ReadyPlanet.com
dot dot
คอร์ส เตรียมสอบ BEC คณะศิลปศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์

คอร์สเตรียมสอบตรงหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ : BEC (นานาชาติ)
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

(สำหรับคอร์สเตรียมสอบคณะศิลปศาสตร์ (ภาคไทย) ธรรมศาสตร์ คลิกที่นี่ >>>)

รายละเอียดการสอบตรงหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ : BEC (นานาชาติ)
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(รับตรงผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1, รอบที่ 3 และ รอบที่ 5)
(วิชา การสอบข้อเขียน BEC จัดสอบจริง 24 มีนาคม 2561)
(TU-GET จัดสอบทุกเดือน คะแนนเก็บได้ 2 ปี รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>>)

วันสอบจริง

GAT / PAT

O - NET

9 วิชาสามัญ

สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ BEC

24 – 27 กุมภา 61

3 – 4 มีนา 61

17 – 18 มีนา 61

24 มีนา 61


รอบสมัคร

คณะ/สาขาวิชา

จำนวน

วิชาที่ใช้สอบ / คอร์สแนะนำ

ระบบ TCAS

รอบที่ 1

คณะศิลปศาสตร์ (BEC = ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ)

คุณสมบัติ

1.    กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
ในระดับชั้น ม.
6 หรือ เทียบเท่า

2.    มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 5 เทอม > 3.00 หรือ

3.    สำหรับผู้ใช้ผลสอบ IGCSE ต้องใช้ผลคะแนน 5 วิชา โดยรายวิชาไม่ซ้ำกัน (ทั้งนี้ไม่นับรวมผลสอบวิชาภาษาไทย)

4.    สำหรับผู้ใช้ผลสอบ GED ต้องมีคะแนนรวมขั้นต่ำ 2,250 คะแนน

5.    มีผลสอบอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจนถึงวันยื่นใบสมัคร
- IELTS (ACADEMIC) > 6.5 หรือ
- TOEFL (IBT) > 80 หรือ
-
NEW SAT (EVIDENCE-BASED READING AND WRITING) > 350
(คอร์สแนะนำคือ SAT ENG)

20 คน

เกณฑ์การพิจารณา

พิจารณาจาก Portfolio ดังนี้

-          ประกาศนียบัตรเกี่ยวกับการแข่งขันภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาที่สามจากสถาบันภายนอก/ภายใน ระดับจังหวัด/ระดับภูมิภาค

-          ประสบการณ์การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน

-          การเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางด้านธุรกิจ

และสอบสัมภาษณ์

ระบบ TCAS

รอบที่ 3

คณะศิลปศาสตร์ (BEC = ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ)

คุณสมบัติ

1.       GPAX 5 เทอม > 2.75 หรือ GPAX 6 เทอม > 2.50

2.       สำหรับผู้ใช้ผลสอบ IGCSE ต้องใช้ผลคะแนน 5 วิชา โดยรายวิชาไม่ซ้ำกัน (ทั้งนี้ไม่นับรวมผลสอบวิชาภาษาไทย)

3.       สำหรับผู้ใช้ผลสอบ GED ต้องมีคะแนนรวมขั้นต่ำ 2,250 คะแนน

4.       มีผลสอบอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจนถึงวันยื่นใบสมัคร
-
TU-GET > 500
(คอร์สแนะนำคือ TU-GET)
 
หรือ
- IELTS (ACADEMIC) > 6.0 หรือ
- TOEFL (IBT) > 61 หรือ
-
NEW SAT (EVIDENCE-BASED READING AND WRITING) > 400
(คอร์สแนะนำคือ SAT ENG)

70 คน

1. สอบข้อเขียน Language Use
(คอร์สแนะนำคือ 
GMR = INTENSIVE RAMMAR
STC = SENTENCE AND CLOZE TEST
...คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

2. สอบข้อเขียน Reading Comprehension
(คอร์สแนะนำคือ 
RDC =  READING COMPREHENSION
...คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

3. สอบเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ Essay  
(คอร์สแนะนำคือ 

ACADEMIC WRITING (GENERAL),
ACADEMIC WRITING (BEC)
...ดูรายละเอียดได้ด้านล่าง)

2. สอบสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ)

