิลปศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ BEC คณะศิลปศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ BJM คณะวารสารฯ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ INDIA N STUDIES อินเดียศึกษา อินเตอร์ ( PBIC ) ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ CHINESE STUDIES จีนศึกษา อินเตอร์ ( PBIC ) ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ THAI STUDIES ไทยศึกษา อินเตอร์ ( PBIC ) ธรรมศาสตร์
คอร์สเตรียมสอบตรง หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา นวัคกรรมการบริการ (BSI) นานาชาติ วิทยาลัยนวัตกรรม (อินเตอร์) ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ IAC ( International Studies on ASEAN - China) ศิลปศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ LAW นิติศาสตร์ นานาชาติ สาขา กฎหมายธรกิจ (Business Law International Program)ธรรมศาสตร์
เตรียมสอบตรง BBA ธรรมศาสตร์bulletประวัติและพันธกิจของสถาบัน
bulletบรรยากาศของสถาบัน
bulletความสำเร็จของเรา
bulletTOPIC โดดเด่นอย่างไร
bulletทีมสอนของสถาบัน
bulletคอร์สเรียนทั้งหมดของ TOPIC
bulletกิจกรรมต่างๆ ของเรา
dot
ตารางเรียน / Promotion
dot
bulletDownload โบรชัวร์
bulletHot Promotion!!
bulletTOPIC PACKAGE
bulletตารางรอบสด พฤษภา - ธันวา 60
bulletDownload ตารางรอบสด
bulletDownload ตารางสอบต่างๆ
dot
ระบบเรียนออนไลน์
dot
bulletระบบเรียนออนไลน์ (TOPIC EASY)
dot
การสมัครเรียน/วิธีการชำระเงิน
dot
bulletวิธีการสมัครเรียน/วิธีการชำระเงิน
bulletระบบจองคอร์สออนไลน์
dot
Topic Activities
dot
bulletTopic On Media
bulletTopic to School
dot
คอร์สสอบตรง ธรรมศาสตร์
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์ (SEAS)
bulletสั่งซื้อหนังสือสรุปข่าว 60
bulletเรียงความรัฐศาสตร์ (เรียนที่บ้าน)
bulletคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
bulletคณะศิลปศาสตร์ (รัสเซียศึกษา)
bulletสั่งซื้อคู่มือสอบตรงคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletคณะสถาปัตย์ (การผังเมือง)
bulletการจัดการมรดกฯ (BMCI)
bulletคณะวารสารฯและสื่อสารมวลชน
bulletคณะศึกษาศาสตร์
bulletสหวิทยาการสังคมศาสตร์
dot
สอบตรง TU INTER
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์ (BMIR)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (BE)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BAS)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BEC)
bulletคณะวารสารฯ (BJM)
bulletจีนศึกษา ( PBIC )
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletอินเดียศึกษา ( PBIC )
bulletคณะนิติศาสตร์ (LAW)
bulletอาเซียน - จีนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (IAC)
bulletนวัตกรรมการบริการ (BSI)
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ (SPD)
bulletไทยศึกษา ( PBIC )
dot
คอร์สสอบตรง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
dot
bulletคณะนิเทศศาสตร์
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletคณะบัญชี จุฬาฯ
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะอักษรศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะครุศาสตร์
bulletเตรียมสอบวิชาพื้นฐาน ปี 61
dot
สอบตรง CU INTER
dot
bulletคณะอักษรศาสตร์ (BALAC)
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (EBA)
bulletคณะนิเทศศาสตร์
dot
คอร์สเตรียมสอบแพทย์ กสพท.
dot
bulletวิชา เฉพาะแพทย์
dot
การสอบวัดผลระดับสูง
dot
bulletTU - GET
bulletCU - TEP
bulletCU - AAT
bulletTOEIC
bulletNEW SAT (Redesigned 2016)
bulletACADEMIC WRITING (สด)
bulletACADEMIC WRITING (เรียนที่บ้าน)
dot
topicUK เรียนต่อต่างประเทศ
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletDownload รายละเอียดเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletคำถามที่พบบ่อย topicUK
dot
คอร์ส GAT
dot
bulletGAT วิเคราะห์
bulletGAT ภาษาอังกฤษ
bulletพื้นฐานภาษาอังกฤษ
bulletภาษาอังกฤษ ม.1 - ม.3
dot
คอร์ส PAT
dot
bulletPAT 1 (คณิตศาสตร์)
bulletPAT 3 (พื้นฐานวิศวะ)
bulletPAT 5 (วิชาชีพครู)
bulletPAT 7 (ภาษาจีน)
dot
คอร์สสอบตรง สทศ. และ O - NET
dot
bulletเตรียมสอบ ONET
bulletเตรียมสอบตรงกลาง สทศ.
bulletคณิตฯ สอบตรงกลาง สทศ.
dot
สังคมศึกษา ม.4 - ม.6
dot
bulletคอร์ส ประวัติศาสตร์
bulletคอร์ส สังคมศึกษา ม.4-6
dot
คอร์สสำหรับ ม.ต้น (ม.1- 3)
dot
bulletภาษาอังกฤษ ม.1 - ม.3
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ท็อปปิค อะคาเดมี่
WWW.2BTOPIC.COM | Facebook : www.facebook.com/topic2u | E Mail : info@2btopic.com
Copyright © 2011 2BTOPIC.COM

สาขาของ TOPIC ACADEMY
Be Come a Fan of TOPIC ACADEMY - สอบตรง ธรรมศาสตร์ และ จุฬา
 |