ReadyPlanet.com
dot dot
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ สังคมสงเคราะห์

คอร์สสอบตรงคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ท็อปปิค อะคาเดมี่
(สำหรับคอร์สเตรียมสอบคณะสังคมสงเคราะห์ฯ นานาชาติ (SPD) ธรรมศาสตร์ คลิกที่นี่ >>>)

รายละเอียดการสอบตรงคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (ปีการศึกษา 2561)
(รับตรงผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1, รอบที่ 3, รอบที่ 4)
(วิชา ความถนัดทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จัดสอบจริง 10 มีนาคม 2561)
(GAT-PAT สอบจริง 24 - 27 กุมภาพันธ์ 2561, ONET สอบจริง 3 - 4 มีนาคม 2561)

วันสอบจริง

GAT / PAT

O - NET

9 วิชาสามัญ

ความถนัดทางสังคมสงเคราะห์

24 – 27 กุมภา 61

3 – 4 มีนา 61

17 – 18 มีนา 61

10 มีนา 61

 

รอบสมัคร

คณะ/สาขาวิชา

จำนวน

วิชาที่ใช้สอบ / คอร์สแนะนำ

ระบบ TCAS
รอบที่ 1

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

คุณสมบัติ

1. กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
ในระดับชั้น ม.
6 หรือ เทียบเท่า

2. GPAX > 2.50
(กรณีจบการศึกษาแล้ว ใช้เกรด
6 เทอม
กรณีกำลังศึกษาใช้เกรด
5 เทอม)

3. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษาวิชาสังคมสงเคราะห์ และมีทัศนคติที่ดีต่องาน
สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

รังสิต
20 คน

ลำปาง
10 คน

เกณฑ์การพิจารณา

1. เกรดเฉลี่ย 5 เทอม > 2.50

2. ทำกิจกรรมทางสังคมกับหน่วยงานต่างๆ เป็นระยะเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี พร้อมหนังสือรับรองการทำกิจกรรม

3. มีภาวะความเป็นผู้นำและมีผลงานที่โดดเด่นเชิงประจักษ์

4. ป็นผู้ที่มีความตั้งใจและมีความพยายามต่อสู้เอาชนะอุปสรรคในชีวิตพรอ้มหนังสือรับรองการทำกิจกรรม

ระบบ TCAS
รอบที่ 2

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

1. รับผ่านโครงการต่างๆ ดังต่อไปนี้
- โครงการรับนักเรียนกิจกรรมอาสาและประชาธิปไตย
- โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา
- โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง
- โครงการนักศึกษาพิการ

 

 

ระบบ TCAS
รอบที่ 3

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

คุณสมบัติ

1. กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
ในระดับชั้น ม.
6 หรือ เทียบเท่า

2. GPAX > 2.50
(กรณีจบการศึกษาแล้ว ใช้เกรด
6 เทอม
กรณีกำลังศึกษาใช้เกรด
5 เทอม)

3. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษาวิชาสังคมสงเคราะห์ และมีทัศนคติที่ดีต่องาน
สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

 

*หมายเหตุ*

รังสิต = ศึกษาที่ ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ลำปาง = ศึกษาที่ ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

 

รังสิต
150 คน

ลำปาง
80 คน

1. วิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 30%  
(3 คอร์สแนะนำคือ 
GAT NETWORK = GAT วิเคราะห์ เชื่อมโยง, 
ENGLISH ADMISSION = GAT อังกฤษ, 
ADVANCE GAT ENG = ตะลุยโจทย์ GAT ENG 
...ดูรายละเอียดได้ด้านล่าง)

2. ความถนัดทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 70%

(คอร์สแนะนำคือ
SWK = ความถนัดทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
IST = ตะลุยโจทย์วิชาความถนัดทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

...ดูรายละเอียดได้ด้านล่าง)

ระบบ TCAS
รอบที่ 4

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

คุณสมบัติ

1. กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
ในระดับชั้น ม.
6 หรือ เทียบเท่า