ระบบ TCAS

รอบที่ 4

คณะศิลปศาสตร์ (BEC = ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ)

คุณสมบัติ

1.    กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
ในระดับชั้น ม.
6 หรือ เทียบเท่า

2.    มีผลสอบอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจนถึงวันยื่นใบสมัคร
- TU-GET > 500
(คอร์สแนะนำคือ TU-GET) หรือ
- IELTS (ACADEMIC) > 6.0 หรือ
- TOEFL (IBT) > 61

5 คน

พิจารณาโดยใช้ผลดังต่อไปนี้
1. GPAX 20%
2. ONET 30%
(คอร์สแนะนำคือ ONET ...คลิกดูรายละเอียด)
(คะแนน ONET ภาษาอังกฤษ จะต้อง > 70)

3. GAT 50%
(คอร์สแนะนำคือ GAT ...คลิกดูรายละเอียด)

ระบบ TCAS

รอบที่ 5

คณะศิลปศาสตร์ (BEC = ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ)

คุณสมบัติ

หลักเกณฑ์ต่างๆ เหมือนกันกับ TCAS รอบที่ 3

5 คน

เกณฑ์การพิจารณา

พิจารณาจากคะแนนสอบข้อเขียน + สัมภาษณ์จากรอบที่ 3 (จะไม่เปิดรับหากโครงการรับนักศึกษาเต็มล้วจากรอบที่ 1 และ 3)


วางแผนการเรียน สำหรับ TCAS ครบทุกรอบ ของคณะศิลปศาสตร์ นานาชาติ
(BEC – การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิชาที่ใช้สอบ

กลุ่มวิชา

คอร์สแนะนำ

1. สอบข้อเขียน

ACADEMIC WRITING (ESSAY)

ACADEMIC WRITING (GENERAL),

ACADEMIC WRITING (BEC)

LANGUAGE USE

GMR = INTENSIVE RAMMAR

STC = SENTENCE AND CLOZE TEST

READING COMPREHENSION

RDC =  READING COMPREHENSION

กรณีเลือกยื่นคะแนน
TU-GET

TU-GET

TU-GET

กรณีเลือกยื่นคะแนน
NEW SAT Evidence-Based Reading and Writing)

NEW SAT

SAT ENG

กรณีสมัครรอบที่ 4

ONET

ONET

GAT

GAT

 
กำหนดการสอบตรงหลักสูตรหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ : BEC (นานาชาติ)
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
กำหนดการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1 (สมัครตรงกับมหาวิทยาลัย)
1.       สมัครรอบที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่  2 - 20 ตุลาคม 2560
2.   ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ ทางคณะจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
3.   สอบสัมภาษณ์  25 พฤศจิกายน 2560
4.   ประกาศผล  6 ธันวาคม 2560
5.   ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House รอบที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2560
6.    ทปอ. ส่งรายชื่อให้มหาวิทยาลัยประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
Clearing House รอบที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ธันวาคม 2560
กำหนดการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 (สมัครผ่านระบบ TCAS)
1.      สมัครรอบที่ 3 วันที่  9 - 13 พฤษภาคม 2561
(ทปอ. เป็นส่วนกลางในการรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของ ทปอ. (http://a.cupt.net) 
ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชา โดยไม่มีลำดับ)
 
2.   ชำระค่าสมัคร วันที่ 9 - 14 พฤษภาคม 2561
3.   ทปอ. ส่งข้อมูลการสมัครให้มหาวิทยาลัย 16 พฤษภาคม 2561
4.   มหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือก และส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้กับ ทปอ.  23 พฤษภาคม 2561
5.   ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House รอบที่ 3 วันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2561
6.    ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
7.   ผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ วันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2561
8.   ประกาศผลสัมภาษณ์ วันที่ 6 มิถุนายน 2561 

ตารางเรียนคอร์สสอบตรง BEC (นานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(วิชา การสอบข้อเขียน BEC จัดสอบจริง 24 มีนาคม 2561)
(TU-GET จัดสอบทุกเดือน คะแนนเก็บได้ 2 ปี รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>>)

 TOPIC ACADEMY | คอร์สเตรียมสอบ BEC
*สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงตารางเรียนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
GMR – INTENSIVE GRAMMAR
 
