ReadyPlanet.com
dot dot
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ เศรษฐศาสตร์

คอร์สสอบตรงคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ทอปปิค อะคาเดมี่

 

คุณสมบัติการสอบตรงคณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (ปีการศึกษา 2560)
           1.เป็น ผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ในระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
2. มีเกรดเฉลี่ย รวม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
(หากกำลังศึกษาอยู่ ม.6 ใช้เกรด 5 ภาคการเรียน)
(หากสำเร็จการศึกษาแล้ว ใช้ผลการเรียนรวมทั้งหมด)
รายละเอียดการสอบตรงคณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (ปีการศึกษา 2560)
(สอบจริงวันที่ 15 มกราคม 2560)

1.       วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ    คะแนนเต็ม 210 คะแนน แบ่งเป็นข้อสอบอัตนัย 120 คะแนน และปรนัย 90 คะแนน
    (คอร์สแนะนำคือ ECON MATH และ ADVANCE ECON MATH ...ดูรายละเอียดได้ด้านล่าง)

2.       วิชาภาษาไทย                  คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็นข้อสอบอัตนัย 60 คะแนน และปรนัย 40 คะแนน

          (คอร์สแนะนำคือ ECON THAI, ALL NEWS ...ดูรายละเอียดได้ด้านล่าง)

3.       วิชาภาษาอังกฤษ              คะแนนเต็ม 150 คะแนน เป็นข้อสอบอัตนัย 100 %

          (คอร์สแนะนำคือ ECON ENG และ ADVANCE ECON ENG ...ดูรายละเอียดได้ด้านล่าง)

 
หมายเหตุ *  1) ข้อสอบปรนัยวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ : ตอบถูกได้ข้อละ 3 คะแนน ตอบผิดติดลบ 1 คะแนน
                
ไม่ไปติดลบในข้ออัตนัยอื่นๆ
             2) จะได้รับการตรวจข้อสอบอัตนัยของวิชาภาษาไทย จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมของ
                 วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
วิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทย (ปรนัย) สูงสุดประมาณ 500 คนแรก
จำนวนรับต่อปี (ปีการศึกษา 2560)
1.       ศูนย์ท่าพระจันทร์และรังสิต    150   คน
( คิดเป็นสัดส่วน 50% ของจำนวนรับทั้งหมดต่อปี )
( อัตราแข่งขันประมาณ 1 : 11.3 *ข้อมูลปี 2558 )
( ทางคณะประกาศรับ 150 คน แต่ตามสถิติรับจริงในปี 2557 มากถึง 299 คน)

การสอบตรงคณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์
(สอบจริงวันที่ 15 มกราคม 2560)

TOPIC ACADEMY | คอร์สเตรียมสอบตรงคณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์
*สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงตารางเรียนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
ECON MATH
เนื้อหา : เนื้อหาที่ใช้สอบตรงคณะเศรษฐศาสตร์ทั้งหมด
ทักษะที่ใช้ในข้อสอบจริง : ความรู้ทางคณิตศาสตร์ทางด้านแคลคูลัส สถิติและคณิตศาสตร์พื้นฐานอื่นๆ ซึ่งจะต้องใช้ความรู้ ความเร็วและความเข้าใจอย่างแท้จริง เพราะว่าในการสอบนั้นจะมีทั้งการสอบแบบปรนัย และอัตนัย(เขียนอธิบายแสดงวิธีทำ) ซึ่งเป็นการวัดความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์
ผู้สอน : ทีมสอน TOPIC ACADEMY
ด้วยมาตรฐานทีมสอนของ TOPIC ACADEMY ที่มีระบบการคัดเลือกผู้สอนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งคลังข้อมูลในการสอบ และทีมสอนซึ่งผ่านและประสบผลสำเร็จในการสอบจริง ทำให้น้องๆ มั่นใจในคุณภาพได้อย่างแน่นอน
ค่าเรียน : รอบสด 4,000 บาทTOPIC BEST 4,000 บาท
  

คอร์ส ECON MATH (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99211100

99411100

4,000

 

TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส INTENSIVE ECON MATH
ราคา 4,000 บาท