รังสิต
80 คน

ลำปาง
35 คน

1. GPAX  20 %

2. คะแนนสอบ ONET 30 %

(คอร์สแนะนำคือ  ONET ...คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

3. วิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 50 % 
(3 คอร์สแนะนำคือ 
GAT NETWORK = GAT วิเคราะห์ เชื่อมโยง, 
ENGLISH ADMISSION = GAT อังกฤษ, 
ADVANCE GAT ENG = ตะลุยโจทย์ GAT ENG 
...ดูรายละเอียดได้ด้านล่าง)

 

วางแผนการเรียน สำหรับ TCAS ครบทุกรอบ ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิชาที่ใช้สอบ

กลุ่มวิชา

คอร์สแนะนำ

1. ความถนัดทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (SWK)

2. GAT

3. ONET

วิชาความถนัดทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (SWK)

SWK = ความถนัดทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

IST = ตะลุยโจทย์วิชาความถนัดทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

GAT

GAT NETWORK = GAT วิเคราะห์ เชื่อมโยง

ENGLISH ADMISSION = GAT อังกฤษ

ADVANCE GAT ENG = ตะลุยโจทย์ GAT ENG

ONET

ONET

 

กำหนดการสอบตรงคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปีการศึกษา 2561) 

กำหนดการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1 (สมัครตรงกับมหาวิทยาลัย)
1.       สมัครรอบที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่  2 - 20 ตุลาคม 2560
2.   ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ ทางคณะจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
3.   สอบสัมภาษณ์  18 พฤศจิกายน 2560
4.   ประกาศผล  30 พฤศจิกายน 2560
5.   ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House รอบที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2560
6.    ทปอ. ส่งรายชื่อให้มหาวิทยาลัยประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
Clearing House รอบที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ธันวาคม 2560
กำหนดการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 (สมัครผ่านระบบ TCAS)
1.      สมัครรอบที่ 3 วันที่  9 - 13 พฤษภาคม 2561
(ทปอ. เป็นส่วนกลางในการรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของ ทปอ. (http://a.cupt.net) 
ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชา โดยไม่มีลำดับ)
 
2.   ชำระค่าสมัคร วันที่ 9 - 14 พฤษภาคม 2561
3.   ทปอ. ส่งข้อมูลการสมัครให้มหาวิทยาลัย 16 พฤษภาคม 2561
4.   มหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือก และส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้กับ ทปอ.  23 พฤษภาคม 2561
5.   ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House รอบที่ 3 วันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2561
6.    ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
7.   ผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ วันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2561
8.   ประกาศผลสัมภาษณ์ วันที่ 6 มิถุนายน 2561
กำหนดการรับผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4 (สมัครผ่านระบบ TCAS)
1.      สมัครรอบที่ 4 (ADMISSION เดิม) วันที่  6 - 10 มิถุนายน 2561
(คือการสอบ ADMISSION เดิม ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชาโดยต้องเรียงลำดับ) 
2.   ชำระค่าสมัคร วันที่ 6 - 11 มิถุนายน 2561
3.   ประมวลผล ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2561
4.   ทปอ. ส่งชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้มหาวิทยาลัย ภายในวันที่  30 มิถุนายน 2561
5.   ผู้สมัครสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2561
6.    มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ให้ ทปอ. วันที่ 8 กรกฎาคม 2561
7.   ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 18 กรกฎาคม 2561

ตารางเรียนสุดยอดคอร์สเตรียมสอบคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 
(วิชา ความถนัดทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จัดสอบจริง 10 มีนาคม 2561)
(GAT-PAT สอบจริง 24 - 27 กุมภาพันธ์ 2561, ONET สอบจริง 3 - 4 มีนาคม 2561)