เนื้อหา : คอร์สเดียวที่จะทำให้น้องๆ เข้าใจถึงโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุด เนื่องจาก Grammar เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่จะทำให้น้องๆเข้าใจในภาษาอังกฤษในด้านอื่นๆต่อไป ด้วยเทคนิคพิเศษต่างๆ ที่จะช่วยเพิ่มคะแนนสอบของน้องๆทั้งในโรงเรียนและการสอบแอดมิชชั่น พร้อมการนำเอาไปต่อยอดในการทำข้อสอบระดับประเทศอย่างข้อสอบ GAT/ONET/ 9 วิชาสามัญ/สอบตรง ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
ค่าเรียน : รอบสด 3,200 บาท TOPIC BEST 3,200 บาท

คอร์ส INTENSIVE GRAMMAR (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99218000

99418000

3,200


TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส INTENSIVE GRAMMAR (GMR)
ราคา 3,200 บาท

สมัครเรียน >>>

 
AGMR – ADVANCE GRAMMAR
 
เนื้อหา : พัฒนาต่อยอดความรู้ GRAMMAR ในระดับสูงมากยิ่งขึ้น จากคอร์ส INTENSIVE GRAMMAR เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการสอบระดับสูงขึ้นไป เช่นการสอบ TU-GET, CU-TEP, SAT, TOEIC, IELTS, TOEFLS, ACADEMIC WRITING เป็นต้น ซึ่งการสอบข้างต้นนั้นจะมีระดับการสอบที่ยาก และมีความซับซ้อน มีลูกเล่นที่คอยหลอกล่อให้ทำผิดอยู่อย่างมากมาย ซึ่งคอร์สนี้จะทำให้ระดับความรู้ในโครงสร้างภาษาอังกฤษแข็งแรง แข็งแกร่ง และพร้อมที่จะนำไปต่อยอดในการทำข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดแน่นอน
ค่าเรียน : รอบสด 3,200 บาท TOPIC BEST 3,200 บาท
 

คอร์ส ADVANCE GRAMMAR

รอบ

สอน

วันที่เรียน

วันเรียน

เวลาเรียน

สด สาขา

รหัสลงทะเบียน

ราคา

1

สด

12 ส.ค. – 27 ส.ค. 60

เสาร์ - อาทิตย์

16.00 – 18.30

สยามสแควร์

11806091

3,200


คอร์ส ADVANCE GRAMMAR (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99218000

99418000

3,200


TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส ADVANCE GRAMMAR (AGMR)
ราคา 3,200 บาท

สมัครเรียน >>>

 
ERR – ERROR IDENTIFICATION
 
เนื้อหา : ข้อสอบประเภท Error Identicication ในปัจจุบันนั้น จะพบในการสอบทุกแบบ ไม่ว่าจะเป็น GAT, ONET, สามัญ 9 วิชา, TU-GET, CU-TEP, CU-AAT. SAT I, TOEFL, IELTS, TOEIC ซึ่งในแต่ละการสอบก็จะมีความยากง่ายใน part Error นี้แตกต่างกันออกไป และน้องๆ ส่วนใหญ่ทำไม่ได้ !!! ดังนั้นครูพี่ทาม์ยจึงพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อฝึกทำตั้งแต่ปูพื้นฐานไปจนถึงระดับ Advance การทำข้อสอบประเภท Error Identification กลายเป็นเรื่องง่ายๆ ด้วยเทคนิตและประสบการณ์ที่แพรวพราวมากมาย น้องๆ จะเข้าใจและสามารถทำโจทย์ได้อย่างประสิทธิภาพไม่ยาก
การนำไปใช้ประโยชน์ : หากน้องๆ ยังขาดความมั่นใจหรือความเข้าใจในการทำข้อสอบ part Error Identification ไม่ควรลังเลในการเรียนคอร์สนี้อย่างแน่นอน 
ค่าเรียน : รอบสด 2,200 บาท TOPIC BEST 2,200 บาท
 

คอร์ส ERROR IDENTIFICATION (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99218400

99418400

2,200


TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส ERROR IDENTIFICATION
ราคา 2,200 บาท