สมัครเรียน >>>

ADVANCE ECON MATH

 
เนื้อหา : ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้สอบคณะเศรษฐศาสตร์ทั้งหมดขั้นเทพ
ความต่างจากคอร์ส ECON MATH : คอร์ส ECON MATH เป็นคอร์สปูพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อสอบตรงคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งในคอร์สจะมีโจทย์ค่อนข้างมากอยู่แล้ว แต่ระดับของโจทย์จะเรียงเป็นเรื่องๆ โดยการอธิบายวิธีการทำให้ก่อน แล้วมีโจทย์ทดลองทำในเรื่องนั้นๆ และจะค่อยๆ ไต่ระดับจากง่ายไปยาก ซึ่งจะต่างจากคอร์ส ADVANCE ECON MATH ที่จะเป็นโจทย์เรียงเป็นชุดๆ ในแต่ละชุดจะผสมกันในแทบทุกเรื่องที่ออกข้อสอบ (เป็นชุดข้อสอบเสมือนจริง) ทำให้ระดับของคอร์ส ECON MATH จึงจะยากกเท่าเทียมกับข้อสอบจริง (แทบไม่พบข้อง่าย) ดังนั้นเพื่อประสิทธิภาพ น้องๆ ควรลงเรียนทั้ง 2 วิชา (ECON MATH และ ADVANCE ECON MATH)
ค่าเรียน : รอบสด 2,600 บาท TOPIC BEST 2,600 บาท
 

คอร์ส ADVANCE ECON MATH (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99212300

99411300

2,600


TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส ADVANCE ECON MATH (ตะลุยโจทย์)
ราคา 2,600 บาท

สมัครเรียน >>>

 ECON ENG

เนื้อหา : ภาษาอังกฤษที่ใช้สอบตรงคณะเศรษฐศาสตร์ทั้งหมด (ทักษะด้านการอ่านบทความ คำศัพท์ และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ)
ทักษะที่ใช้ในข้อสอบจริง : ความรู้ทางภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความยากและซับซ้อนเชิงโครงสร้างของภาษาอังกฤษ และศัพท์ทางธุรกิจ พร้อมทั้งทักษะในการอ่านจับใจความสำคัญ เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ
ผู้สอน 1) : ครูพี่โปสเตอร์ซึ่งเข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์โดยการสอบตรงและสำเร็จการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ 2 พร้อมทั้งประสบการณ์ในการสอนมานานกว่า 3 ปี และสัดส่วนของน้องที่สอบติดกว่า 65% เพียงเท่านี้ น้องๆ จึงมั่นใจในเนื้อหาและคุณภาพได้อย่างแน่นอน
ค่าเรียน : รอบสด 4,000 บาท TOPIC BEST 4,000 บาท
 

คอร์ส ECON ENGLISH (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99211200

99411200

4,000

 

TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส INTENSIVE ECON ENG
ราคา 4,000 บาท

สมัครเรียน >>>

ADVANCE SMART/ECON ENG

เนื้อหา : ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษที่ใช้สอบECON ENGLISH ทั้งหมดขั้นเทพ
ความต่างจากคอร์ส ECON ENGLISH : คอร์ส ECON ENGLISH เป็นคอร์สปูพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษเพื่อสอบตรงคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งในคอร์สจะมีโจทย์ค่อนข้างมากอยู่แล้ว แต่ระดับของโจทย์จะเรียงเป็นเรื่องๆ โดยการอธิบายวิธีการทำให้ก่อน แล้วมีโจทย์ทดลองทำในเรื่องนั้นๆ และจะค่อยๆ ไต่ระดับจากง่ายไปยาก ซึ่งจะต่างจากคอร์ส ADVANCE ECON ENGLISH ที่จะเป็นโจทย์เรียงเป็นชุดๆ ในแต่ละชุดจะผสมกันในแทบทุกเรื่องที่ออกข้อสอบ (เป็นชุดข้อสอบเสมือนจริง) ทำให้ระดับของคอร์ส ECON ENGLISH จึงจะยากกเท่าเทียมกับข้อสอบจริง (แทบไม่พบข้อง่าย) ดังนั้นเพื่อประสิทธิภาพ น้องๆ ควรลงเรียนทั้ง 2 วิชา (ECON ENGLISH และ ADVANCE ECON ENGLISH)
ค่าเรียน : รอบสด 2,600 บาท TOPIC BEST 2,600 บาท

คอร์ส ADVANCE ECON ENGLISH (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99211500

99411500

2,600

TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส ADVANCE ECON ENG (ตะลุยโจทย์)
ราคา 2,600 บาท