TOPIC ACADEMY | คอร์สเตรียมสอบ TU STAR
*สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงตารางเรียนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
INTENSIVE SOC WORK (SWK)
เนื้อหา : เนื้อหาที่ใช้สอบตรงคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ทั้งหมด
ทักษะที่ใช้ในข้อสอบจริง : ความรู้พื้นฐานเฉพาะทางด้านสังคมศาสตร์และความถนัดเชิงวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ไม่มีอยู่ในระดับ ม.ปลาย ทำให้ผู้ที่สนใจต้องเริ่มต้นพร้อมกันใหม่ทั้งหมด ในคอร์สจึงปูพื้นและปรับฐานมุมมองต่างๆ เพื่อการเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่ดี และสามารถประสบความสำเร็จในการทำข้อสอบได้อีกด้วย
ผู้สอน : ครูพี่สนุ๊ก (Kru P’Sanook)
            ครูพี่สนุ๊ก ขั้นเทพด้านสังคมสงเคราะห์ตัวจริง สอบตรงติดและจบจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาโดยตรง พร้อมทั้งประสบการณ์ในการสอนมานาน ด้วยเทคนิคอันแพรวพราว ตลกขบขัน สนุกสนาน ที่ทำให้บรรกาศห้องเรียนไม่น่าเบื่อ แต่สัมฤทธิ์ผลสอบติดกันกว่า 85% เพียงเท่านี้ น้องๆ จึงมั่นใจในเนื้อหาและคุณภาพได้อย่างแน่นอน
ค่าเรียน : รอบสด 4,600 บาทTOPIC BEST 4,600 บาท
  

คอร์ส INTENSIVE SOC WORK (SWK) (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99214000

99414000

4,600

 

TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส เตรียมสอบตรงคณะสังคมสงเคราะห์ (SWK)
ราคา 4,600 บาท

สมัครเรียน >>>


ADVANCE INTENSIVE SOC WORK (IST)
เนื้อหา : ตะลุยโจทย์ข้อสอบสำหรับสอบตรงคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (TU STAR 305) ทั้งหมด
ผู้สอน : ครูพี่สนุ๊ก (Kru P’Sanook)
            ครูพี่ สนุ๊ก ขั้นเทพด้านสังคมสงเคราะห์ตัวจริง สอบตรงติดและจบจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาโดยตรง พร้อมทั้งประสบการณ์ในการสอนมานาน ด้วยเทคนิคอันแพรวพราว ตลกขบขัน สนุกสนาน ที่ทำให้บรรกาศห้องเรียนไม่น่าเบื่อ แต่สัมฤทธิ์ผลสอบติดกันกว่า 85% เพียงเท่านี้ น้องๆ จึงมั่นใจในเนื้อหาและคุณภาพได้อย่างแน่นอน
ค่าเรียน : รอบสด 2,600 บาทTOPIC BEST 2,600 บาท
  

คอร์ส ADVANCE INTENSIVE SOC WORK (IST)
(รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99214100

99414100

2,600

 

TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส ตะลุยโจทย์สอบตรงคณะสังคมสงเคราะห์ (IST)
ราคา 2,600 บาท

สมัครเรียน >>>


GAT Network

เนื้อหา : เนื้อหาสำหรับเตรียมสอบ GAT ส่วนการคิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง โดยการเน้นวิธีการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยการฝึกฝนในแบบฝึกต่างๆ พร้อมการเฉลยอย่างละเอียด พร้อมทั้งการทำข้อสอบอย่างถูกวิธี เทคนิคในการวิเคราะห์และทำข้อสอบได้อย่างแม่นยำ และกลยุทธ์ในการตรวจสอบคำตอบ เพื่อความแน่ใจ และสามารถทำคะแนนได้เต็ม 150
ผู้สอน : ครูพี่ทาม์ย (Kru P’Tyme)
            สุดยอดอาจารย์ติว GAT มือฉมัง ที่การันตีได้จากการได้รับเชิญให้สอน GAT ส่วนการคิด วิเคราะห์ในเวทีต่างๆ ระดับประเทศ เช่นโครงการ Peptien Genius Generation โครงการ Osotsapa Rord to University โครงการ Student Channel ซึ่งจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ Genius Camp โดยกรมประชาสัมพันธ์ และยังได้เป็นวิทยาการรับเชิญจากโรงเรียบนชั้นนำทั่วประเทศ อาทิ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนนครสวรรค์ ฯลฯ ทั้งนี้เพราะพี่ทาม์ยมีเทคนิคที่ใช้อย่างได้ผลมาใช้กับน้องๆ ซึ่งต้องบอกได้คำเดียวว่า เต็ม 150 มีมากกว่า 90%และไม่มีใครที่เรียนกับพี่ทาม์ยได้คะแนนต่ำกว่า 130 เลยซักคน (น้องๆ ต้องหมั่นฝึกฝนตามคำสั่งของพี่ทาม์ยอย่างเคร่งครัดด้วย)
ค่าเรียน : รอบสด 2,100 บาท TOPIC BEST 2,100 บาท
 