สมัครเรียน >>>

 
STC – CLOZE TEST AND SENTENCE STRUCTURE
 
เนื้อหา : น้องๆ หลายๆ คนมักพลาดคะแนนในข้อสอบประเภท Cloze Test และ Sentence Completion เนื่องจากความเข้าใจในการทำข้อสอบที่ไม่ดีพอและยังนำเอาความรู้ด้าน Grammar มาประยุกต์ใช้จริงและทำข้อสอบไม่ค่อยได้ จึงทำให้คะแนนออกมาน้อยกว่าที่ควรจะเป็นอย่างน่าเสียดาย ซึ่งการสอบทุกแบบ ไม่ว่าจะเป็น GAT, ONET, สามัญ 9 วิชา, TU-GET, CU-TEP, CU-AAT. SAT I, TOEFL, IELTS, TOEIC ก็จะมีข้อสอบใน part นี้ไม่มากก็น้อย และระดับความยากง่ายต่างกันไป แต่อย่างไรก็ตามทุกการสอบ "มี" ข้อสอบใน part นี้ ดังนั้นคอร์สนี้จึงจะช่วยน้องๆ "เก็บ" คะแนนที่มีค่าจากพาร์ทนี้ได้อย่างไม่ยาก ด้วยเทคนิคสุดพิเศษที่นำใช้ได้จริง และทำข้อสอบได้คะแนนสูงขึ้นอย่างแน่นอน
การนำไปใช้ประโยชน์ : หากน้องๆ ยังขาดความมั่นใจหรือความเข้าใจในการทำข้อสอบส่วน Cloze Test และ Sentence Completion ไม่ควรลังเลในการเรียนคอร์สนี้อย่างแน่นอน
 
ค่าเรียน : รอบสด 2,200 บาท TOPIC BEST 2,200 บาท
 

คอร์ส CLOZE TEST AND SENTENCE STRUCTURE

รอบ

สอน

วันที่เรียน

วันเรียน

เวลาเรียน

สด สาขา

รหัสลงทะเบียน

ราคา

1

สด

29 ก.ค. – 6 ส.ค. 60

เสาร์ – อาทิตย์

13.00 – 15.30

สยามสแควร์

11826091

2,200

 

คอร์ส CLOZE TESTAND SENTENCE STRUCTURE (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99218200

99418200

2,200


TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส SENTENCE COMPLETION & CLOZE TEST
ราคา 2,200 บาท

สมัครเรียน >>>

RDC – INTENSIVE READING 

เนื้อหา : ภาษา เป็นสื่อกลางในการสื่อสาร ดังนั้น "การอ่าน" จึงเป็นการวัดการใช้ภาษาที่ดีอย่างยิ่งวิธีหนึ่ง ที่ซึ่งทุกๆ การสอบ ไม่ว่าจะเป็น GAT, ONET, สามัญ 9 วิชา, TU-GET, CU-TEP, CU-AAT. SAT I, TOEFL, IELTS, TOEIC นั้นนำไปออกข้อสอบ ซึ่งการสอบในแต่ละประเภทนั้น การสอบในส่วน Reading Comprehension ก็จะมีจุดเน้นที่แตกต่างกันออกไป แต่ทว่าอย่างไรก็ตามการอ่านให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะไม่ว่าจะเจอข้อสอบแบบใดก็ย่อมทำได้อย่างไม่ยาก ทั้งนี้เพราะข้อสอบใน part นี้ ถือเป็นการสอบที่เก็บคะแนนได้ง่ายๆ เพราะคำตอบนั้นอยู่ในคำถามอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องมีเทคนิคในการทำความเข้าใจ จึงจะสามารถทำข้อสอบได้เป็นอย่างดี และทำคะแนนได้เพิ่มสูงมากยิ่งขึ้น (ทั้งนี้หลายๆ คนมีปัญหาเรื่องการรู้ศัพท์แล้ว แกรมม่าได้แล้ว แต่ทว่าเมื่ออ่านในบทความก็ยังแปลผิด ซึ่งตรงนี้ต้องรีบแก้ไข เพื่อเพิ่มคะแนนให้สูงยิ่งขึ้น)
การนำไปใช้ประโยชน์ : หากน้องๆ ยังขาดความมั่นใจหรือความเข้าใจในการทำข้อสอบ part Reading Comprehention ไม่ควรลังเลในการเรียนคอร์สนี้อย่างแน่นอน
 