สมัครเรียน >>>

ECON THAI

เนื้อหา : วิชาการอ่านและเขียนอย่างมีวิจารณญานที่ใช้สอบตรงเศรษฐศาสตร์ มธ.
ผู้สอน : ทีมสอน TOPIC ACADEMY
ด้วยมาตรฐานทีมสอนของ TOPIC ACADEMY ที่มีระบบการคัดเลือกผู้สอนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งคลังข้อมูลในการสอบ และทีมสอนซึ่งผ่านและประสบผลสำเร็จในการสอบจริง ทำให้น้องๆ มั่นใจในคุณภาพได้อย่างแน่นอน
ค่าเรียน : TOPIC BEST 1,000 บาท
 

คอร์ส ECON THAI (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99211300

99411300

1,000


TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส INTENSIVE ECON THAI
ราคา 1,000 บาท

สมัครเรียน >>>

 ALL NEWS 2016 - สรุปข่าวสำคัญ ปี 59
เนื้อหา : สรุปข่าวที่น่าสนใจเพื่อเป็นประเด็นในการออกข้อสอบในทุกๆ สนามสอบ  ด้วยลีลาและเทคนิคในการ "เล่า" เพื่อให้ "เข้าใจ" มากกว่า "จำ" เพราะจะสามารถนำไปทำข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบรรยายการศอันสุดสนุกสนาน เฮฮา และเป็นกันเองเหมือนพี่น้อง และเพื่อนสนิทกัน
เหมาะสำหรับ : สนามสอบต่างๆ เช่น การสอบตรงรัฐศาสตร์, การสอบตรงนิติศาสตร์, การสอบตรง เศรษฐศาสตร์, BMIR, BJM, BAS, SEAS, BALAC, RUS, IAC, BMCI, สังคมศึกษา (9 สามัญ และ ONET), สอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุอมศึกษา, สอบเขา ม.1 และ ม.4 โรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ, และการสอบตรงสนามอื่นๆ
ค่าเรียน : รอบสด 1,500 บาท TOPIC BEST 1,500 บาท
    

คอร์ส ALL NEWS 59 (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99207400

99407400

1,500

 

TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส สรุปข่าว 59 (ALL NEWS 2016)
ราคา 1,500 บาท

สมัครเรียน >>>

 