คอร์ส GAT NETWORK (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สะพานควาย

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99201000

99501000

99401000

2,100

 

TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส GAT NETWORK (GAT เชื่อมโยง)
ราคา 2,100 บาท

สมัครเรียน >>>

ENGLISH FOR ADMISSION (GAT ENG/ONET/9-SAMAN)

เนื้อหา : คอร์สที่ออกแบบมาเพื่อเน้นการเตรียมสอบในสนามสอบทุกประเภท ทั้ง GAT/ONET/9 วิชาสามัญ/สอบตรง โดยในคอร์สจะบูรณาการเนื้อหาที่ข้อสอบมักจะออกในทุกๆ ฉบับ ซึ่งมีทั้งความคล้ายและแตกต่างกัน แต่คอร์สนี้เราจะนำมาผสมผสานกันอบ่างลงตัวและมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าเป็นอย่างมาก เพราะเรียนเพียงแค่คอร์สเดียวก็สามารถนำไปต่อยอด และทำข้อสอบได้ทุกประเภท เรียกได้ว่า ALL IN ONE ที่สุดยอดที่สุดจริงๆ สมบูรณ์แบบเป็นอย่างมาก
ผู้สอน : ครูพี่ทาม์ย (Kru P’Tyme)
           มือฉมังด้านการระหว่างประเทศ และสุดยอดอาจารย์ติว GAT มือฉมัง ที่การันตีได้จากการได้รับเชิญให้สอน GAT ทั้งส่วนวิเคราะห์และภาษาอังกฤษในเวทีต่างๆ ระดับประเทศ เช่นโครงการ Peptien Genius Generation โครงการ Osotsapa Rord to University โครงการ Student Channel ซึ่งจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ Genius Camp โดยกรมประชาสัมพันธ์ และยังได้เป็นวิทยาการรับเชิญจากโรงเรียบนชั้นนำทั่วประเทศ อาทิ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนนครสวรรค์ ฯลฯ ทั้งนี้เพราะพี่ทาม์ยมีเทคนิคที่ใช้อย่างได้ผลมาใช้กับน้องๆ ซึ่งต้องบอกได้คำเดียวว่า GAT > 250 ไม่ยากอย่างที่คิด (น้องๆ ต้องหมั่นฝึกฝนตามคำสั่งของพี่ทาม์ยอย่างเคร่งครัดด้วย)
ค่าเรียน : รอบสด 3,600 บาท TOPIC BEST 3,600 บาท
 

คอร์ส ENGLISH ADMISSION (FOR GAT + ONET + 9-SAMAN)

รอบ

สอน

วันที่เรียน

วันเรียน

เวลาเรียน

สด สาขา

รหัสลงทะเบียน

ราคา

2 สด 19 ส.ค. – 10 ก.ย. 60 เสาร์ – อาทิตย์ 16.00 – 18.30 สยามสแควร์ 10206092 3,600
  

คอร์ส GAT ENG (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สะพานควาย

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99202000

99502000

99402000

3,600


TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส ENG AD (ENG FOR GAT/ONET/9-SAMAN)
ราคา 3,600 บาท