ค่าเรียน : รอบสด 2,200 บาท TOPIC BEST 2,200 บาท
 

คอร์ส INTENSIVE READING (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99218300

99418300

2,200


TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส INTENSIVE READING
ราคา 2,200 บาท

สมัครเรียน >>>

 
PROMOTION !! – HOT STRUCTURE ENG PACK
รายการโปรโมชั่น
ราคาเดิม
PROMOTION
CODE โอนเงิน
เมื่อลงเรียนคอร์ส เตรียมสอบ ENGLISH (STRUCTURE) ยกเซต 
(รวม 75 ชั่วโมง และแถมฟรีให้ทบทวนอีก 23 ชั่วโมงเต็ม)
(GRAMMAR (GMR) + ADVANCE GRAMMAR (AGMR) + VOCAB 
+ ERROR IDENTIFICATION (ERR) + CLOZE TEST AND SENTENCE 
COMPLETION (STC) + READING COMPREHENSION (RDC))

(สามารถจะเลือกรอบเรียนใดหรือเมื่อไหร่ก็ได้*)
*สามารถเลือกรอบเรียนได้เพียงครั้งเดียว หากต้องการเปลี่ยนหรือแก้ไขรอบเรียน จะมีค่าธรรมเนียมในการย้ายรอบเรียน หรือย้ายสาขา
16,200
12,000
ประหยัดไปทันที
4,200 บาท !!!!
88180000

 

ACADEMIC WRITING
เนื้อหา : เนื้อหาเน้นความรู้ทางด้านการเขียนตอบข้อสอบอัตนัยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบตรงในหลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ( รวมทั้งการทนทวนการใช้ GRAMMAR + VOCAB + IDIOM + ศัพท์เพาะทางวิชาการ ) เพื่อให้ได้คะแนนที่สูงขึ้น
การนำไปใช้ ใช้สอบตรงหลักสูตรนานาชาติของ หลักสูตร BAS, BEC, BJM, จีนศึกษา (PBIC), อินเดียศึกษา (PBIC), ไทยศึกษา (PBIC), LL.B. (LAW TU), SPD, BSI ธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ (BALAC), NITAD จุฬาฯ และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ รวมทั้งการนำไปใช้สอบแข่งขันต่างๆ และ IELTS
ผู้สอน : ครูพี่ทาม์ย (Kru P'Tyme)
               มือฉมังด้านเตรียมสอบหลักสูตรนานาชาติ ที่ทำให้น้องๆ พากันสอบติดแบบยกห้อง 100% เต็ม และสุดยอดอาจารย์ติว GAT และภาษาอังกฤษ มือฉมัง ที่การันตีได้จากการได้รับเชิญให้สอน GAT ทั้งส่วนวิเคราะห์และภาษาอังกฤษในเวทีต่างๆ ระดับประเทศ เช่นโครงการ Peptien Genius Generation โครงการ Osotsapa Rord to University โครงการ Student Channel ซึ่งจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ Genius Camp โดยกรมประชาสัมพันธ์ และยังได้เป็นวิทยาการรับเชิญจากโรงเรียบนชั้นนำทั่วประเทศ อาทิ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนนครสวรรค์ ฯลฯ ทั้งนี้เพราะพี่ทาม์ยมีเทคนิคที่ใช้อย่างได้ผลมาใช้กับน้องๆ ซึ่งต้องบอกได้คำเดียวว่า การเรียน Academic Writing อย่างมีประสิทธิภาพจนสอบติดนั้นไม่ยากอย่างที่คิด (น้องๆ ต้องหมั่นฝึกฝนตามคำสั่งของพี่ทาม์ยอย่างเคร่งครัดด้วย)
(สำหรับน้องๆ ที่สนใจเรียนวิชา GRAMMAR & READING และ VOCAB เพื่อปรับพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ สามารถดูรายละเอียดเพิ่ม คลิก http://www.2btopic.com/gat/basiceng.html)
จำนวนเรียน : ประมาณ 18 ชั่วโมง
ค่าเรียน : รอบสด 7,200 บาท 
 