 
คอร์สสอบตรงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TOPIC ACADEMY

คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ รัฐศาสตร์
คอร์ส TU STAR เพื่อการ สอบตรง ธรรมศาสตร์
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ สังคมสงเคราะห์
คอร์ส สอบตรง คณะ ธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ article
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สาขา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ( SEAS )
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ สังคมวิทยา และ มานุษยวิทยา ( สาขา วิจัยสังคม ) ธรรมศาสตร์
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ วิทยาลัย สหวิทยาการ
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ วิทยาการเรียนรู้ และ ศึกษาศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ คณะ พาณิชยศาสตร์ และการ บัญชี ธรรมศาสตร์ (คณะบัญชี ธรรมศาสตร์)
คอร์สเตรียมสอบตรง โครงการตรีควบโท BMCI หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต และศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการมรดกวัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วิทยาลัยนวัตกรรม (ท่าพระจันทร์) ธรรมศาสตร์
คอร์สเตรียมสอบตรง หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา การจัดการกีฬา และ การฝึกสอนกีฬา คณะสหเวชศาสตร์ ธรรมศาสตร์
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ วิศว กรรม ศาสตร์ ( วิศวะ )
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ ศิลปศาสตร์
หนังสือ คู่มือ สอบตรง รัฐศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ EBM คณะ วิศว กรรมศาสตร์ และคณะ พาณิช ศาสตร์และการ บัญชี ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ ตรง รัสเซีย ศึกษา คณะ ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์
TOPIC PLUS - WPT + WBMT การเขียนเรียงความสำหรับสอบตรงรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์
หนังสือ สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน 2559bulletประวัติและพันธกิจของสถาบัน
bulletบรรยากาศของสถาบัน
bulletความสำเร็จของเรา
bulletTOPIC โดดเด่นอย่างไร
bulletทีมสอนของสถาบัน
bulletคอร์สเรียนทั้งหมดของ TOPIC
bulletกิจกรรมต่างๆ ของเรา
bulletคอร์สที่เปิดร่วมกับสถาบัน JIA
bulletDownload โบรชัวร์
bulletHot Promotion!!
bulletTOPIC PACKAGE
bulletตารางรอบสด มกรา - ธันวา 60
bulletDownload ตารางรอบสด
bulletDownload ตารางสอบต่างๆ
dot
ระบบเรียนออนไลน์
dot
bulletระบบเรียนออนไลน์ (TOPIC EASY)
dot
การสมัครเรียน/วิธีการชำระเงิน
dot
bulletวิธีการสมัครเรียน/วิธีการชำระเงิน
bulletระบบจองคอร์สออนไลน์
dot
คอร์สสอบตรง ธรรมศาสตร์
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletTU STAR (ใช้สอบตรง มธ 14 คณะ)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์ (SEAS)
bulletสั่งซื้อหนังสือสรุปข่าว 59
bulletเรียงความรัฐศาสตร์ (เรียนที่บ้าน)
bulletคณะสังคมวิทยาฯ (วิจัยสังคม)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (รัสเซียศึกษา)
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์ (EBM)
bulletสั่งซื้อคู่มือสอบตรงคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletสอบตรงวิทย์กีฬา สหเวชศาสตร์
bulletการจัดการมรดกฯ (BMCI)
bulletคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
bulletคณะศึกษาศาสตร์
bulletสหวิทยาการสังคมศาสตร์
dot
สอบตรง TU INTER
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์ (BMIR)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (BE)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BAS)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BEC)
bulletคณะวารสารฯ (BJM)
bulletจีนศึกษา ( PBIC )
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletอินเดียศึกษา ( PBIC )
bulletคณะนิติศาสตร์ (LAW)
bulletคณะสถาปัตย์ (UDDI)
bulletอาเซียน - จีนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (IAC)
bulletคณะวิทยาศาสตร์ (ISC)
bulletนวัตกรรมการบริการ (BSI)
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ (SPD)
bulletไทยศึกษา ( PBIC )
dot
คอร์สสอบตรง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
dot
bulletคณะนิเทศศาสตร์
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletคณะบัญชี จุฬาฯ
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะอักษรศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะครุศาสตร์
bulletเตรียมสอบวิชาพื้นฐาน ปี 61
dot
สอบตรง CU INTER
dot
bulletคณะอักษรศาสตร์ (BALAC)
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (EBA)
bulletคณะนิเทศศาสตร์
dot
คอร์สเตรียมสอบแพทย์ กสพท.
dot
bulletวิชา เฉพาะแพทย์
dot
การสอบวัดผลระดับสูง
dot
bulletTU - GET
bulletCU - TEP
bulletCU - AAT
bulletTOEIC
bulletSAT I (International)
bulletACADEMIC WRITING (สด)
bulletACADEMIC WRITING (เรียนที่บ้าน)
dot
topicUK เรียนต่อต่างประเทศ
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletDownload รายละเอียดเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletคำถามที่พบบ่อย topicUK
dot
คอร์ส GAT
dot
bulletGAT วิเคราะห์
bulletGAT ภาษาอังกฤษ
bulletพื้นฐานภาษาอังกฤษ
bulletภาษาอังกฤษ ม.1 - ม.3
dot
คอร์ส PAT
dot
bulletPAT 1 (คณิตศาสตร์)
bulletPAT 3 (พื้นฐานวิศวะ)
bulletPAT 5 (วิชาชีพครู)
bulletPAT 7 (ภาษาจีน)
dot
คอร์สสอบตรง สทศ. และ O - NET
dot
bulletเตรียมสอบ ONET
bulletเตรียมสอบตรงกลาง สทศ.
bulletคณิตฯ สอบตรงกลาง สทศ.
dot
สังคมศึกษา ม.4 - ม.6
dot
bulletคอร์ส ประวัติศาสตร์
bulletคอร์ส สังคมศึกษา ม.4-6
dot
คอร์สสำหรับ ม.ต้น (ม.1- 3)
dot
bulletภาษาอังกฤษ ม.1 - ม.3
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ท็อปปิค อะคาเดมี่
WWW.2BTOPIC.COM | Facebook : www.facebook.com/topic2u | E Mail : info@2btopic.com
Copyright © 2011 2BTOPIC.COM

สาขาของ TOPIC ACADEMY
Be Come a Fan of TOPIC ACADEMY - สอบตรง ธรรมศาสตร์ และ จุฬา
 |