สมัครเรียน >>>

ADVANCE GAT ENG
เนื้อหา : เน้นเทคนิคและวิธีการทำโจทย์ GATภาษาอังกฤษ ด้วยข้อสอบที่มีความยากง่ายระดับจริง ด้วยเทคนิคชั้นสูง อย่างมีประสิทธิภาพ  พร้อมวิธีในการวิเคราะห์ข้อสอบ และตอบข้อสอบได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้คะแนนพุ่งแตะ 150 เต็มได้อย่างไม่ยาก
ผู้สอน : ครูพี่ทาม์ย (Kru P’Tyme)
มือฉมังด้านการระหว่างประเทศ และสุดยอดอาจารย์ติว GAT มือฉมัง ที่การันตีได้จากการได้รับเชิญให้สอน GAT ทั้งส่วนวิเคราะห์และภาษาอังกฤษในเวทีต่างๆ ระดับประเทศ เช่นโครงการ Peptien Genius Generation โครงการ Osotsapa Rord to University โครงการ Student Channel ซึ่งจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ Genius Camp โดยกรมประชาสัมพันธ์ และยังได้เป็นวิทยาการรับเชิญจากโรงเรียบนชั้นนำทั่วประเทศ อาทิ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนนครสวรรค์ ฯลฯ ทั้งนี้เพราะพี่ทาม์ยมีเทคนิคที่ใช้อย่างได้ผลมาใช้กับน้องๆ ซึ่งต้องบอกได้คำเดียวว่า GAT > 250 ไม่ยากอย่างที่คิด (น้องๆ ต้องหมั่นฝึกฝนตามคำสั่งของพี่ทาม์ยอย่างเคร่งครัดด้วย)
ค่าเรียน : รอบสด 2,600 บาท TOPIC BEST 2,600 บาท

คอร์ส ADVANCE GAT ENGLISH (ตะลุยโจทย์ GAT อังกฤษ)

รอบ

สอน

วันที่เรียน

วันเรียน

เวลาเรียน

สด สาขา

รหัสลงทะเบียน

ราคา

1

สด

ก.ย. – 10 ก.ย. 60

เสาร์ – อาทิตย์

16.00 – 18.30

สยามสแควร์

10216091

2,600


คอร์ส ADVANCE GAT ENG (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สะพานควาย

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99202100

99502100

99402100

2,600


TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส ADVANCE GAT ENG (ตะลุยโจทย์ GAT อังกฤษ)
ราคา 2,600 บาท

สมัครเรียน >>>

 
ADVANCE O-NET ENG
ผู้สอน : ครูพี่ทาม์ย (Kru P’Tyme)
มือฉมังด้านการระหว่างประเทศ และสุดยอดอาจารย์ติว GAT มือฉมัง ที่การันตีได้จากการได้รับเชิญให้สอน GAT ทั้งส่วนวิเคราะห์และภาษาอังกฤษในเวทีต่างๆ ระดับประเทศ เช่นโครงการ Peptien Genius Generation โครงการ Osotsapa Rord to University โครงการ Student Channel ซึ่งจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ Genius Camp โดยกรมประชาสัมพันธ์ และยังได้เป็นวิทยาการรับเชิญจากโรงเรียบนชั้นนำทั่วประเทศ อาทิ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนนครสวรรค์ ฯลฯ ทั้งนี้เพราะพี่ทาม์ยมีเทคนิคที่ใช้อย่างได้ผลมาใช้กับน้องๆ ซึ่งต้องบอกได้คำเดียวว่า ONET > 70 ไม่ยากอย่างที่คิด (น้องๆ ต้องหมั่นฝึกฝนตามคำสั่งของพี่ทาม์ยอย่างเคร่งครัดด้วย)
ค่าเรียน : รอบสด 2,200 บาท TOPIC BEST 2,200 บาท
 

คอร์ส ADVANCE ONET ENG (รอบเรียนส่วนตัวแบบ TOPIC BEST)

TOPIC BEST à ระบบการเรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม >>

สยามสแควร์

ลำปาง

ราคา

99223700

99423700

2,200

 

TOPIC EASY – ระบบเรียนออนไลน์
สะดวกสบาย เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติม >>>)

คอร์ส ตะลุยโจทย์อังกฤษ ONET (AEO)
ราคา 2,200 บาท

สมัครเรียน >>>PROMOTION !! – HOT GAT PACK
รายการโปรโมชั่น
ราคาเดิม
PROMOTION
CODE โอนเงิน
เมื่อลงเรียนคอร์ส เตรียมสอบ GAT ยกเซต (รวม 45 ชั่วโมง)
(GAT NETWORK + ENGLISH FOR ADMISSION 
(GAT ENG) + ADVANCE GAT ENG)