ACADEMIC WRITING (ALL PROGRAM)
*** ทั้งนี้คลาสนี้เป็นการสอนโดยเน้นการ "ฝึกเขียน" เป็นหลัก ดังนั้นในคลาสเดียวกัน แม้จะเรียนคนละสาขากันก็จะตรวจและสอนการเขียน โดยเน้นเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งสอนเทคนิคการเขียนเพื่อให้เป็นไปตามสิ่งที่คณะนั้นๆ มุ่งหวัง ด้วยการแก้ไขจากการตรวจงานโดยละเอียดเป็นรายบุคคล และมีคลาสเรียนที่เล็ก ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องของคุณภาพ และการดูแลอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ยังเก็งข้อสอบแม่นอีกด้วย การันตีผลงานได้จากการสอบติดของน้องยกห้อง 100% ในระยะกว่า 8 ปีที่ผ่านมา***  
--> คลาสนี้สามารถลงซ้ำได้เรื่อยๆ เพราะหัวข้อในการฝึกเขียนจะเปลี่ยนไปทุกรอบ <--
 

ACADEMIC WRITING (ALL PROGRAM)            
FOR BAS / BJM / BEC / BSI / PBIC / SPD / NITAD / BALAC / LL.B.

รอบ

สอน

วันที่เรียน

วันเรียน

เวลาเรียน

สด สาขา

รหัสลงทะเบียน

ราคา

1

สด

13 – 28 ม.ค. 61

เสาร์ – อาทิตย์

11.30 – 14.30

สยามสแควร์

12706191

7,200

2

สด

3 – 18 ก.พ. 61

เสาร์ – อาทิตย์

13.00 – 16.00

สยามสแควร์

12706192

7,200

3

สด

8 – 23 ก.พ. 61

พฤหัสฯ - ศุกร์

17.00 – 20.00

สยามสแควร์

12706193

7,200

4

สด

14 – 19 มี.ค. 61

ทุกวัน

15.30 – 18.30

สยามสแควร์

12706194

7,200

5

สด

23 มิ.ย. – 28 ก.ค. 61

เสาร์

15.30 – 18.30

สยามสแควร์

12706195

7,200

TOPIC PLUS (เรียนที่บ้านได้ง่ายๆ พร้อมส่งงานเพื่อตรวจอย่างละเอียดกับผู้สอนผ่านทาง E-Mail)

99227400

7,600

 