(สามารถจะเลือกรอบเรียนใดหรือเมื่อไหร่ก็ได้*)
*สามารถเลือกรอบเรียนได้เพียงครั้งเดียว หากต้องการเปลี่ยนหรือแก้ไขรอบเรียน จะมีค่าธรรมเนียมในการย้ายรอบเรียน หรือย้ายสาขา
8,300
7,200
ประหยัดไป 
1,100 บาท
88010000

PROMOTION !! – HOT GAT + PAT1 PACK
รายการโปรโมชั่น
ราคาเดิม
PROMOTION
CODE โอนเงิน
เมื่อลงเรียนคอร์ส เตรียมสอบ GAT + PAT1 ยกเซต (รวม 70 ชั่วโมง)
(GAT NETWORK + GAT ENG + PAT1)

(สามารถจะเลือกรอบเรียนใดหรือเมื่อไหร่ก็ได้*)
*สามารถเลือกรอบเรียนได้เพียงครั้งเดียว หากต้องการเปลี่ยนหรือแก้ไขรอบเรียน จะมีค่าธรรมเนียมในการย้ายรอบเรียน หรือย้ายสาขา
11,600
9,600
88010001

 


 
คอร์สสอบตรงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TOPIC ACADEMY

คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ รัฐศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ คณะ พาณิชยศาสตร์ และการ บัญชี ธรรมศาสตร์ (คณะบัญชี ธรรมศาสตร์)
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ เศรษฐศาสตร์
คอร์ส สอบตรง คณะ ธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ article
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สาขา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ( SEAS )
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ สังคมวิทยา และ มานุษยวิทยา ธรรมศาสตร์
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ วิทยาลัย สหวิทยาการ
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ วิทยาการเรียนรู้ และ ศึกษาศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ คณะ วารสาร ศาสตร์ และสื่อสารมวลชน ธรรมศาสตร์
คอร์สเตรียมสอบตรง โครงการตรีควบโท BMCI หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต และศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการมรดกวัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วิทยาลัยนวัตกรรม (ท่าพระจันทร์) ธรรมศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ คณะ สถาปัตย กรรมศาสตร์ ( การผังเมือง ) ธรรมศาสตร์
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ วิศว กรรม ศาสตร์ ( วิศวะ )
คอร์ส สอบตรง ธรรมศาสตร์ คณะ ศิลปศาสตร์
หนังสือ คู่มือ สอบตรง รัฐศาสตร์
คอร์ส เตรียมสอบ ตรง รัสเซีย ศึกษา คณะ ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์
TOPIC PLUS - WPT + WBMT การเขียนเรียงความสำหรับสอบตรงรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์
หนังสือ สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน 2561bulletประวัติและพันธกิจของสถาบัน
bulletบรรยากาศของสถาบัน
bulletความสำเร็จของเรา
bulletTOPIC โดดเด่นอย่างไร
bulletทีมสอนของสถาบัน
bulletคอร์สเรียนทั้งหมดของ TOPIC
bulletกิจกรรมต่างๆ ของเรา
dot
ตารางเรียน / Promotion
dot
bulletDownload โบรชัวร์
bulletHot Promotion!!
bulletTOPIC PACKAGE
bulletตารางรอบสด มกรา - สิงหา 61
bulletDownload ตารางรอบสด
bulletDownload ตารางสอบต่างๆ
dot
ระบบเรียนออนไลน์
dot
bulletระบบเรียนออนไลน์ (TOPIC EASY)
dot
การสมัครเรียน/วิธีการชำระเงิน
dot
bulletวิธีการสมัครเรียน/วิธีการชำระเงิน
bulletระบบจองคอร์สออนไลน์
dot
Topic Activities
dot
bulletTopic On Media
bulletTopic to School
dot
คอร์สสอบตรง ธรรมศาสตร์
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์ (SEAS)
bulletสั่งซื้อหนังสือสรุปข่าว 61
bulletเรียงความรัฐศาสตร์ (เรียนที่บ้าน)
bulletคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
bulletคณะศิลปศาสตร์ (รัสเซียศึกษา)
bulletสั่งซื้อคู่มือสอบตรงคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะศิลปศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletคณะสถาปัตย์ (การผังเมือง)
bulletการจัดการมรดกฯ (BMCI)
bulletคณะวารสารฯและสื่อสารมวลชน
bulletคณะศึกษาศาสตร์
bulletสหวิทยาการสังคมศาสตร์
dot
สอบตรง TU INTER
dot
bulletคณะรัฐศาสตร์ (BMIR)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (BE)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BAS)
bulletคณะศิลปศาสตร์ (BEC)
bulletคณะวารสารฯ (BJM)
bulletจีนศึกษา ( PBIC )
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletอินเดียศึกษา ( PBIC )
bulletคณะนิติศาสตร์ (LAW)
bulletอาเซียน - จีนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (IAC)
bulletนวัตกรรมการบริการ (BSI)
bulletคณะสังคมสงเคราะห์ (SPD)
bulletไทยศึกษา ( PBIC )
dot
คอร์สสอบตรง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
dot
bulletคณะนิเทศศาสตร์
bulletคณะรัฐศาสตร์
bulletคณะวิศวกรรมศาสตร์
bulletคณะบัญชี จุฬาฯ
bulletคณะเศรษฐศาสตร์
bulletคณะอักษรศาสตร์
bulletคณะนิติศาสตร์
bulletคณะครุศาสตร์
bulletเตรียมสอบวิชาพื้นฐาน ปี 61
dot
สอบตรง CU INTER
dot
bulletคณะอักษรศาสตร์ (BALAC)
bulletคณะพาณิชยศาสตร์ฯ (BBA)
bulletคณะเศรษฐศาสตร์ (EBA)
bulletคณะนิเทศศาสตร์
dot
คอร์สเตรียมสอบแพทย์ กสพท.
dot
bulletวิชา เฉพาะแพทย์
dot
การสอบวัดผลระดับสูง
dot
bulletTU - GET
bulletCU - TEP
bulletCU - AAT
bulletTOEIC
bulletNEW SAT (Redesigned 2016)
bulletACADEMIC WRITING (สด)
bulletACADEMIC WRITING (เรียนที่บ้าน)
bulletIELTS
dot
topicLONDON เรียนต่อต่างประเทศ
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletDownload รายละเอียดเรียนภาษาอังกฤษ @ ลอนดอน
bulletคำถามที่พบบ่อย topicLONDON
dot
คอร์ส GAT
dot
bulletGAT วิเคราะห์
bulletGAT ภาษาอังกฤษ
bulletพื้นฐานภาษาอังกฤษ
bulletภาษาอังกฤษ ม.1 - ม.3
dot
คอร์ส PAT
dot
bulletPAT 1 (คณิตศาสตร์)
bulletPAT 3 (พื้นฐานวิศวะ)
bulletPAT 5 (วิชาชีพครู)
bulletPAT 7 (ภาษาจีน)
dot
คอร์สสอบตรง สทศ. และ O - NET
dot
bulletเตรียมสอบ ONET
bulletเตรียมสอบตรงกลาง สทศ.
bulletคณิตฯ สอบตรงกลาง สทศ.
dot
สังคมศึกษา ม.4 - ม.6
dot
bulletคอร์ส ประวัติศาสตร์
bulletคอร์ส สังคมศึกษา ม.4-6
dot
คอร์สสำหรับ ม.ต้น (ม.1- 3)
dot
bulletภาษาอังกฤษ ม.1 - ม.3
dot
เตรียมสอบครูผู้ช่วย
dot
bulletโครงการ "ติวติดครู"
bulletระบบสำรองที่นั่ง "ติวติดครู"
dot
THE EXAM (1 วันปาฏิหารย์)
dot
bulletTOEIC : THE EXAM
bulletENG TCAS : THE EXAM
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ท็อปปิค อะคาเดมี่
WWW.2BTOPIC.COM | Facebook : www.facebook.com/topic2u | E Mail : info@2btopic.com
Copyright © 2011 2BTOPIC.COM

สาขาของ TOPIC ACADEMY
Be Come a Fan of TOPIC ACADEMY - สอบตรง ธรรมศาสตร์ และ จุฬา
 |