 
TU INTER

คอร์ส เตรียมสอบ BMIR รัฐศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ BE เศรษฐศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ BAS คณะศิลปศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ BJM คณะวารสารฯ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ INDIA N STUDIES อินเดียศึกษา อินเตอร์ ( PBIC ) ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ CHINESE STUDIES จีนศึกษา อินเตอร์ ( PBIC ) ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ THAI STUDIES ไทยศึกษา อินเตอร์ ( PBIC ) ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ นโยบายและการพัฒนาชุมชน คณะ สังคมสงเคราะห์ ศาสตร์ อินเตอร์ ( SPD ) ธรรมศาสตร์
คอร์สเตรียมสอบตรง หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา นวัคกรรมการบริการ (BSI) นานาชาติ วิทยาลัยนวัตกรรม (อินเตอร์) ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ IAC ( International Studies on ASEAN - China) ศิลปศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ LAW นิติศาสตร์ นานาชาติ สาขา กฎหมายธรกิจ (Business Law International Program)ธรรมศาสตร์
เตรียมสอบตรง BBA ธรรมศาสตร์bulletประวัติและพันธกิจของสถาบัน
bulletบรรยากาศของสถาบัน
bulletความสำเร็จของเรา
bulletTOPIC โดดเด่นอย่างไร
bulletทีมสอนของสถาบัน
bulletคอร์สเรียนทั้งหมดของ TOPIC
bulletกิจกรรมต่างๆ ของเรา
dot
ตารางเรียน / Promotion
dot
bulletDownload โบรชัวร์
bulletHot Promotion!!
bulletTOPIC PACKAGE
bulletตารางรอบสด มกรา - สิงหา 61
bulletDownload ตารางรอบสด
bulletDownload ตารางสอบต่างๆ
dot
ระบบเรียนออนไลน์
dot
bulletระบบเรียนออนไลน์ (TOPIC EASY)
dot
การสมัครเรียน/วิธีการชำระเงิน
dot
bulletวิธีการสมัครเรียน/วิธีการชำระเงิน
bulletระบบจองคอร์สออนไลน์
dot
Topic Activities
dot
bulletTopic On Media
bulletTopic to School
dot
คอร์สสอบตรง ธรรมศาสตร์
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์ (SEAS)
bulletสั่งซื้อหนังสือสรุปข่าว 61
bulletเรียงความรัฐศาสตร์ (เรียนที่บ้าน)
bulletคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
bulletคณะศิลปศาสตร์ (รัสเซียศึกษา)
bulletสั่งซื้อคู่มือสอบตรงคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletคณะสถาปัตย์ (การผังเมือง)
bulletการจัดการมรดกฯ (BMCI)
bulletคณะวารสารฯและสื่อสารมวลชน
bulletคณะศึกษาศาสตร์
bulletสหวิทยาการสังคมศาสตร์
dot
สอบตรง TU INTER
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์ (BMIR)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (BE)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BAS)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BEC)
bulletคณะวารสารฯ (BJM)
bulletจีนศึกษา ( PBIC )
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletอินเดียศึกษา ( PBIC )
bulletคณะนิติศาสตร์ (LAW)
bulletอาเซียน - จีนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (IAC)
bulletนวัตกรรมการบริการ (BSI)
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ (SPD)
bulletไทยศึกษา ( PBIC )
dot
คอร์สสอบตรง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
dot
bulletคณะนิเทศศาสตร์
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletคณะบัญชี จุฬาฯ
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะอักษรศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะครุศาสตร์
bulletเตรียมสอบวิชาพื้นฐาน ปี 61
dot
สอบตรง CU INTER
dot
bulletคณะอักษรศาสตร์ (BALAC)
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (EBA)
bulletคณะนิเทศศาสตร์
dot
คอร์สเตรียมสอบแพทย์ กสพท.
dot
bulletวิชา เฉพาะแพทย์
dot
การสอบวัดผลระดับสูง
dot
bulletTU - GET
bulletCU - TEP
bulletCU - AAT
bulletTOEIC
bulletNEW SAT (Redesigned 2016)
bulletACADEMIC WRITING (สด)
bulletACADEMIC WRITING (เรียนที่บ้าน)
bulletIELTS
dot
topicLONDON เรียนต่อต่างประเทศ
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletDownload รายละเอียดเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletคำถามที่พบบ่อย topicLONDON
dot
คอร์ส GAT
dot
bulletGAT วิเคราะห์
bulletGAT ภาษาอังกฤษ
bulletพื้นฐานภาษาอังกฤษ
bulletภาษาอังกฤษ ม.1 - ม.3
dot
คอร์ส PAT
dot
bulletPAT 1 (คณิตศาสตร์)
bulletPAT 3 (พื้นฐานวิศวะ)
bulletPAT 5 (วิชาชีพครู)
bulletPAT 7 (ภาษาจีน)
dot
คอร์สสอบตรง สทศ. และ O - NET
dot
bulletเตรียมสอบ ONET
bulletเตรียมสอบตรงกลาง สทศ.
bulletคณิตฯ สอบตรงกลาง สทศ.
dot
สังคมศึกษา ม.4 - ม.6
dot
bulletคอร์ส ประวัติศาสตร์
bulletคอร์ส สังคมศึกษา ม.4-6
dot
คอร์สสำหรับ ม.ต้น (ม.1- 3)
dot
bulletภาษาอังกฤษ ม.1 - ม.3
dot
เตรียมสอบครูผู้ช่วย
dot
bulletโครงการ "ติวติดครู"
bulletระบบสำรองที่นั่ง "ติวติดครู"
dot
THE EXAM (1 วันปาฏิหารย์)
dot
bulletTOEIC : THE EXAM
bulletENG TCAS : THE EXAM
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ท็อปปิค อะคาเดมี่
WWW.2BTOPIC.COM | Facebook : www.facebook.com/topic2u | E Mail : info@2btopic.com
Copyright © 2011 2BTOPIC.COM

สาขาของ TOPIC ACADEMY
Be Come a Fan of TOPIC ACADEMY - สอบตรง ธรรมศาสตร์ และ จุฬา
 |